UCHWAŁA Nr 45/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 45/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 24 czerwca 2015 roku.

w sprawie: ustanowienia służebności działek.

Na podstawie art. 46 §1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt 3 Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.) Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na ustanowienie nieograniczonej w czasie, odpłatnej
służebności gruntowej polegającej na prawie przebiegu urządzeń ciepłowniczych stanowiących własność ECO – na działce nr 535/21 k.m.11, obręb: Zakrzów w Opolu przy ul. Chabrów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało: 10

Za: 10

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została sporządzona w 3 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokołu.

Nr. 3 Zarząd Spółdzielni.