UCHWAŁA Nr 74/2012 RADY NADZORCZEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Nadzorczej na I półrocze 2013r.

Oryginał.

UCHWAŁA Nr 74/2012

RADY NADZORCZEJ
OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 12 grudnia 2012 roku.

w sprawie: Planów pracy stałych komisji Rady Nadzorczej na I półrocze 2013r.

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt. 15, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.)
Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Plany Pracy stałych komisji Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 roku.
– Komisji społeczno samorządowej,
– Komisji ds. techniczno eksploatacyjnych,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się:
– Komisji społeczno samorządowej,
– Komisji ds. techniczno eksploatacyjnych,
– Zarządowi.
Każdemu wg kompetencji i zakresu działania.

§ 3

Plany Pracy stałych komisji Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 roku stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA

Głosowało: 13
Za: 13,
Przeciw: 0,
Wstrzymało się: 0.

Uchwała została sporządzona w 2 egz.
Nr. 1. Oryginał.
Nr. 2. Załącznik do protokółu.