Uchwały Walnego Zgromadzenia – czerwiec 2011r.

Opole, dnia 27 czerwca 2011 r.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

z dnia 09-06-2011; 11-06-2011; 14-06-2011;
16-06-2011; 18-06-2011

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu zgodnie z § 65 pkt 12 Statutu Spółdzielni

uchwala

Regulamin Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Obecnych – 326

Głosowało – 305

Za – 285

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 19

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Mirosław Wasilewski Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 27 czerwca 2011 r.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

z dnia 09-06-2011; 11-06-2011; 14-06-2011;
16-06-2011; 18-06-2011

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie § 65 pkt 9 Statutu Spółdzielni

uchwala

zmiany w Statucie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

W § 68 ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie: b) 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3,5 % członków dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu,

Obecnych – 213

Głosowało – 181

Za – 160

Przeciw – 16

Wstrzymało się – 5

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Mirosław Wasilewski Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 27 czerwca 2011 r.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

z dnia 09-06-2011; 11-06-2011; 14-06-2011;
16-06-2011; 18-06-2011

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

zatwierdza

sprawozdanie Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za 2010 r.

Obecnych – 199

Głosowało – 179

Za – 160

Przeciw – 2

Wstrzymało się – 17

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Mirosław Wasilewski Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 27 czerwca 2011 r.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

z dnia 09-06-2011; 11-06-2011; 14-06-2011;
16-06-2011; 18-06-2011

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

zatwierdza

sprawozdanie Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za rok 2010.

Obecnych – 199

Głosowało – 192

Za – 175

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 17

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Mirosław Wasilewski Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 27 czerwca 2011 r.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

z dnia 09-06-2011; 11-06-2011; 14-06-2011;
16-06-2011; 18-06-2011

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z wynikami działalności zawartymi w sprawozdaniu finansowym

zatwierdza

Sprawozdanie finansowe Opolskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za rok 2010.

Obecnych – 199

Głosowało – 178

Za – 163

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 15

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Mirosław Wasilewski Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 27 czerwca 2011 r.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

z dnia 09-06-2011; 11-06-2011; 14-06-2011;
16-06-2011; 18-06-2011

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z materiałami sprawozdawczymi Spółdzielni za 2009 r.

1. Udziela absolutorium za 2010 r. mgr inż. Franciszkowi Dezorowi – Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

2. Udziela absolutorium za 2010 r. inż. Ryszardowi Klusie – Zastępcy Prezesa ds. Techniczno -Eksploatacyjnych.

3. Udziela absolutorium za 2010 r. mgr Celinie Walewskiej – Członkowi Zarządu – Głównemu Księgowemu.

1. 2. 3.

Obecnych – 296 Obecnych – 296 Obecnych – 296

Głosowało – 282 Głosowało – 282 Głosowało – 281

Za – 202 Za – 186 Za – 207

Przeciw – 73 Przeciw – 78 Przeciw – 49

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Mirosław Wasilewski Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 27 czerwca 2011 r.

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

z dnia 09-06-2011; 11-06-2011; 14-06-2011;
16-06-2011; 18-06-2011

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 6 Statutu Spółdzielni

oznacza

najwyższą sumę zobowiązań jaką Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość w Opolu może zaciągnąć w okresie do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2012 r. w kwocie do

5.000.000,- zł.

(słownie: pięć milionów złotych)

obejmującej kredyty bankowe i pożyczki.

Obecnych – 199

Głosowało – 185

Za – 168

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 16

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Mirosław Wasilewski Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 27 czerwca 2011 r.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

z dnia 09-06-2011; 11-06-2011; 14-06-2011;
16-06-2011; 18-06-2011

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 4 Statutu Spółdzielni oraz regulaminem podziału zysków z czerwca 2009 r,

uchwala podział wyniku finansowego za 2010 r. dla członków spółdzielni zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

§1

Wynik finansowy z gospodarki lokalami użytkowymi oraz działalności operacyjnej i finansowej oraz zarządzania nieruchomościami nie będącymi własnością Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu uzyskany w 2010 roku w wysokości

2.154.856,41 zł.

Dzieli na członków w następujący sposób:

I. Kwotę w wysokości 29.689,91 zł. na realizację uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 3/2004 z 17 stycznia 2004r.:

z tego:

– Nieruchomości Osiedla Centrum 24.553,47 zł,

– Nieruchomości Osiedla Zaodrze 5.136,44 zł,

Zestawienie nieruchomości w załączeniu

II. Kwotę 2.125.166,50 zł. na poszczególne Osiedla wg rodzajów lokali

– Osiedle Centrum 563.885,83 zł,

– Osiedle Chabry 495.645,79 zł,

– Osiedle Dambonia 370.551,69 zł,

– Osiedle Ozimek 233.961,68 zł,

– Osiedle Zaodrze 461.121,51 zł,

z tego:

1. kwotę 199.000,00 zł. na sfinansowanie działalności społeczno- kulturalnej:

– Osiedle Centrum 7.000,- zł,

– Osiedle Chabry 50.000,- zł,

– Osiedle Dambonia 80.000,- zł,

– Osiedle Ozimek 12.000,- zł,

– Osiedle Zaodrze 50.000,- zł,

2. kwotę 1.852.037,21 zł. na zasilenie lokali mieszkalnych w oparciu o regulamin podziału wyników (pożytków)

– Osiedle Centrum 538.726,00 zł,

– Osiedle Chabry 425.146,52 zł,

– Osiedle Dambonia 287.923,50 zł,

– Osiedle Ozimek 220.617,94 zł,

– Osiedle Zaodrze 379.623,25 zł,

3. kwotę w wysokości 55.013,76 zł. zasilenie funduszu remontowego lokali użytkowych własnościowych

– Osiedle Centrum 14.729,76 zł,

– Osiedle Chabry 13.710,73 zł,

– Osiedle Dambonia 159,39 zł,

– Osiedle Ozimek 509,65 zł,

– Osiedle Zaodrze 25.904,23 zł,

4. kwotę w wysokości 19.115,53 zł. zasilenie eksploatacji garaży, (fundusz rem. garaży przy ul. Prószkowskiej)

– Osiedle Centrum 3.430,07 zł,

– Osiedle Chabry 6.788,54 zł,

– Osiedle Dambonia 2.468,80 zł,

– Osiedle Ozimek 834,09 zł,

– Osiedle Zaodrze 5.594,03 zł,

§2

Podstawę do podziału wyniku określonego w §1 stanowi udział przychodów poszczególnych rodzajów lokali, będących w dyspozycji członków Spółdzielni (mieszkalne, użytkowe własnościowe, garaże) w łącznych przychodach gospodarki tego rodzaju lokalami, oraz powierzchnia użytkowa lokali członków spółdzielni.

Obecnych – 196

Głosowało – 179

Za – 169

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 10

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Mirosław Wasilewski Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 27 czerwca 2011 r.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

z dnia 09-06-2011; 11-06-2011; 14-06-2011;
16-06-2011; 18-06-2011

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 4 w związku z § 57 ust 14, 15 Statutu Spółdzielni

Uchwala zasady naliczania i przekazywania odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości i ich wyłączania z wyniku z działalności gospodarczej Spółdzielni.

1. Na podstawie ewidencji środków zgromadzonych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości wyliczana jest kwota odsetek, którą Spółdzielnia mogłaby uzyskać w przypadku ich zdeponowania na kontach bankowych.

2. Wyliczenie odsetek o których mowa w ust. 1 będzie dokonywane wg średniego poziomu oprocentowania lokat Spółdzielni w danym roku
i średniego stanu środków zgromadzonych na funduszu remontowym danej nieruchomości (średnia arytmetyczna ze stanu środków na początek roku, 30 czerwca i koniec roku).

3. Z kwoty odsetek uzyskanych przez Spółdzielnię od depozytów bankowych w danym roku (wynik finansowy) jest wydzielana kwota odsetek uzyskanych od środków finansowych zgromadzonych na funduszach remontowych nieruchomości.

Podział środków finansowych na poszczególne (uprawnione) nieruchomości wyliczonych w oparciu o postanowienia ust. 1 i 2 będzie sporządzony wg stanu na dzień 31.12 każdego roku przez Zarząd Spółdzielni, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą do dnia 30.04 roku następnego i składany jako projekt uchwały na najbliższe Walne Zgromadzenie.

4. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia środki te zasilają środki funduszu remontowego gromadzonego przez poszczególne nieruchomości.

W/w uchwała (po jej podjęciu) stanowi podstawę zmniejszenia środków wyniku finansowego przeznaczonych do podziału przez Walne Zgromadzenie.

Obecnych – 196

Głosowało – 176

Za – 165

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 11

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Mirosław Wasilewski Mieczysław Ekiert