UCHWAŁA Nr 44/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 24 czerwca 2015 roku. w sprawie: Planu Pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2015 roku

Oryginał

UCHWAŁA Nr 44/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 24 czerwca 2015 roku.

w sprawie: Planu Pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2015 roku

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt. 15, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.)

Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Plan Pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2015 roku.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się:

– Prezydium Rady Nadzorczej,

– Komisji rewizyjnej,

– Komisji społeczno – samorządowej,

– Komisji ds. techniczno – eksploatacyjnych,

– Zarządowi.

Każdemu wg kompetencji i zakresu działania.

§ 3

Plan Pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2015 roku stanowi załącznik Nr 1

do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało:10

Za: 10

Przeciw:0

Wstrzymało się .:0

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokołu