UCHWAŁA Nr 69/2012 RADY NADZORCZEJ z 28-11-2012r w sprawie zmian w Regulaminie rozliczeń finansowych…

Oryginał.

UCHWAŁA Nr 69/2012
RADY NADZORCZEJ
OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 28 listopada 2012 roku.

w sprawie: zmian do Regulaminu Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami
i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.

Na podstawie art.46 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze
(Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 14, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.) Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę Regulaminu na; REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
SPÓŁDZIELNI Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ”
W OPOLU”

§ 2

wprowadza się zmiany w Rozdziałach:
I Zasady ogólne w § 1, 2 ,7 i 10.
II Rozliczenie kosztów eksploatacji podstawowej w § 15, 24 i 25 ust. 4,5,6 i § 251
IV Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalach wyposażonych
w urządzenia pomiarowe w § 45, 46, 47 i 48.
VI Obowiązki Spółdzielni i Użytkowników lokali w zakresie remontów i napraw wewnątrz
lokali w § 64 ust.7, 65 i 67.
zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółdzielni TT/6325/12 z dnia 31.10.2012 r. i P- TT /6652/12
z dnia 19-11-2012

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Zmiany w Regulaminie obowiązują z dniem podjęcia Uchwały.

§ 5

Zmiany w regulaminie stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA

Głosowało:13.
Za:13, Przeciw: .0, Wstrzymało się: 0.

Uchwała została sporządzona w 2 egz.
Nr. 1. Oryginał.
Nr. 2. Załącznik do protokółu