UCHWAŁA Nr 72/2012 RADY NADZORCZEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do Regulaminu Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Użytkownikami

Oryginał.

UCHWAŁA Nr 72/2012

RADY NADZORCZEJ
OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 12 grudnia 2012 roku.

w sprawie: zmian do Regulaminu Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Użytkownikami
Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.

Na podstawie art.46 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U.
z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 14, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.) Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Rozdziale VIII Eksploatacja garaży
1. zmiana treści § 79
2. dodanie § 801
3. skreśla się punkt 5 w § 80
zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółdzielni z dnia 20.11.2012 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Zmiany w Regulaminie obowiązują z dniem podjęcia Uchwały.

§ 5

Zmiany w regulaminie stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA

Głosowało:13.
Za: 13,
Przeciw: 0,
Wstrzymało się: 13.

Uchwała została sporządzona w 2 egz.
Nr. 1. Oryginał.
Nr. 2. Załącznik do protokółu