UCHWAŁA Nr 43/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 24 czerwca 2015roku. w sprawie: Planów pracy stałych komisji Rady Nadzorczej na II półrocze 2015r.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 43/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 24 czerwca 2015roku.

w sprawie: Planów pracy stałych komisji Rady Nadzorczej na II półrocze 2015r.

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt. 15, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.)

Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Plany Pracy stałych komisji Rady Nadzorczej na II półrocze 2015 roku.

– Komisji rewizyjnej,

– Komisji społeczno – samorządowej,

– Komisji ds. techniczno – eksploatacyjnych,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się:

– Komisji rewizyjnej,

– Komisji społeczno – samorządowej,

– Komisji ds. techniczno – eksploatacyjnych,

– Zarządowi.

Każdemu wg kompetencji i zakresu działania.

§ 3

Plany Pracy stałych komisji Rady Nadzorczej na II półrocze 2015 roku stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało: 10

Za:, 10

Przeciw: 0

Wstrzymało się:0

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokołu.