UCHWAŁA Nr 73/2012 RADY NADZORCZEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 rok

Oryginał.

UCHWAŁA Nr 73/2012

RADY NADZORCZEJ
OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 12 grudnia 2012 roku.

w sprawie: planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 roku

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt. 15, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.)
Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Plan Pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 roku.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się:
– Prezydium Rady Nadzorczej,
– Komisji rewizyjnej,
– Komisji społeczno samorządowej,
– Komisji ds. techniczno eksploatacyjnych,
– Zarządowi.
Każdemu wg kompetencji i zakresu działania.

§ 3

Plan Pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 roku stanowi załącznik Nr 1
do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA

Głosowało:13
Za: 13,
Przeciw: 0,
Wstrzymało się: 0.

Uchwała została sporządzona w 2 egz.
Nr. 1. Oryginał.
Nr. 2. Załącznik do protokółu