UCHWAŁA Nr 88/2013 RADY NADZORCZEJ z 22-05-2013r. w sprawie realizacji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z czerwca 2012r.

Oryginał.

UCHWAŁA Nr 88/2013

RADY NADZORCZEJ
OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 22 maja 2013 roku.

w sprawie: realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia

z czerwca 2012r.

Na podstawie art. 46 § 1 ust.2 litera c ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust. 1 pkt. 19, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.)
Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o sposobie realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni z czerwca 2012 rok.

§ 2

Przedstawić pod obrady Walnego Zgromadzenia informację wymienioną w § 1

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi

§ 4

Informacja o sposobie realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA
Głosowało: 13.
Za: 13,
Przeciw: 0,
Wstrzymało się: 0.

Uchwała została sporządzona w 2 egz.
Nr. 1. Oryginał.
Nr. 2. Załącznik do protokółu

————————————————————————————————————————————————

Załącznik do uchwały R.N. Nr 88.

WNIOSKI

Walnego Zgromadzenia

Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

odbywającego się w czerwcu 2012 roku

kierowane do Rad i Administracji Osiedli

1

Prószkowska 27

1. Ustawić tabliczki Zakaz wyprowadzania psów pod balkonami lub ogrodzić trawniki siatką.

2. Ocieplenie pokryte glonami wymienić od strony północnej.

3. Malowanie klatek schodowych

AO Zaodrze RO Zaodrze

1. Ustawiono tabliczki.

2. Wniosek nie znalazł się w Planie Remontów na 2012 i 2013 rok ze względu na brak środków finansowych.

3. Wniosek ujęty do Planu Remontów na 2013 r.

2

Prószkowska 1

Zobowiązać kierownika Osiedla by dbał o estetykę osiedla. Dotyczy to kolorystyki okien i podziału powierzchni szyb oraz drzwi do mieszkań.

AO Zaodrze RO Zaodrze

Przy udzielaniu zgody na wymianę okien i drzwi, każdorazowo jest zawarty wymóg zachowania typowego kształtu i kolorystyki okien i drzwi.

3

Wrocławska 16

1. Wprowadzenie uchwały, zabraniającej palenia papierosów na balkonach.

2. Egzekwowanie regulaminu odnośnie wywieszania prania na balkonach powyżej poręczy.

RO Zaodrze

Przygotowanie i wystosowanie wniosku do Rady Nadzorczej o umieszczenie wniosków w Regulaminie Porządku Domowego.

4

Koszyka 30

1. Zakaz naklejania ogłoszeń na drzwi wejściowe.

2. Zmodernizować kładkę przez rów z wodą od ul. Stroińskiego

AO Zaodrze RO Zaodrze

1. Obowiązuje zakaz naklejania ogłoszeń na drzwiach wejściowych, w przypadku naklejenia ogłoszenia, jest ono bezzwłocznie zrywane.

2. Teren nie będący własnością Spółdzielni, odrzucony przez Komitet Domowy .

5

Koszyka 8

1. Na tablicy ogłoszeń brak :

– składu Rady Osiedla

– składu Rady Nadzorczej

– zakresu czynności osoby sprzątającej

2. Brak znaku strefa ruchu

3. Teren przy garażach jest pofałdowany, wymaga pilnego remontu

AO Zaodrze RO Zaodrze

1. Wywieszono brakujące dokumenty

2. Znaki Strefa ruchu zostaną postawione po akceptacji przez większość mieszkańców nieruchomości

3. Wniosek nie znalazł się w Planie Remontów ze względu na brak środków finansowych. Właściciele garaży ponoszą tylko koszty normalnej eksploatacji

6

Wrocławska 18

1. Zakup nagrywarki telefonicznej

2. Czy sąsiadujące nieruchomości będą partycypować w kosztach utrzymania drogi, dotyczy budynku wspólnoty

AO Zaodrze RO Zaodrze

1. Wniosek został skierowany do Zarządu Spółdzielni

2. Sąsiednie nieruchomości nie będą partycypować w kosztach utrzymania drogi

7

Prószkowska 33

Naprawa anteny zbiorczej z dostosowaniem do odbioru telewizji cyfrowej

AO Zaodrze RO Zaodrze

Instalacje AZART są i zabezpieczają odbiór telewizji cyfrowej.

8

Wrocławska 16

1. Zmodernizować i dostosować do obowiązujących norm plac zabaw dla dzieci.

AO Zaodrze RO Zaodrze

1. Plac zabaw jest utrzymany zgodnie z obowiązującymi normami. Powiększenie placu zabaw będzie realizowane w miarę posiadanych środków na ten cel.

9

Prószkowska 3

Ogrodzenie placów zabaw

AO Zaodrze RO Zaodrze

Ogrodzenie placów zabaw będzie realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych

10

Koszyka 20

1. Remont ocieplenia klatki 20 przeprowadzić w roku 2012.

2. Dostosowanie czujników światła w klatkach do czasu jazdy windy i otwarcia drzwi do mieszkania.

3. Sprawa wywozu śmieci po segregacji oraz jawnego informowania o terminie wywozu.

4. Jawne posiedzenia Rady Osiedla oraz Komitetów Domowych a zwłaszcza nieruchomości 502

AO Zaodrze RO Zaodrze

1. Zadanie ujęte w planie na 2013 r.

2. Przyjęto do realizacji.

3. Termin wywozu śmieci segregowanych jest ustalony na czwartek i piątek każdego tygodnia.

4. Posiedzenia Rady Osiedla oraz Komitetów Domowych są jawne w częściach dotyczących danej nieruchomości.

11

Koszyka 20

Proszę ustawić czujniki zapalania i gaszenia świateł na klatce schodowej piętro III na dłużej świecące.

AO Zaodrze

Przyjęto do realizacji.

12

Ostatecznie zlikwidować różnice odczytów wody ul. Wrocławska 16,18.

AO Zaodrze

W celu wyeliminowania różnic zużycia wody pomiędzy wskazaniem licznika głównego a wskazaniami liczników indywidualnych postanowiono dokonywać odczytów ww. liczników co miesiąc przez okres 3 miesięcy. Na podstawie ww. działań będzie określona przyczyna różnicy wskazań.

13

Rozpatrzenie docieplenia budynku przy ul. Prószkowskiej 1-5.

AO Zaodrze RO Zaodrze

Zadanie zostanie włączone do Planu Remontów gdy zostaną zgromadzone środki finansowe na ten cel.

14

Naprawa anteny zbiorczej RTV, brak możliwości odbioru cyfrowej telewizji naziemnej.

AO Zaodrze RO Zaodrze

Instalacje AZART są i zabezpieczają odbiór telewizji cyfrowej.

15

Wrocławska 18

1. Zakup dla Administracji Osiedla rejestratora rozmów w celu zmniejszenia kosztów telefonów za rozmowy prywatne.

2. Prowadzenie oszczędzania energii elektrycznej przez zastosowanie urządzeń energooszczędnych i wygaszanie zbędnych żarówek

AO Zaodrze RO Zaodrze

Komitet Domowy

1. Pracownicy są obciążani za rozmowy prywatne.

2. Administracja Osiedla powoduje wymianę żarówek, w pomieszczeniach wspólnego użytku, na żarówki o najmniejszej mocy. Wniosek skierowany do użytkowników.

16

Wrocławska 18

Malowanie klatek schodowych przynajmniej wejście + parter, również naprawa obudowy liczników wody na klatkach

AO Zaodrze RO Zaodrze

Komitet Domowy

Wniosek do realizacji w miarę posiadanych środków finansowych na ten cel.

17

Monitoring Osiedla

AO Zaodrze RO Zaodrze

Wniosek nie znalazł się w Planie Remontów na 2013 rok ze względu na brak środków finansowych.

18

Ustala się zasadę , że członkowie w Osiedlu Centrum posiadający tytuł prawny do określonej nieruchomości budynkowej wyłącznie sami mogą wnioskować i decydować w sprawie ustalania stawki funduszu remontowego oraz jej wysokości na poszczególne lokale w zależności od bieżących potrzeb remontowych.

Jednocześnie w Osiedlu Centrum dopuszcza się odstępstwo od zapisu § 80 ust. 5 Regulaminu rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami i najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie możliwości rezygnacji z naliczania stawki funduszu remontowego dla garaży wbudowanych lub różnicowania tej stawki między lokalami mieszkalnymi , a garażami w zależności od ustaleń większości członków w danej nieruchomości (wniosek do RO)

RO
Centrum

Wniosek niezgodny ze Statutem.

Treść wniosku niezgodna z postanowieniami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
i Statutem Sp-ni ( § 57 ust. 1-4,7,8).

19

Rozważyć zmianę zasad naliczania opłat na fundusz społeczny, kulturalny
i oświatowy. Winno zostać naliczone nie od m2 a od ilości mieszkań. Propozycję wykorzystać przy opracowywaniu regulaminu tworzenia w/w funduszu za 2012rok.

RO
Dambonia

RN

Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 13/2012 z czerwca 2012 roku, członkowie Spółdzielni zadecydowali o wysokości stawki i sposobie naliczania wpłat na fundusz społeczny, kulturalny i oświatowy.

20

Zagospodarować zielony skwerek przy ul. Dłuskiego 21.

AO
Ozimek

W trakcie realizacji. Przystąpiono jesienią po wykonaniu przez PGKiM Sp. z o.o. Ozimek modernizacji zewnętrznej instalacji CO oraz węzła ciepłowniczego, do zagospodarowania terenu. Przesadzono część róż. Wykonano podpory i pergole kwiatowe.

20

Zagospodarować niektóre place tereny zielone pod miejsca parkingowe przy ul. Sikorskiego i Leśnej w Ozimku.

AO
Ozimek

Wniosek zrealizowany. Uzgodniono
z Burmistrzem Miasta i Gminy Ozimek lokalizację miejsc parkingowych na terenach gminnych oraz zarządzanych przez Spółdzielnię. Wykonanie nowych miejsc parkingowych nastąpi w miarę posiadanych środków finansowych danych nieruchomości.

———————————————————————————————————————————————————-

Załącznik do uchwały R.N. Nr 88.

WNIOSKI

Walnego Zgromadzenia

Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

odbywającego się czerwcu 2012 r.

kierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej OSM Przyszłość Spółdzielni.

Nr.

Treść wniosku

Kierowany do:

Sposób realizacji:

1.

Mając na względzie potrzebę dyscyplinowania nakładów na remonty i ochronę członków przed zbędnymi niekiedy wydatkami na ten cel zobowiązuje się Zarząd do przestrzegania zasady, że w Osiedlu Centrum o wprowadzeniu robót remontowych do planu na kolejny rok decyduje nie Spółdzielnia , lecz większość członków danej nieruchomości , wyrażona zgłoszeniem wniosku przez Komitet Domowy w granicach zgromadzonych środków funduszu remontowego.

O potrzebie wykonania robót awaryjnych lub związanych z bezpieczeństwem budynku Spółdzielnia zobowiązana jest powiadomić pisemnie członków danej nieruchomości .

Zarząd

– Statut reguluje zasadę wprowadzania zadań do funduszu remontowego nieruchomości ( § 91 ust.1 pkt.1)

– Prace realizowane są na bieżąco przez Zarząd i Administrację Osiedla.

2.

Wnioskuje się o wyodrębnienie w oddzielną komórkę organizacyjną 8-mio osobowej brygady remontowej nazywanej konserwatorami w Osiedlu Ozimek i podporządkowanie jej organizacyjnie tamtejszej administracji osiedlowej w ten sposób ażeby utrzymanie płacowe tych pracowników rozliczane było w ciężar kosztów świadczonych usług remontowych .

Zarząd

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym grupa konserwatorów w Ozimku
jest przyporządkowana Administracji Osiedla.

Koszt utrzymania w/w
grupy pracowników obciąża koszty nieruchomości w Ozimku.

3.

Zobowiązuje się Zarząd do rozliczenia jakie kwoty zostały potrącone z podziału zysku za lata 2008-2010 każdej z 16 nieruchomości budynkowych w Osiedlu Centrum stosownie do Uchwały nr 2/2009 Walnego Zgromadzenia , rozliczającej fundusz remontowy do tyłu za lata 1998 2007. Należy też wykazać kwoty wymaganych potrąceń ogółem przypadających na każdą z 16 nieruchomości i przewidywaną datę zakończenia tych potrąceń.

Zarząd

Stosowne rozliczenie otrzymały wszystkie Rady Osiedli OSM
Przyszłość. Rada Osiedla
Centrum nie wniosła uwag
w kwestii rozliczenia środków finansowych.

Rozliczenie powyższe było przedmiotem badania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, która także nie wniosła uwag do sposobu podziału środków.

4.

Przekazać do Rady Nadzorczej do rozpatrzenia wniosek o odwołanie członka Zarządu p. R.Klusy.

RN

Oceniając dotychczasową pracę Pana Ryszarda Klusy, Rada Nadzorcza nie znajduje uzasadnienia dla odwołania go z pełnionej funkcji Zastępcy Prezesa ds. Techniczno Eksploatacyjnych.

5.

Zarząd zweryfikuje dotychczasowe działania na rzecz usunięcia przyczyn interwencji kierowanych do Spółdzielni , a dotyczących wadliwego funkcjonowania instalacji wentylacyjnej w lokalu mieszkalnym. Materiał przedłożyć do oceny i decyzji Rady Nadzorczej mających na celu usunięcie uciążliwości.

Zarząd

Wyjaśnienia w tym temacie zostały zawarte w piśmie z dnia 20-01-2013 r. ldz. TT/RK/382/13 stanowiącym załącznik do niniejszego materiału.

6.

Wobec występujących przypadków zgłaszania zastrzeżeń do sposobu finansowania w Spółdzielni środków trwałych i zadań inwestycyjnych wnioskuję , aby Zarząd Spółdzielni przygotował informację zawierającą wyjaśnienie strony formalno prawnej tych zagadnień, uwzględniając takie elementy jak np. :

a/ pojęcie środków trwałych , kryteria określające środki trwałe , ich podział

b/ źródła finansowania środków trwałych : z jakich środków (funduszy)

c/ pojęcie inwestycji

d/ podział inwestycji w zależności od źródeł ich finansowania ; z jakich środków (funduszy) są finansowane

Pełny zakres informacji pozostawia się do uznania Zarządu. Informację przekazać członkom Spółdzielni w formie pisemnej lub w gazecie Nasza Przyszłość w terminie do 31.12.2012r.

Zarząd

Wyjaśnienia w tym temacie zostały zawarte w piśmie z dnia 14-02-2013 r. ldz. E/CW/925/13 stanowiącym załącznik do niniejszego materiału.

7.

Po raz kolejny wnioskuję, aby wszystkie mieszkania posiadały liczniki na zimną i ciepłą wodę, a nie tylko te, których użytkownicy zgłosili wnioski o montaż wodomierzy.

Zarząd

Wyjaśnienia w tym temacie zostały zawarte w piśmie z dnia 15-03-2013 r. ldz. TT/994/13 stanowiącym załącznik do niniejszego materiału.

8.

Na pl. Teatralnym wszystkie rozliczenia i informacje należy podawać na poszczególne budynki , a nie na nieruchomości , jak to się nadal praktykuje.

Zarząd

Rozliczenia są sporządzone
w dwóch wariantach tj. dla budynku oraz nieruchomości zgodnie z treścią Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutem Sp-ni.

9.

W każdym budynku należy podawać do powszechnej wiadomości i do Komitetów Domowych ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym, co pozwoli skuteczniej eliminować podnajmujących mieszkania i nie zgłaszających ilości osób faktycznie zamieszkujących.

Zarząd

Administracje Osiedli na bieżąco współpracują z Komitetami Domowymi, przygotowując (zgodnie z wnioskami zgłoszonymi przez Komitety) stosowną informację w tym zakresie.

10.

Rada Nadzorcza powinna przygotować delegatom na Kongres wnioski i opinie w celu przedłożenia ich pod obrady Kongresu.

RN

Opinia Rady Nadzorczej
w pełni pokrywała się z postulatem ogólnopolskim dotyczącym problematyki spółdzielczości mieszkaniowej. Delegaci wzięli udział w Kongresie.

11.

Zweryfikować zasady kwalifikacji prac do realizacji z funduszu remontowego.

Zarząd

Pismem z dnia 14-05-2013 Ldz. TT/GDT/2652/13 Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej zasady kwalifikacji prac do realizacji z funduszu remontowego.

12.

Zweryfikować postanowienia Regulaminu Porządku Domowego w części dotyczącej odpowiedzialności właścicieli lokali mieszkalnych , którzy w całości wynajmują mieszkania (uciążliwości związane z zachowaniem się osób podnajmujących ; zgłoszenia do AOI faktu najmu mieszkania i ilości zamieszkałych osób).

Zarząd

W miesiącu maju 2013 r. Zarząd Spółdzielni w oparciu o opinię Radcy Prawnego złożył wniosek do Rady Nadzorczej o wprowadzenie stosownych zmian w Regulaminie Porządku Domowego

13.

Przekazywać Komitetom Domowym uzasadnienie podwyższenia stawek eksploatacji podstawowej.

Zarząd

Wniosek realizowany na bieżąco.

14.

Powołać komisję dla zbadania zasadności podziału kosztów ogrzewania na koszty stałe i zmienne .

RN

Na spotkaniu w dniu 29-01-2013 r. Komisja powołana w celu dokonania analizy zasadności podziału kosztów c.o. na koszty stałe i zmienne wnioskowała o wystąpienie do wszystkich Rad Osiedli z wnioskiem o rozpatrzenie tematu ustalania podziału kosztów c.o. w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości,
na podstawie analizy kosztów ciepła i materiałów przedstawionych przez Zarząd i Administracje Osiedli.

15.

Rozważyć umożliwienie na wniosek właściciela lokalu mieszkalnego zdemontowania grzejnika c.o. w pomieszczeniu kuchennym.

/ Centrum/

Zarząd

Warunki demontażu grzejnika zostały zawarte w Regulaminie rozliczeń finansowym z członkami
i najemcami lokali mieszkalnych
i użytkowych.

16.

Wystąpić z wnioskiem do Prezydenta, Rady Miasta Opola, Sanepidu, Marszałka, Wojewody o egzekwowanie podatku od posiadania zwierząt i sprzątania po nich przez właścicieli.

Zarząd

W dniu 09-05-2013 Zarząd zwrócił się do Rad Osiedli o zebranie opinii Komitetów Domowych i przedstawienie stanowiska w sprawie wspólnego wystąpienia organów Spółdzielni do władz Miasta Opola o przeprowadzenie społecznych konsultacji w spr. wprowadzenia podatku od posiadania psa.

17.

Wyjaśnić kwestie prawidłowości
i terminowości realizacji przedsięwzięć budowlanych i remontowych przy
ul. Wrocławskiej 2-6 ( Pismo w załączeniu).

Zarząd

Wyjaśnienia w tym temacie zostały zawarte w piśmie z dnia 20-01-2013 r. ldz. TT/RK/382/13 stanowiącym załącznik do niniejszego materiału.

18.

Na jakim etapie jest sprawa wyburzenia baraków przy ul. Wrocławskiej.

Zarząd

Baraki posadowione przy
ul. Wrocławskiej zostały wyburzone, w ich miejscu wykonano zatokę parkingową.

19.

Pisemnie wyjaśnić sprawę stacji telefonii komórkowej na dachu wieżowca przy
ul. wrocławskiej 6. ( Pismo w załączeniu)

Zarząd

Wyjaśnienia w tym temacie zostały zawarte w piśmie z dnia 20-01-2013 r. ldz. TT/RK/382/13 stanowiącym załącznik do niniejszego materiału.

20. 11r

Podjąć działania dostosowania zmian własnościowych do nowego Statutu Spółdzielni.

RN

W dniu 01-08-2012 r. Rada Nadzorcza zwróciła się z pismem do wnioskodawcy o uściślenie wniosku. W dniu 03-03-2013r. wnioskodawca doprecyzował wniosek stwierdzając, ze dotyczy on uwzględnienia obecności w organach kolegialnych Spółdzielni, mieszkańców
(właścicieli) nie będących członkami Sp-ni.

Prawo Spółdzielcze oraz Statut uniemożliwiają realizację tego wniosku.

21

Z uwagi na istnienie klubu dla dzieci
w siedzibie Administracji Osiedla, należy zakończyć proces montażu urządzeń klimatyzacyjnych.

Zarząd

Wniosek został zrealizowany w miesiącu marcu 2013r.

22

Udzielić informacji dotyczących procesów z powództwa Spółdzielni:

– ile procesów Spółdzielnia przegrała

– wysokość sum w wyniku przegranych spraw

– kto pokrywa koszty przegranych spraw

Zarząd

W 2011 roku Spółdzielnia skierowała do sądu 250 pozwów.

Wszystkie rozpatrzone przez sąd sprawy wygrała i nie poniosła kosztów z tego tytułu.

( szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie).

23

Przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców Osiedla w sprawie dostarczania ciepłęj wody przez ECO.

Zarząd

W miesiącu sierpniu 2012 r. Administracja Osiedla Zaodrze przeprowadziła wśród mieszkańców Osiedla ankiety, dotyczące wyrażenia opiniina temat doprowadzenia instalacji ciepłej wody do lokali mieszkalnych. Wobec braku wymaganej ilości osób wyrażających zgodę na wykonanie przedmiotowych prac, odstąpiono od realizacji wniosku mieszkańców.

24

Zlikwidować gazowe podgrzewacze wody

Zarząd

W miesiącu sierpniu 2012 r. Administracja Osiedla Zaodrze przeprowadziła wśród mieszkańców Osiedla ankiety, dotyczące wyrażenia opiniina temat doprowadzenia instalacji ciepłej wody do lokali mieszkalnych. Wobec braku wymaganej ilości osób wyrażających zgodę na wykonanie przedmiotowych prac, odstąpiono od realizacji wniosku mieszkańców

25

Uregulować sprawę miejsc parkingowych przy ul. Wrocławskiej parkują
osoby nie mieszkające
w nieruchomości.

Zarząd

Po uzgodnieniach pomiędzy Komitetem Domowym, Strażą Miejską i Policją, został ustawiony szlaban ograniczający dojazd do budynku przy ul. Wrocławskiej 2-6, gdzie wydawane są piloty i przepustki uprawniające do parkowania na tym terenie.

Parking przy ul. Wrocławskiej 16-18 został wyposażony w znak drogowy informujący o możliwości parkowania jedynie przez mieszkańców, wydawane są także przepustki uprawniające do zajęcia miejsca postojowego.

26

Doprowadzić ciepłą wodę do mieszkań przy ul. Koszyka .

Zarząd

W miesiącu sierpniu 2012 r. Administracja Osiedla Zaodrze przeprowadziła wśród mieszkańców Osiedla ankiety, dotyczące wyrażenia opiniina temat doprowadzenia instalacji ciepłej wody do lokali mieszkalnych. Wobec braku wymaganej ilości osób wyrażających zgodę na wykonanie przedmiotowych prac, odstąpiono od realizacji wniosku mieszkańców

27

Dotyczy prawidłowości i terminowości realizacji różnych przedsięwzięć, szczególnie budowlanych i inwestycyjnych w OSM Przyszłość
|w Opolu, wniosek aby wszystkie sprawy, szczególnie pociągające konsekwencje finansowe, budowlane, remontowe, były potwierdzane przez zainteresowane strony notatkami służbowymi na piśmie , zaś o podjętych realizacjach informowano w odpowiednim terminie, by formalnościom stało się zadość.

( Pismo zainteresowanego z dnia
21-06-2012)

Zarząd

Zarząd zobowiązał kierowników Administracji Osiedli do sporządzania notatek służbowych
z ustaleń dokonywanych z organami Spółdzielni ( szczególnie
z Komitetami Domowymi ).

Rozliczenia finansowe przekazywane są Komitetom Domowym na ich pisemny wniosek.

28

Zorganizować konkurs na najlepiej utrzymaną nieruchomość.

RN

W dniu 15-02-2013r Zarząd wystąpił do Rad Osiedli
z propozycją organizacji konkursu letniego Na najbardziej ukwiecony balkon. Akceptacja pomysłu przez mieszkańców, pozwoli na rozszerzenie tematyki konkursowej.

——————————————————————————————————————————

Załącznik do Uchwały R.N. Nr 88.

REALIZACJA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

OSM PRZYSZŁOŚĆ Z DNIA

11-06-2012; 13-06-2012; 16-06-2012; 20-06-2012; 23-06-2012r.

Data

Uchwała nr

Dotyczy:

Realizacja

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

1

Regulaminu Walnego Zgromadzenia

WZ uchwaliło regulamin.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

3

Zasad wyboru delegatów OSM Przyszłość na Zjazd przedkongresowy

WZ uchwaliło zasady.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

4

Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2011

WZ zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

5

Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu OSM Przyszłość za rok 2011

WZ zatwierdziło sprawozdanie Zarządu.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

6

– Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni OSM Przyszłość za rok 2011

WZ zatwierdziło sprawozdanie finansowe.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

7

Udzielenia absolutorium członkom Zarządu

WZ udzieliło absolutorium członkom Zarządu.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

8

Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć

WZ oznaczyło najwyższą sumę zobowiązań w wysokości 5.000.000 zł

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

9

Zatwierdzenia wysokości odsetek (164.987) zł, naliczonych od śr. finansowych ewidencjonowanych na funduszach poszczególnych nieruchomości.

WZ zatwierdziło wysokość naliczonych odsetek.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

10

Regulaminu Tworzenia i Podziału Wyniku finansowego w OSM Przyszłość

WZ uchwaliło w/w Regulamin.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

11

Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Funduszami OSM Przyszłość w Opolu.

WZ uchwaliło w/w Regulamin.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

12

– Podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2011rok

WZ podzieliło wynik finansowy

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

13

Wysokości stawki opłat na fundusz społeczny, kulturalny i oświatowy.

WZ uchwaliło stawkę wpłat na w/w fundusz.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

14

Wyrażenia zgody na zbycie działki nr 27/8 z k.m. 26, Obr. Półwieś w Opolu, przy ul. Nowowiejskiego.

WZ wyraziło zgodę.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

15

Wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości gruntowych położonych w Osiedlu Centrum.

WZ wyraziło zgodę.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

16

Wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości gruntowych położonych w Osiedlu Chabry.

WZ wyraziło zgodę.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

17

Wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości gruntowych położonych w Osiedlu Dambonia.

WZ wyraziło zgodę.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

18

Wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości gruntowych położonych w Osiedlu Ozimek .

WZ wyraziło zgodę.

11; 13; 16; 20, 23

czerwca 2012

19

Wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości gruntowych położonych w Osiedlu Zaodrze.

WZ wyraziło zgodę.