Uchwały Walnego Zgromadzenia – czerwiec 2012r.

Uchwała nr 1

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu zgodnie z § 65 pkt 12 Statutu Spółdzielni

uchwala

Regulamin Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Obecnych 184

Głosowało – 169

Za – 165

Przeciw – 2

Wstrzymało się – 2

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 2

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie z § 65 pkt 9 Statutu Spółdzielni

uchwala

zmiany w Statucie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

W § 68 ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie: b) 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3,5 % członków dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu,

Obecnych – 184

Głosowało – 177

Za – 159

Przeciw – 8

Wstrzymało się – 10

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 3

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie z § 65 pkt 11 Statutu Spółdzielni

uchwala

zasady wyboru dwóch delegatów Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przyszłość na Zjazd przedkongresowy zwołany w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości, o treści:

1. Delegatami Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość na Zjazd przedkongresowy zwołany w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w głosowaniach przeprowadzonych na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości głosów,
delegatem zostaje osoba, które uzyskała największą liczbę głosów na części Walnego Zgromadzenia.

3. Zgłaszanie kandydatur następuje w trybie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych art. 83 ust.10 i 11.

Obecnych – 181

Głosowało – 181

Za – 174

Przeciw – 2

Wstrzymało się – 5

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 4

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

zatwierdza

sprawozdanie Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za 2011 r.

Obecnych – 174

Głosowało – 163

Za – 160

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 3

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 5

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

zatwierdza

sprawozdanie Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za rok 2011.

Obecnych – 176

Głosowało – 167

Za – 164

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 3

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 6

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z wynikami działalności zawartymi w sprawozdaniu finansowym

zatwierdza

Sprawozdanie finansowe Opolskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za rok 2011.

Obecnych – 174

Głosowało – 172

Za – 169

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 3

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 7

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z materiałami sprawozdawczymi Spółdzielni za 2011 r.

1. Udziela absolutorium za 2011 r. mgr inż. Franciszkowi Dezorowi – Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

2. Udziela absolutorium za 2011 r. inż. Ryszardowi Klusie – Zastępcy Prezesa ds. Techniczno -Eksploatacyjnych.

3. Udziela absolutorium za 2011 r. mgr Celinie Walewskiej – Członkowi Zarządu – Głównemu Księgowemu.

1. 2. 3.

Obecnych – 181 Obecnych- 181 Obecnych – 181

Głosowało – 179 Głosowało – 179 Głosowało – 179

Za – 148 Za – 135 Za- 139

Przeciw 27 Przeciw – 29 Przeciw – 28

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 8

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 6 Statutu Spółdzielni

oznacza

najwyższą sumę zobowiązań jaką Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość w Opolu może zaciągnąć w okresie do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2013 r. w kwocie do

5.000.000,- zł.

(słownie: pięć milionów złotych)

obejmującej kredyty bankowe i pożyczki.

Obecnych – 175

Głosowało – 172

Za – 169

Przeciw – 2

Wstrzymało się – 1

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 9

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu,
zgodnie z § 65 pkt 4 Statutu Spółdzielni oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 9/2011

zatwierdza

naliczone kwoty odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości.

Odsetki w łącznej kwocie 164.987,- zł wyłącza z podziału wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2011.

Załącznik do uchwały stanowi zestawienie kwot odsetek przypadających
poszczególnym nieruchomościom.

Obecnych – 177

Głosowało – 167

Za – 162

Przeciw 0

Wstrzymało się -5

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Załącznik do uchwały nr 9 zestawienie wyliczonych odsetek
dla poszczególnych nieruchomości:

Nr

Adres

Stan środków f.remontowego (tys.zł)

Odsetki (zł)

b.o.

30.06.2011

31.12.2011

N101

NYSY ŁUŻYCKIEJ 56-64

-4,3

0,0

-2,6

0

N102

OLESKA 37

9,5

15,7

37,5

874

N103

GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 1A-B

3,5

-6,6

22,7

820

N104

RYBACKA 2-8

-7,4

21,1

17,0

428

N105

WARYŃ 23-41,SIENKIEW24-28,LUBOSZ.2

66,0

-52,3

-118,9

0

N106

LUDWIKA WARYŃSKIEGO 7A

-8,8

-13,4

-0,5

0

N107

JANA MATEJKI 5

-19,0

-9,0

2,6

0

N108

KATOWICK 81-85, KOŚNEGO 31AB,33-47

16,1

36,6

32,6

1 190

N109

AUGUSTYNA KOŚNEGO 66-68

31,2

35,5

5,6

1 008

N110

OZIMSKA 53

135,7

148,6

175,5

6 413

N111

1 MAJA 87-93

-6,7

13,2

14,3

290

N112/1

PLAC TEATRALNY 1-2

8,3

-11,0

-30,9

0

N112/4

PLAC TEATRALNY 4-5

100,0

103,4

11,4

2 996

N112/6

PLAC TEATRALNY 6-7

-104,3

-86,8

-8,6

0

N113/8

PLAC TEATRALNY 8-9

-66,2

-65,4

5,7

0

N113/10

PLAC TEATRALNY 10-11

-6,5

-2,1

-10,2

0

N114

AUGUSTYNA KOŚNEGO 14

11,6

10,7

12,6

487

N115

AUGUSTYNA KOŚNEGO 18-18A

-0,6

-0,8

4,8

47

N116

AUGUSTYNA KOŚNEGO 34-34A

10,3

-11,6

3,6

32

N117

STANISŁAWA DUBOIS 39-47

11,1

17,6

24,2

738

N118

TADEUSZA KOŚCIUSZKI 3-11

-47,7

-6,3

-37,4

0

N119

PASIECZNA 4A

-5,8

-1,5

-4,3

0

N120

PASIECZNA 6B

10,5

5,3

11,5

381

N121

KONSULARNA 3

-33,7

-35,5

-30,0

0

N122

JANA KROPIDŁY 3-3A

7,5

11,8

15,2

481

N123

11 LISTOPADA 12

-7,0

-6,2

-3,1

0

N124

11 LISTOPADA 7

-12,2

-15,3

-5,3

0

N125

1 MAJA 10-12, STANISŁAWA DUBOIS 20

85,8

13,2

11,6

1 542

N126

1 MAJA 28A-E

11,6

-52,3

-25,1

0

N127

GABRIELI ZAPOLSKIEJ 28-36

95,1

113,3

-52,7

2 171

N128

FABRYCZNA 2-14, RODZIEWICZ. 3-11

34,7

73,7

66,2

2 435

N129

ARMII K.ASNYKA,FABR.22-36,NORWIDA

111,6

152,1

35,4

4 171

N131

WAPIENNA 2-6

29,6

37,6

53,7

1 686

N133

OZIMSKA 62-68 JAKUBA KANI 3B-C

95,8

118,7

111,1

4 541

N135

TELESFORA 4-22 + 24

-7,9

30,3

-53,7

0

N137

1 MAJA 52-56

-2,2

8,9

12,7

270

545,2

591,2

304,2

33 001

N201

Wilsona 26-82

7,5

-20,0

38,6

364

N202

Orzechowa, Wilsona

23,9

43,0

42,6

1 527

N203

Chabrów 10-50

-112,0

-25,9

-959,5

0

N204

Chabrów 60-72

66,5

89,9

326,2

6 731

N205

Chabrów 94-100

95,0

150,9

154,8

5 588

N206

Chabrów 101-141

15,9

-6,1

108,1

1 644

N207

Chabrów 145-197

-11,6

95,8

95,7

2 509

N212

Chabrów 33-63

105,7

157,8

161,7

5 930

N214

Tatrzańska 26-64

113,5

174,8

8,5

4 139

N217

Luboszycka 10-12

-4,0

23,1

1,7

290

N218

Karpacka 6-34

97,3

73,0

63,0

3 254

397,7

756,3

41,4

31 976

N301

ZWYCIĘSTWA 2-4

12,0

33,3

2,6

668

N303

NIEMODLIŃSKA 72-76

27,7

34,7

45,1

1 499

N304

NIEMODLIŃSKA 66-70

-144,8

-124,5

-93,6

0

N306

NIEMODLIŃSKA 42-48

-243,0

-199,2

-143,7

0

N307

NIEM. 59-61.WOJ. POL. 2-4

-313,1

-256,5

-132,4

0

N308

WOJSKA POLSKIEGO 1-11

-1 005,4

-916,8

-712,0

0

N312

DAMBONIA 27-141

671,8

655,8

1 457,8

38 847

N313

DAMBONIA 155-163

-218,0

-176,6

-60,5

0

-1 212,8

-949,8

363,3

41 014

N401

PLAC WOLNOŚCI 2,4,6, DŁUSKIEGO 2

-14,5

38,5

30,2

756

N402

DŁUSKIEGO 5 -7. 9.11

69,6

62,5

7,4

1 946

N403

8 MARCA 1.3.5.7

51,8

39,2

53,8

2 019

N404

DŁUSKIEGO 19.21.23

6,7

12,7

27,8

658

N405

JANUSZA KORCZAKA 2, 4, 6

51,3

67,4

70,3

2 636

N406

SIKORSKIEGO 33A-D, 35A-C

-124,4

-215,4

-197,2

0

N407

SIKORSKIEGO 8

-127,9

-104,7

-98,9

0

N408

SIKORSKIEGO 19.21.23.25

-64,2

-72,4

-91,9

0

N424

SIKORSKIEGO 6

-19,3

-15,9

-13,2

0

N425

SIKORSKIEGO 37. LEŚNA 5

80,2

108,6

-37,2

2 114

N426

LEŚNA 9

17,3

-34,4

-66,0

0

-73,4

-113,9

-314,9

10 129

N501

KOSZYKA 42-44

31,2

45,9

80,1

2 192

N502

KOSZYKA 2-30

142,9

232,5

-183,9

2 671

N504

KOSZYKA 25A-C.23A-B.19A-D

37,3

47,1

-47,4

516

N506

PRÓSZKOWSKA 1-5

154,9

166,6

-34,2

4 007

N508

SPYCHALSKIEGO 4A-D-6

-22,8

-28,7

-14,7

0

N509

ŚĆ 9-13.WAN. 5.NIED. 6A-B

137,0

158,8

484,0

10 876

N510

PIŁSUDSKIEGO 5-6

11,6

-88,6

-70,7

0

N511

WROCŁAWSKA 2A-C.6A-C

-120,9

-181,9

26,5

0

N512

WROCŁAWSKA 16A-D.18A-D

146,2

59,4

-184,9

866

N518

PRÓSZKOWSKA 7-13

99,6

116,0

101,0

4 415

N519

PRÓSZKOWSKA 15-21

159,6

173,8

173,6

7 071

N520

PRÓSZKOWSKA 23-29

158,1

176,6

163,7

6 951

N521

PRÓSZKOWSKA 31-37

176,0

197,8

184,2

7 782

N522

SPYCHALSKIEGO 8-18

22,6

29,6

56,8

1 520

N523

NIEDURNEGO 3-15

-65,0

-72,0

-61,9

0

1 068,3

1 032,9

672,2

48 867

RAZEM

164 987

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 10

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu zgodnie z § 65 pkt 4 Statutu Spółdzielni

uchwala

Regulamin Tworzenia i Podziału Wyniku Finansowego w Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Obecnych – 176

Głosowało – 171

Za – 169

Przeciw 0

Wstrzymało się – 2

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Załącznik do uchwały nr 10

REGULAMIN

TWORZENIA I PODZIAŁU WYNIKU FINANSOWEGO W OPOLSKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU.

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. Nr 188 z 2003 r. poz.1848 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz.1116 ze zm.).

3. Statut Spółdzielni.

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz.694 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.

Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397).

II. TWORZENIE WYNIKU FINANSOWEGO

1. Wynik finansowy w spółdzielni mieszkaniowej nie obejmuje kosztów eksploatacji
i utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz opłat pobieranych na pokrycie tych kosztów. Podlegają one rozliczeniu w sposób określony w art.6 ust.1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Wynik finansowy podlegający opodatkowaniu i podziałowi przez Walne Zgromadzenie ustala się z innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi działalności, uzyskiwanych pożytków oraz z pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych i finansowych.

3. Przychody i koszty z innej działalności obejmują:

a) wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży(miejsc postojowych),

b) dzierżawę gruntów i terenów niezabudowanych stanowiących mienie Spółdzielni,

c) prowadzenie innej działalności gospodarczej w nieruchomościach stanowiących w całości mienie Spółdzielni,

d) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni,

e) wykonywanie innych usług.

4. Spółdzielnia uzyskuje również przychody i pożytki (oraz ponosi koszty) z części wspólnych nieruchomości, tj:

a) z wynajmu pomieszczeń wspólnych (suszarnie, pralnie, strychy, piwnice, korytarze itp.),

b) z dzierżawy gruntów,

c) z wynajmu powierzchni na elementach wspólnych budynku (opłaty za reklamy, szyldy, tablice, maszty antenowe itp.),

d) z innych tytułów na nieruchomości stanowiącej współwłasność wszystkich właścicieli tej nieruchomości.

5. Wynik finansowy brutto obejmuje również pozostałe koszty i przychody operacyjne oraz finansowe a także straty i zyski nadzwyczajne w znaczeniu określonym ustawą
o rachunkowości, jeżeli nie dotyczą gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

III. PODZIAŁ I PRZEZNACZENIE WYNIKU

 1. Wynik finansowy brutto (zysk, strata) uzyskany na całokształcie innej działalności stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania tych przychodów a po opodatkowaniu stanowi zysk netto nadwyżkę bilansową zgodnie z art.75 i 76 ustawy Prawo Spółdzielcze.
 1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie i może zostać przeznaczona na:

a) fundusz zasobowy

b) fundusz remontowy

c) fundusz społeczny, kulturalny i oświatowy

d) zasilenie działalności eksploatacyjnej

e) pokrycie straty z lat ubiegłych

f) inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia

 1. Strata bilansowa pokrywana jest z funduszy Spółdzielni w kolejności określonej

w Statucie.

 1. Część nadwyżki bilansowej powstałej po opodatkowaniu dochodów z pożytków

i przychodów określonych w cz. II pkt.4 przeznaczona zostaje zgodnie z art.5 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 57 pkt.13 Statutu – na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej, której dotyczy, a w części przekraczającej te wydatki przypada właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziału w nieruchomości wspólnej.

 1. Pozostała kwota nadwyżki po ewentualnym zasileniu funduszu zasobowego, pokryciu strat z lat ubiegłych lub zaspokojeniu innych potrzeb określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, podzielona zostaje na poszczególne rodzaje lokali metodą przychodową, a następnie na lokale położone w poszczególnych osiedlach wg powierzchni użytkowej lokali do których tytuł prawny posiadają członkowie Spółdzielni.
 1. Przypadająca na dane osiedle kwota nadwyżki jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem poszczególnych nieruchomości. Przyznane kwoty pomniejszają ustalone, w oparciu o kalkulację, opłaty obciążające członków Spółdzielni.
 1. Podział środków finansowych na poszczególne nieruchomości położone w danym Osiedlu, dokonywany jest wg powierzchni użytkowej lokali (położnych w danej nieruchomości) do których tytuł prawny posiadają członkowie Spółdzielni. Sposób wykorzystania przypadających na nieruchomości środków ustala Zarząd i Rada Osiedla.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 lipca 2012 na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia,

2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu uchyla się dotychczasowo obowiązujące zasady.

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 11

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu zgodnie z art. 78 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 93 Statutu Spółdzielni

uchwala

Regulamin Tworzenia i Gospodarowania Funduszami Własnymi Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Obecnych – 176

Głosowało – 169

Za – 163

Przeciw – 3

Wstrzymało się – 3

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Załącznik do uchwały nr 11

REGULAMIN

TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI WŁASNYMI

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU.

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. Nr 188 z 2003 r. poz.1848 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz.1116 ze zm.).

3. Statut Spółdzielni.

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz.694 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397).

6. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 )

II. FUNDUSZE SPÓŁDZIELNI

1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:

a. fundusz udziałowy,

b. fundusz zasobowy,

c. fundusz wkładów budowlanych,

d. fundusz wkładów mieszkaniowych,

e. fundusz z aktualizacji wyceny.

2. Fundusze własne w myśl przepisów ustawy o rachunkowości dzielą się na fundusze podstawowe, do których należą fundusz udziałowy, fundusz wkładów budowlanych, fundusz wkładów mieszkaniowych oraz fundusze zapasowe, do których zaliczamy fundusz zasobowy.

3. Fundusz z aktualizacji wyceny aktywów i pasywów tworzony jest na podstawie odrębnych przepisów.

III. TWORZENIE I PRZEZNACZENIE FUNDUSZY

1. Fundusz udziałowy

Obowiązek tworzenia funduszu wynika z art.78 §1 pkt 1 ustawy Prawo Spółdzielcze.

Fundusz tworzony jest z wpłat udziałów członkowskich. Wysokość i warunki wnoszenia udziałów przez członków określa Statut.

Wniesione udziały nie podlegają waloryzacji i ich zwrot następuje w kwocie nominalnej.

Fundusz udziałowy może ulec zmniejszeniu z tytułu:

a) zwrotu udziałów byłym członkom w terminie ustalonym w Statucie,

b) pokrycia strat bilansowych Spółdzielni.

2. Fundusz zasobowy

Obowiązek tworzenia funduszu wynika z art.78 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze. Fundusz zasobowy dzieli się na dwa subfundusze:

a) fundusz zasobów mieszkaniowych i gruntów,

b) fundusz zasobowy w pozostałym majątku trwałym i wolnych środków obrotowych.

Fundusz zasobów mieszkaniowych i gruntów tworzony jest z:

a) należnych wpłat członków z tytułu spłaty zaciągniętych przez Spółdzielnię kredytów na budownictwo mieszkaniowe,

b) umorzeń kredytów mieszkaniowych,

c) nieodpłatnego otrzymania budynków mieszkalnych i gruntów,

d) innych tytułów zwiększających wartość zasobów mieszkaniowych.

Fundusz ulega zmniejszeniu z tytułu;

a) spłaty kredytów bankowych zaciągniętych przez Spółdzielnię na budownictwo mieszkaniowe,

b) zwrotu do banku umorzeń kredytu w kwocie nominalnej – w przypadku decyzji uchylającej umorzenie kredytu z tytułu zmiany statusu prawa lokatorskiego,

c) ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu i udziału w prawie do gruntu – w części jakiej był finansowany z tego funduszu,

d) przekazania, sprzedaży lub likwidacji środków trwałych stanowiących zasoby mieszkaniowe w części nie sfinansowanej wkładami mieszkaniowymi lub budowlanymi w wysokości waloryzacji tych środków,

e) innych tytułów zmniejszających wartość zasobów mieszkaniowych.

Fundusz zasobów mieszkaniowych i gruntów zmniejsza także umorzenie środków trwałych mieszkaniowych i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Fundusz zasobowy w pozostałym majątku trwałym i wolnych środków obrotowych tworzony jest z następujących tytułów:

a) wpisowego wpłacanego przez członków zgodnie z art.3 ust.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

b) nadwyżki bilansowej (zysku netto) w wysokości ustalanej przez Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe i podział wyniku Spółdzielni,

c) nadwyżki przychodów nad kosztami z tytułu zbycia praw do lokali mieszkalnych, wolnych w sensie prawnym,

d) nieodpłatnego przyjęcia lub ujawnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub zamiany majątku na własność spółdzielni,

e) w wyniku aktualizacji zwiększającej wartość początkową majątku Spółdzielni,

f) pozostałych zwiększeń wynikających z odrębnych przepisów.

Fundusz zasobowy może ulec zmniejszeniu z tytułu:

a) pokrycia straty bilansowej za poprzedni rok obrotowy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,

b) nieodpłatnego przekazanie majątku Spółdzielni,

c) przeszacowań (zmniejszających wartość) majątku Spółdzielni – w wysokości tych przeszacowań,

d) innych zmniejszeń określonych odrębnymi przepisami.

3. Fundusz wkładów budowlanych.

Fundusz wkładów mieszkaniowych .

Funduszu wkładów budowlanych tworzony jest na podstawie § 93 ust.1 pkt.1c Statutu. Fundusz powstaje z wniesionych przez członków wkładów na budowę lokali mieszkaniowych, użytkowych i garaży.

Fundusz wkładów budowlanych przeznaczony jest na finansowanie lokali na warunkach własnościowego prawa do lokalu.

Fundusz wkładów mieszkaniowych finansuje lokale użytkowane na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu.

Zmniejszenie funduszu wkładów budowlanych lub mieszkaniowych następuje na skutek:

a) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

b) ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu.

Szczegółowe zasady wnoszenia wkładów budowlanych i ich rozliczeń z członkami określa odrębny regulamin.

4. Fundusz z aktualizacji wyceny

Fundusz z aktualizacji wyceny aktywów i pasywów tworzony jest, obligatoryjnie na podstawie odrębnych przepisów, z różnicy między wartością netto środków trwałych po

i przed aktualizacją ich wyceny.

Fundusz utworzony z aktualizacji wyceny nie może być przeznaczony do podziału ani na zasilenie innych funduszy przez okres, w którym objęte aktualizacją środki trwałe znajdują się na stanie Spółdzielni.

Zmniejszenie funduszu (w korespondencji z funduszem zasobowym) następuje z chwilą sprzedaży, likwidacji, darowizny, przekazania na wyodrębnioną własność majątku Spółdzielni objętego aktualizacją wyceny.

Fundusz z aktualizacji wyceny może być korygowany w związku z waloryzacją

i rozliczaniem wkładów budowlanych i mieszkaniowych, dokonywanym w oparciu o odrębne przepisy.

 1. Zmniejszenie funduszy z tytułu umorzeń zasobów mieszkaniowych

Umorzenie zasobów mieszkaniowych obciąża fundusze, którymi zostały sfinansowane tj.:

a) fundusz wkładów mieszkaniowych,

b) fundusz wkładów budowlanych,

c) fundusz zasobowy,

d) fundusz z aktualizacji wyceny.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 lipca 2012 r. na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia

2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu uchyla się dotychczasowo obowiązujące zasady.

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 12

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt. 4 Statutu Spółdzielni oraz regulaminem podziału zysków z czerwca 2009 r.

uchwala podział wyniku finansowego za 2011 r. dla członków spółdzielni zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

§1

Wynik finansowy z gospodarki lokalami użytkowymi oraz działalności operacyjnej i finansowej oraz zarządzania nieruchomościami nie będącymi własnością Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu uzyskany w 2011 roku w wysokości

2.242.648,30 zł.

Dzieli na członków w następujący sposób:

I. Kwotę w wysokości 29.689,91 zł. na realizację uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 3/2004 z 17 stycznia 2004r.:

z tego:

– Nieruchomości Osiedla Centrum 24.553,47 zł,

– Nieruchomości Osiedla Zaodrze 5.136,44 zł,

Zestawienie nieruchomości w załączeniu

II. Kwotę w wysokości 164.987,00 zł na realizację uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9/2011.

Zestawienie nieruchomości w załączeniu

III. Kwotę 2.047.971,39 zł. na poszczególne Osiedla wg rodzajów lokali

– Osiedle Centrum 543.278,34 zł,

– Osiedle Chabry 476.880,54 zł,

– Osiedle Dambonia 358.073,34 zł,

– Osiedle Ozimek 224.463,53 zł,

– Osiedle Zaodrze 445.275,64 zł,

z tego:

1. kwotę 282.000,00 zł na sfinansowanie działalności społeczno- kulturalnej:

– Osiedle Centrum 15.000,00 zł,

– Osiedle Chabry 95.000,00 zł,

– Osiedle Dambonia 80.000,00 zł,

– Osiedle Ozimek 12.000,00 zł,

– Osiedle Zaodrze 80.000,00 zł,

2. kwotę 1.684.532,75 zł na zasilenie lokali mieszkalnych w oparciu o regulamin podziału wyników (pożytków)

– Osiedle Centrum 507.748,72 zł,

– Osiedle Chabry 359.133,31 zł,

– Osiedle Dambonia 274.521,64 zł,

– Osiedle Ozimek 211.033,57 zł,

– Osiedle Zaodrze 332.095,51 zł,

3. kwotę w wysokości 58.766,20 zł zasilenie lokali użytkowych własnościowych

– Osiedle Centrum 17.267,62 zł,

– Osiedle Chabry 14.190,35 zł,

– Osiedle Dambonia 190,34 zł,

– Osiedle Ozimek 499,91 zł,

– Osiedle Zaodrze 26.617,98 zł,

4. kwotę w wysokości 22.672,44 zł zasilenie eksploatacji garaży, (fundusz rem.
garaży przy ul. Prószkowskiej)

– Osiedle Centrum 3.262,00 zł,

– Osiedle Chabry 8.556,88 zł,

– Osiedle Dambonia 3.361,36 zł,

– Osiedle Ozimek 930,05 zł,

– Osiedle Zaodrze 6.562,15 zł,

§2

Podstawę do podziału wyniku określonego w §1 stanowi udział przychodów poszczególnych rodzajów lokali, będących w dyspozycji członków Spółdzielni (mieszkalne, użytkowe własnościowe, garaże) w łącznych przychodach gospodarki tego rodzaju lokalami, oraz powierzchnia użytkowa lokali członków spółdzielni.

Obecnych – 178

Głosowało – 170

Za – 167

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 2

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 13

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 93 ust. 1 pkt 2 ppkt b) Statutu Spółdzielni

uchwala

§1

Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, kulturalną i oświatową prowadzoną przez Spółdzielnię poprzez wpłaty środków na fundusz społeczny, kulturalny i oświatowy.

§2

1. Wpłaty na ww. fundusz ustala się w wysokości 0,02 zł/miesiąc/m2 powierzchni użytkowej lokali do których tytuł prawny przysługuje członkom Spółdzielni.

2. W osiedlach, w których nie będzie prowadzona stała zorganizowana działalność klubów osiedlowych, właściwa Rada Osiedla może podjąć uchwałę o obniżeniu wpłat na fundusz społeczny, kulturalny i oświatowy do kwoty 0,01 zł/miesiąc/m2 powierzchni użytkowej lokali do których tytuł prawny przysługuje członkom Spółdzielni.

§3

Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem społecznym, kulturalnym
i oświatowym określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Obecnych – 177

Głosowało – 164

Za – 150

Przeciw – 9

Wstrzymało się – 5

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 14

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 ust. 5 Statutu Spółdzielni

uchwala

§ 1

Wyraża zgodę przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki nr 27/8 z k.m. 26, obręb: Półwieś o pow. 0,1565 ha w Opolu przy ul. Nowowiejskiego na rzecz użytkowników, posadowionych na tej działce garaży, na następujących zasadach:

1. jeżeli zbycie udziału nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 r. za równowartość 20-letnich opłat za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości (wg wartości ustalonych na rok 2012),

2. jeżeli zbycie udziału nastąpi po 31 grudnia 2012 r. za wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Obecnych – 177

Głosowało – 166

Za – 154

Przeciw- 1

Wstrzymało się – 11

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 15

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 ust. 5 Statutu Spółdzielni

uchwala

§ 1

Wyraża zgodę na odpłatne lub nieodpłatne zbycie przez Spółdzielnię zbędnych nieruchomości gruntowych stanowiących fragmenty działek Osiedla Centrum wykazanych w załączniku do niniejszej Uchwały na n/w zasadach:

 • w trybie przetargu nieograniczonego:

– w przypadku nieruchomości niezabudowanych (jeżeli mogą one stanowić

przedmiot obrotu),

 • w trybie bezprzetargowym odpłatnie za wartość rynkową:

– Gminie Opole ewentualnie nieodpłatnie lub w drodze zamiany gruntów,

– właścicielom sąsiednich nieruchomości ( działki < 100 m2 ) w celu poprawy

warunków użytkowania ich nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Obecnych – 175

Głosowało 159

Za – 144

Przeciw – 2

Wstrzymało się – 13

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Załącznik do uchwały nr 15

Wykaz zbędnych nieruchomości AO Centrum

Poz.

Położenie

Nr KW

Nr działki

Nr karty mapy

Obręb:

Powierzchnia w ha

1

2

3

4

5

6

7

OSIEDLE CENTRUM

1

Opole, ul.Waryńskiego wjazd do garaży nie spółdzielczych

113862

25/6

42

Opole

0,0185

2

Opole, ul.Sienkiewicza Luboszycka pas drogowy

OP1O/ 00119025/3

109/1

42

Opole

0,0035

3

Opole, ul.Rybacka pas drogowy

112081

104/2

42

Opole

0,0044

4

Opole, ul. Rybacka pomieszczenie

magazynowe

OP1O/00113212/9

104/5

42

Opole

0,0066

5

Opole, ul.Rybacka pas zieleni i dojazd do nie spółdzielczych garaży

113213

104/4

42

Opole

0,0425

6

Opole, ul.Pl.Teatralny – droga

OP1O/00113790/4

23/38

48

Opole

0,0743

7

Opole, ul.Kościuszki pas drogowy

OP1O/00115907/2

7/6

49

Opole

0,0418

8

Opole, ul.Katowicka pas drogowy

Przeznaczony do zamiany na dz. 28/6

112529

36

53

Opole

0,0028

9

Opole, ul. Rodziewiczówny pas zieleni

114121

144/1

54

Opole

0,0303

10

Opole, ul.Fabryczna pas drogowy

114121

144/4

54

Opole

0,0088

11

Opole, ul. Wapienna teren zabudowany altaną śmietnikową

OP1O/00074158/6

134/2

54

Opole

0,0027

12

Opole, ul.Telesfora ( od ul.Kolejowej) – droga dojazdowa do zasobów nie spółdzielczych

114118

4/24

55

Opole

0,0109

13

Opole, Pl. Teatralny

OP1O/00126899/2

22/4

48

Opole

0,0081

14

Opole, ul. Ozimska

OP1O/00122938/0

40/3

47

Opole

0,0133

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 16

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 ust. 5 Statutu Spółdzielni

uchwala

§ 1

Wyraża zgodę na odpłatne lub nieodpłatne zbycie przez Spółdzielnię zbędnych nieruchomości gruntowych stanowiących fragmenty działek Osiedla Chabry wykazanych w załączniku do niniejszej Uchwały na n/w zasadach:

 • w trybie przetargu nieograniczonego:

– w przypadku nieruchomości niezabudowanych (jeżeli mogą one stanowić

przedmiot obrotu),

 • w trybie bezprzetargowym odpłatnie za wartość rynkową:

– Gminie Opole ewentualnie nieodpłatnie lub w drodze zamiany gruntów,

– właścicielom sąsiednich nieruchomości ( działki < 100 m2 ) w celu poprawy

warunków użytkowania ich nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Obecnych – 175

Głosowało – 162

Za – 145

Przeciw – 3

Wstrzymało się – 14

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Załącznik do uchwały nr 16

Wykaz zbędnych nieruchomości AO Chabry

Poz.

Położenie

Nr KW

Nr działki

Nr karty mapy

Obręb:

Powierzchnia w ha

1

2

3

4

5

6

7

OSIEDLE CHABRY

1. 15

Opole, ul. Wilsona wymiennikownia

właściciel budynku ECO Opole

112809

58/14

5

Kolonia Gosławicka

0,0268

2. 16

Opole, ul. Orzechowa droga

OP1O/00071288/5

357/21

6

Kolonia Gosławicka

0,0450

3. 17

Opole, ul. Orzechowa dojazd

do wymiennikowni

OP1O/00071288/5

357/22

6

Kolonia Gosławicka

0,0366

4. 18

Opole, ul. Orzechowa – droga

OP1O/00071288/5

360/68

6

Kolonia Gosławicka

0,1227

5. 19

Opole, ul. Orzechowa -wymiennikownia

włascicel obiektu ECO Opole

OP1O/00071288/5

357/23

6

Kolonia Gosławicka

0,0263

6. 20

Opole, ul. Chabrów- Ujęcie wody

właściciel budynku WiK Opole

OP1O/00034264/0

543/7

12

Zakrzów

0,0668

7. 21

Opole, ul. Chabrów – wymiennikownia

właściciel budynku ECO Opole

OP1O/00115892/3

543/16

12

Zakrzów

0,0139

8. 22

Opole, ul. Tatrzańska -droga

113913

153/2

20

Opole

0,0192

9. 23

Opole, ul. Tatrzańska droga

113913

156/4

20

Opole

0,0057

10. 24

Opole, ul. Luboszycka skrawek terenu

114102

3/163

22

Opole

0,0023

11. 25

Opole, ul. Akacjowa droga

58397

159/53

5

Kolonia Gosławicka

0,1979

12. 26

Opole, ul. Akacjowa droga

58397

159/1

5

Kolonia Gosławicka

0,0323

13. 27

Opole, ul. Akacjowa skrawek terenu

58397

159/14

5

Kolonia Gosławicka

0,0532

14. 28

Opole, ul. Akacjowa droga

58397

159/37

5

Kolonia Gosławicka

0,0828

15. 29

Opole, ul. Czereśniowa skrawek terenu

58397

360/50

6

Kolonia Gosławicka

0,0424

16. 30

Opole, ul. Leszczynowa droga

58397

360/67

6

Kolonia Gosławicka

0,0738

17. 31

Opole, ul. Akacjowa droga

58397

148/1

5

Kolonia Gosławicka

0,0173

18. 32

Opole, ul. Akacjowa droga

58397

148/8

5

Kolonia Gosławicka

0,0174

19. 33

Opole, ul. Akacjowa droga

58397

360/23

6

Kolonia Gosławicka

0,0110

20. 34

Opole, ul. Akacjowa droga

58397

360/26

6

Kolonia Gosławicka

0,0107

21. 35

Opole, ul. Orzechowa droga

58397

357/15

6

Kolonia Gosłwicka

0,0548

22. 36

Opole, ul. Czereśniowa droga

58397

357/14

6

Kolonia Gosławicka

0,0193

23. 37

Opole, ul. Orzechowa – droga

58397

356/6

6

Kolonia Gosławicka

0,0102

24. 38

Opole, ul. Czereśniowa droga

58397

347/6

6

Kolonia Gosławicka

0,0167

25. 39

Opole, ul. Orzechowa droga

58397

356/7

6

Kolonia Gosławicka

0,0450

26. 40

Opole, ul. Orzechowa droga

58397

360/65

6

Kolonia Gosławicka

0,0410

27. 41

Opole, ul. Akacjowa wymiennikownia

58397

150/5

159/40

5

5

Kolonia Gosławicka

0,0005

0,0078

28. 42

Opole, ul. Orzechowa droga

58397

360/59

6

Kolonia Gosławicka

0,0381

29. 43

Opole, ul. Akacjowa skrawek terenu (przy ul. Akacjowej 73)

58397

159/52

5

Kolonia Gosławicka

0,0038

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 17

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 ust. 5 Statutu Spółdzielni

uchwala

§ 1

Wyraża zgodę na odpłatne lub nieodpłatne zbycie przez Spółdzielnię zbędnych nieruchomości gruntowych stanowiących fragmenty działek Osiedla Dambonia wykazanych w załączniku do niniejszej Uchwały na n/w zasadach:

 • w trybie przetargu nieograniczonego:

– w przypadku nieruchomości niezabudowanych (jeżeli mogą one stanowić

przedmiot obrotu),

 • w trybie bezprzetargowym odpłatnie za wartość rynkową:

– Gminie Opole ewentualnie nieodpłatnie lub w drodze zamiany gruntów,

– właścicielom sąsiednich nieruchomości ( działki < 100 m2 ) w celu poprawy

warunków użytkowania ich nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Obecnych – 175

Głosowało – 162

Za – 146

Przeciw – 5

Wstrzymało się – 11

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Załącznik do uchwały nr 17

Wykaz zbędnych nieruchomości AO Dambonia

Poz.

Położenie

Nr KW

Nr działki

Nr karty mapy

Obręb:

Powierzchnia w ha

1

2

3

4

5

6

7

OSIEDLE DAMBONIA

1. 44

Opole, ul. Niemodlińska pas drogowy

OP1O/00115869/3

20/4

35

Szczepanowice

0,0350

2. 45

Opole, ul. W. Polskiego pas drogowy

OP1O/00115869/3

20/5

35

Szczepanowice

0,0106

3. 46

Opole,ul.Niemodlińska-W.Polskiego pas drogowy

OP1O/00115869/3

20/8

35

Szczepanowice

0,0753

4. 47

Opole, ul. Kulczyńskiego droga

57492

65/81

28

Półwieś

0,0005

5. 48

Opole, ul. Kulczyńskiego- droga

57492

65/80

28

Półwieś

0,0008

6. 49

Opole, ul. Kulczyńskiego droga

57492

65/92

28

Półwieś

0,0326

7. 50

Opole, ul. Kolbuszewskiego pas drogowy

57492

244

28

Półwieś

0,0085

8. 51

Opole, ul. Piwarskiego droga

57492

65/66

28

Półwieś

0,0797

9. 52

Opole, ul. Taszyckiego – droga

57492

65/153

28

Półwieś

0,0713

10. 53

Opole, ul. Kotarbińskiego – droga

57492

65/131

28

Półwieś

0,0979

11. 54

Opole, ul. Banacha droga

57492

65/117

28

Półwieś

0,0689

12. 55

Opole, ul. Romera droga

57492

65/104

28

Półwieś

0,0678

13. 56

Opole, ul. Tatarkiewicza droga

57492

65/93

28

Półwieś

0,0855

14. 57

Opole, ul. Taszyckiego skrawek terenu

57492

65/144

28

Półwieś

0,0007

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 18

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 ust. 5 Statutu Spółdzielni

uchwala

§ 1

Wyraża zgodę na odpłatne lub nieodpłatne zbycie przez Spółdzielnię zbędnych nieruchomości gruntowych stanowiących fragmenty działek Osiedla Ozimek wykazanych w załączniku do niniejszej Uchwały na n/w zasadach:

 • w trybie przetargu nieograniczonego:

– w przypadku nieruchomości niezabudowanych (jeżeli mogą one stanowić

przedmiot obrotu),

 • w trybie bezprzetargowym odpłatnie za wartość rynkową:

– Gminie Ozimek ewentualnie nieodpłatnie lub w drodze zamiany gruntów,

– właścicielom sąsiednich nieruchomości ( działki < 100 m2 ) w celu poprawy

warunków użytkowania ich nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Obecnych – 176

Głosowało – 165

Za – 146

Przeciw 4

Wstrzymało się – 15

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Załącznik do uchwały nr 18

Wykaz zbędnych nieruchomości AO Ozimek

Poz.

Położenie

Nr KW

Nr działki

Nr karty mapy

Obręb:

Powierzchnia w ha

1

2

3

4

5

6

7

OSIEDLE OZIMEK

1. 67

Ozimek, ul. 8 Marca pas zieleni

OP1O/00042519/2

92/13

2

Ozimek

0,0014

2. 68

Ozimek, ul. Sikorskiego droga i pas drogowy

OP10/00071764/6

222/43

4

Ozimek

0,1348

3. 69

Ozimek, ul. Sikorskiego droga

OP1O/00076054/1

206/5

4

Ozimek

0,0093

4. 70

Ozimek, ul. Sikorskiego pas drogowy

OP1O/00076054/1

206/9

4

Ozimek

0,0151

5. 71

Ozimek, ul. Sikorskiego pas drogowy

OP1O/00076054/1

206/8

4

Ozimek

0,0093

6. 2

Ozimek, ul. Sikorskiego pas drogowy

OP1O/00076054/1

206/11

4

Ozimek

0,0028

7. 73

Ozimek, ul. Leśna skrawek terenu

OP1O/00076054/1

202/8

4

Ozimek

0,0979

8. 74

Ozimek, ul. Sikorskiego pas drogowy

OP1O/00076054/1

202/11

4

Ozimek

0,0133

9. 75

Ozimek, ul. Sikorskiego pas drogowy

teren własny OSM do zbycia na rzecz Gminy Ozimek

OP1O/00124666/6

205/11

4

Ozimek

0,0029

Opole, dnia 02 lipca 2012 r.

Uchwała nr 19

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 11 czerwca 2012, 13 czerwca 2012,
16 czerwca 2012, 20 czerwca 2012, 23 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 ust. 5 Statutu Spółdzielni

uchwala

§ 1

Wyraża zgodę na odpłatne lub nieodpłatne zbycie przez Spółdzielnię zbędnych nieruchomości gruntowych stanowiących fragmenty działek Osiedla Zaodrze wykazanych w załączniku do niniejszej Uchwały na n/w zasadach:

 • w trybie przetargu nieograniczonego:

– w przypadku nieruchomości niezabudowanych (jeżeli mogą one stanowić

przedmiot obrotu),

 • w trybie bezprzetargowym odpłatnie za wartość rynkową:

– Gminie Opole ewentualnie nieodpłatnie lub w drodze zamiany gruntów,

– właścicielom sąsiednich nieruchomości ( działki < 100 m2 ) w celu poprawy

warunków użytkowania ich nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Obecnych – 176

Głosowało – 165

Za – 150

Przeciw – 4

Wstrzymało się -11

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Mieczysław Ekiert

Załącznik do uchwały nr 19

Wykaz zbędnych nieruchomości AO Zaodrze

Poz.

Położenie

Nr KW

Nr działki

Nr karty mapy

Obręb:

Powierzchnia w ha

1

2

3

4

5

6

7

OSIEDLE ZAODRZE

1. 58

Opole, ul.Koszyka pas drogowy

OP1O/00117639/6

150

26

Półwieś

0,0148

2. 59

Opole, ul.Koszyka pas drogowy

OP1O/00117639/6

30/18

26

Półwieś

0,0326

3. 60

Opole, ul.Koszyka Niemodlińska – przejście podziemne, część

chodnika, pas zieleni

111204

144

26

Półwieś

0,0987

4. 61

Opole, ul.Koszyka pas drogowy

111204

142

26

Półwieś

0,1032

5. 62

Opole, ul.Koszyka pas drogowy

76103

49/11

32

Szczepanowice

0,0011

6. 63

Opole, ul.Prószkowska skrawek terenu

/ planowana droga /

112743

26/8

38

Szczepanowice

0,0210

7. 64

Opole, ul.Prószkowska myjnia

111988

26/20

38

Szczepanowice

0,0902

8. 65

Opole, ul. Spychalskiego pas drogowy

OP1O/00119027/7

97/7

41

Opole

0,0396

9. 66

Opole, Pl. Piłsudskiego – pas drogowy

OP1O/00118775/8

143/7

41

Opole

0,0084