UCHWAŁA Nr 66/2012 RADY NADZORCZEJ z 28-11-2012r. w sprawie oceny wyników ekonomiczno-finansowych Spółdzielni za III kwartały 2012r.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 66/2012

RADY NADZORCZEJ
OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 28 listopada 2012 roku.

.

w sprawie: oceny wyników ekonomiczno finansowych Spółdzielni
za trzy kwartały 2012 rok.

.

Na podstawie art.46 §1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 2 lit. c, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.). Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Stwierdza na podstawie przedstawionego przez Zarząd sprawozdania że,
za trzy kwartały 2012 roku Spółdzielnia osiągnęła następujące wyniki:
1.1. Dodatni wynik gospodarki lokalami mieszkalnymi (bez podziału wyniku i pozostałej
działalności operacyjnej i finansowej) w wysokości 1 867,7 tys. zł.
1.2. Dodatni wynik brutto gospodarki lokalami użytkowymi (bez pozostałej
działalności operacyjnej i finansowej oraz bilansu otwarcia lokali
użytkowych własnościowych) w wysokości 1 572,4 tys. zł.
2.1. Wykonanie planu remontów: na zaplanowanych 95 zadań, wykonano 81 zadań.
w tym: w założonym terminie 81 zadań.
2.2. Wykorzystanie funduszu remontowego o wartości 8 404,7 tys. zł co stanowi
103,3 % planu za trzy kwartały i 77,7 % planu rocznego.
3. Poziom zadłużeń ogółem w wysokości 2 835,5 tys. złotych co stanowi 5,5 %
przychodów w skali roku.

§ 2

1. Ocenia uzyskane wyniki ogólne jako dobre
2. Ocenia wykonanie planu remontów jako bardzo dobre

§ 3

Wnioski Zarządu Nr 1, 2, 3 i 4, oraz Rady Nadzorczej Nr 4 z Uchwały 57/2012 do realizacji stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA

.

Głosowało:14.
Za:14.
Przeciw: 0.
Wstrzymało się:0.

.
Uchwała została sporządzona w 2 egz.
Nr. 1. Oryginał.
Nr. 2. Załącznik do protokółu.