UCHWAŁA NR 82/2013 z 20-03-2013r. w sp. kosztów jednostkowych utrzymania nieruchomości w 2012 roku.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 82/2013

RADY NADZORCZEJ
OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 20 marca 2013 roku.

w sprawie: kosztów jednostkowych utrzymania nieruchomości w 2012 roku.

Na podstawie art.46 §1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 2 lit. c, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.). Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Przyjmuje opracowane przez Zarząd:
1. Zestawienie kosztów jednostkowych na nieruchomościach za 2012 rok,
2. Analizę kosztów utrzymania w 2012 r. nieruchomości w poszczególnych osiedlach.

§ 2

Zobowiązuje Zarząd do przekazania Radom Osiedli i Administracjom Osiedli opracowaną informację.

§ 3

Zobowiązuje Rady Osiedli i Administracje Osiedli do analizy kosztów rodzajowych wykazujących duże zróżnicowanie w poszczególnych nieruchomościach.

§ 4

Stwierdza wykonanie Uchwały Nr 259/2011 z dnia 29 marca 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA

Głosowało:14
Za:14,
Przeciw: 0,
Wstrzymało się: 0.

Uchwała została sporządzona w 2 egz.
Nr. 1. Oryginał.
Nr. 2. Załącznik do protokółu.