UCHWAŁA Nr 75/2012 RADY NADZORCZEJ z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

Oryginał.

UCHWAŁA Nr 75/2012

RADY NADZORCZEJ
OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 12 grudnia 2012 roku.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego

Na podstawie art.46 §1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 2 lit. d, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.). Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Wybiera z pośród 12 zgłoszonych ofert, Biuro; Bad-Bil” Biuro Ekspertyz
i Badania Bilansów Sp. Z o.o. 45-064 Opole, ul. Kołłątaja 1,
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy

§ 3

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego 31.03.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA

Głosowało: 13.
Za: 13,
Przeciw: 0,
Wstrzymało się: 0,

Uchwała została sporządzona w 2 egz.
Nr. 1. Oryginał.
Nr. 2. Załącznik do protokółu.