Uchwały Walnego Zgromadzenia – czerwiec 2013r.

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu zgodnie z § 65 pkt 12 Statutu Spółdzielni

uchwala

Regulamin Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Obecnych – 213

Głosowało – 210

Za- 207

Przeciw- 1

Wstrzymało się- 2

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie z
§ 65 pkt 9 Statutu Spółdzielni

uchwala

zmiany w Statucie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

W § 68 ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie: b) 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3,5 % członków dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu,

Obecnych -241

Głosowało – 176

Za- 165

Przeciw- 3

Wstrzymało się- 8

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

zatwierdza

sprawozdanie Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za 2012 r.

Obecnych – 211

Głosowało – 164

Za- 158

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 6

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

zatwierdza

sprawozdanie Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za rok 2012.

Obecnych- 231

Głosowało – 183

Za- 180

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 3

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z wynikami działalności zawartymi w sprawozdaniu finansowym

zatwierdza

Sprawozdanie finansowe Opolskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za rok 2012.

Obecnych – 222

Głosowało – 175

Za-171

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 4

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu po zapoznaniu się z listem polustracyjnym, na podstawie art.38 § 1 pkt 3 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 3 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z wnioskami (zaleceniami polustracyjnymi) ujętymi w liście polustracyjnym Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie z lustracji ustawowej przeprowadzonej w Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w okresie od 21 września do 23 listopada 2012r.

postanawia

Przyjąć do realizacji Wniosek nr 1 o treści:

– Zabezpieczyć sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej stosownie do wymogów art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Przyjąć do realizacji Wniosek nr 2 o treści:

– Przekazać informacje o sposobie realizacji za lata 2006-2008 wniosków polustracyjnych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Przyjąć do realizacji Wniosek nr 3 o treści:

-Książki KOB Uzupełnić o ustalenia zawarte w protokole lustracji (strona 42).

Przyjąć do realizacji Wniosek nr 4 o treści:

-Upoważnić na piśmie osoby do dokonywania wpisów w KOB.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

1. 2. 3. 4.

Obecnych – 223 Obecnych – 223 Obecnych – 223 Obecnych – 223

Głosowało – 171 Głosowało – 170 Głosowało – 171 Głosowało – 171

Za – 170 Za – 170 Za – 171 Za – 171

Przeciw – 1 Przeciw – 0 Przeciw – 0 Przeciw – 0

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z materiałami sprawozdawczymi Spółdzielni za 2012 r.

 1. 1.Udziela absolutorium za 2012 r. mgr inż. Franciszkowi Dezorowi – Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

 1. 2.Udziela absolutorium za 2012 r. inż. Ryszardowi Klusie – Zastępcy Prezesa ds. Techniczno -Eksploatacyjnych.

 1. 3.Udziela absolutorium za 2012 r. mgr Celinie Walewskiej – Członkowi Zarządu – Głównemu Księgowemu.

1. 2. 3.

Obecnych – 245 Obecnych – 245 Obecnych – 245

Głosowało -228 Głosowało – 226 Głosowało – 225

Za – 194 Za -183 Za – 195

Przeciw – 31 Przeciw – 41 Przeciw – 27

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 6 Statutu Spółdzielni

oznacza

najwyższą sumę zobowiązań jaką Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość w Opolu może zaciągnąć w okresie do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2014 r. w kwocie do

5.000.000,- zł.

(słownie: pięć milionów złotych)

obejmującej kredyty bankowe i pożyczki.

Obecnych – 217

Głosowało – 183

Za- 169

Przeciw- 4

Wstrzymało się- 10

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie z § 65 pkt.4 Statutu Spółdzielni oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 9/2011

zatwierdza

naliczone kwoty odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości.

Odsetki w łącznej kwocie 261.023,-zł wyłącza z podziału wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2012 i zasila nimi fundusze remontowe uprawnionych nieruchomości.

Załącznik do uchwały stanowi zestawienie kwot odsetek przypadających
poszczególnym nieruchomościom.

Obecnych – 218

Głosowało – 186

Za- 186

Przeciw- 0

Wstrzymało się-0

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Załącznik do uchwały nr 9

Zestawienie wyliczonych odsetek dla poszczególnych nieruchomości:

Nr

Adres

Stan środków funduszu remontowego

Odsetki

b.o.

30.06.2012

31.12.2012

w zł.

N101

NYSY ŁUŻYCKIEJ 56-64

-3 700,00

1 650,20

17 870,36

304

N102

OLESKA 37

56 414,96

59 465,93

65 546,07

3 489

N103

GEN. WŁ. ANDERSA 1A-B

168 469,52

150 976,01

23 135,70

6 589

N104

RYBACKA 2-8

17 000,00

51 074,34

72 475,76

2 703

N105

WARYŃ 23-41,SIENKIEWICZA 24-28,LUBOSZ.2

-118 900,00

-79 468,07

-46 987,75

0

N106

LUDWIKA WARYŃSKIEGO 7A

14 698,59

17 110,17

9 960,09

803

N107

JANA MATEJKI 5

2 600,00

17 973,94

30 118,47

975

N108

KATOWICK 81-85, KOŚNEGO 31AB,33-47

29 300,00

14 906,00

-27 795,29

316

N109

AUGUSTYNA KOŚNEGO 66-68

5 600,00

12 700,00

21 983,52

775

N110

OZIMSKA 53

172 300,00

211 823,67

236 259,80

11 932

N111

1 MAJA 87-93

14 300,00

23 963,97

15 453,29

1 033

N112/1

PLAC TEATRALNY 1-2

9 509,22

33 171,02

56 971,21

1 917

N112/4

PLAC TEATRALNY 4-5

51 583,15

11 194,51

41 073,21

1 997

N112/6

PLAC TEATRALNY 6-7

31 677,92

-14 807,34

26 500,17

834

N113/8

PLAC TEATRALNY 8-9

50 350,45

88 371,21

-129 551,07

176

N113/10

PLAC TEATRALNY 10-11

34 609,55

-83 498,50

-55 006,75

0

N114

AUGUSTYNA KOŚNEGO 14

12 600,00

2 391,26

7 657,85

436

N115

AUGUSTYNA KOŚNEGO 18-18A

4 800,00

-22 250,02

-14 113,75

0

N116

AUGUSTYNA KOŚNEGO 34-34A

10 919,95

-4 615,10

4 703,69

212

N117

STANISŁAWA DUBOIS 39-47

24 200,00

40 208,13

13 317,15

1 495

N118

TADEUSZA KOŚCIUSZKI 3-11

53 007,71

-22 240,92

-32 333,07

0

N119

PASIECZNA 4A

-4 300,00

948,71

9 136,25

111

N120

PASIECZNA 6B

11 000,00

15 832,13

17 679,34

856

N121

KONSULARNA 3

-30 000,00

-25 034,85

-14 976,70

0

N122

JANA KROPIDŁY 3-3A

15 200,00

15 780,76

17 975,72

942

N123

11 LISTOPADA 12

-3 100,00

1 447,62

7 635,72

115

N124

11 LISTOPADA 7

-5 300,00

-8 812,94

1 276,08

0

N125

1 MAJA 10-12, STANISŁAWA DUBOIS 20

11 600,00

16 904,24

19 204,62

918

N126

1 MAJA 28A-E

-25 100,00

-8 847,86

-3 877,03

0

N127

G. ZAPOLSKIEJ 28-36

-52 700,00

-51 391,59

-19 757,33

0

N128

FABRYCZ. 2-14, RODZIEWICZ. 3-11

142 016,57

132 640,25

140 263,16

7 980

N129

ARMII K.ASNYKA,FABR.22-36, NORWIDA

114 329,68

153 570,35

225 323,57

9 486

N131

WAPIENNA 2-6

53 700,00

65 454,63

79 704,37

3 825

N133

OZIMSKA 62-68 JAKUBA KANI 3B-C

111 100,00

118 653,06

139 001,79

7 092

N135

TELESFORA 4-22 + 24

66 900,00

32 212,84

88 825,61

3 615

N137

1 MAJA 52-56

12 700,00

3 641,08

16 067,96

623

1 059 387,27

973 098,84

1 060 721,79

71 549

N201

THOMASA WILSONA 26-82

38 600,00

99 636,23

131 233,50

5 183

N202

ORZECHOWA, WILSONA

42 600,00

50 380,41

80 058,06

3 328

N203

CHABRÓW 10-50

-959 500,00

-941 574,62

-809 064,11

0

N204

CHABRÓW 60-72

335 435,72

388 021,81

-421 471,99

5 808

N205

CHABRÓW 94-100

154 800,00

89 674,04

86 201,22

6 360

N206

CHABRÓW 101-141

108 100,00

156 971,34

135 371,73

7 702

N207

CHABRÓW 145-197

95 700,00

145 042,51

-23 784,67

4 173

N212

CHABRÓW 33-63

161 700,00

94 112,82

95 349,74

6 754

N214

TATRZAŃSKA 26-64

8 500,00

57 447,70

-39 313,74

512

N217

LUBOSZYCKA 10-12

1 700,00

-3 048,41

-13 659,98

0

N218

KARPACKA 6-34

63 000,00

103 096,46

157 600,03

6 226

50 635,72

239 760,29

-621 480,21

46 046

N301

ZWYCIĘSTWA 2-4

2 600,00

25 422,06

39 251,69

1 294

N303

NIEMODLIŃSKA 72-76

45 100,00

55 502,02

59 634,91

3 082

N304

NIEMODLIŃSKA 66-70

-93 600,00

-69 587,11

-86 222,92

0

N306

NIEMODLIŃSKA 42-48

-143 700,00

-105 695,13

-60 823,12

0

N307

NIEM. 59-61.WOJ. POL. 2-4

-132 400,00

-61 314,01

15 568,96

0

N308

WOJSKA POLSKIEGO 1-11

-712 000,00

-599 455,77

-442 585,15

0

N312

DAMBONIA 27-141

1 457 800,00

1 187 595,79

1 348 520,96

76 816

N313

DAMBONIA 155-163

-60 500,00

38 896,94

-26 508,65

0

363 300,00

471 364,79

846 836,68

81 192

N401

PL. WOLNOŚCI 2,4,6, DŁUSKIEGO 2

30 200,00

-30 235,78

24 741,46

475

N402

DŁUSKIEGO 5 -7. 9.11

7 400,00

-10 671,50

-8 504,44

0

N403

8 MARCA 1.3.5.7

53 800,00

33 334,27

46 850,30

2 577

N404

DŁUSKIEGO 19.21.23

27 800,00

42 463,56

61 305,08

2 531

N405

JANUSZA KORCZAKA 2, 4, 6

70 300,00

63 330,94

37 526,29

3 292

N406

SIKORSKIEGO 33A-D, 35A-C

-128 050,00

30 205,50

-85 282,40

0

N407

SIKORSKIEGO 8

-26 131,53

-3 599,60

22 819,98

0

N408

SIKORSKIEGO 19.21.23.25

-70 300,00

-103 249,03

-39 317,96

0

N424

SIKORSKIEGO 6

-13 200,00

-10 354,16

-1 548,47

0

N425

SIKORSKIEGO 37. LEŚNA 5

32 316,00

-15 952,01

26 272,18

820

N426

LEŚNA 9

2 120,31

-86 358,03

-29 132,15

0

-13 745,22

-91 085,84

55 729,87

9 695

N501

KOSZYKA 42-44

80 100,00

-12 756,22

-75 720,73

0

N502

KOSZYKA 2-30

-183 900,00

-175 596,91

-29 410,15

0

N504

KOSZYKA 25A-C.23A-B.19A-D

-49 700,00

-48 379,69

30 628,19

0

N506

PRÓSZKOWSKA 1-5

-10 214,00

124 217,90

41 419,03

2 989

N508

SPYCHALSKIEGO 4A-D-6

5 600,00

10 785,53

18 115,72

664

N509

ŚĆ 9-13.WAN. 5.NIED. 6A-B

501 306,52

451 029,97

487 758,96

27 698

N510

PIŁSUDSKIEGO 5-6

-73 200,00

-49 989,49

29 520,20

0

N511

WROCŁAWSKA 2A-C.6A-C

73 255,79

26 149,36

115 268,75

4 129

N512

WROCŁAWSKA 16A-D.18A-D

-184 900,00

-502 230,40

-324 842,25

0

N518

PRÓSZKOWSKA 7-13

132 834,00

139 206,75

-113 337,12

3 052

N519

PRÓSZKOWSKA 15-21

204 803,00

-85 550,12

12 066,25

2 526

N520

PRÓSZKOWSKA 23-29

195 418,00

202 179,94

-52 763,46

6 632

N521

PRÓSZKOWSKA 31-37

215 304,07

-116 395,13

-33 703,85

1 254

N522

SPYCHALSKIEGO 8-18

56 800,00

75 596,52

54 642,96

3 597

N523

NIEDURNEGO 3-15

-45 850,00

-25 719,31

26 176,15

0

917 657,38

12 548,70

185 818,65

52 541

RAZEM

261 023

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Poprawka do projektu uchwały nr 10

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu zgodnie z § 65 pkt 4 Statutu Spółdzielni

przyjmuje

poprawkę do projektu Uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość z dnia czerwca 2013

Ostatni akapit projektu Uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

Z dniem wejścia w życie Regulaminu uchyla się dotychczas obowiązujące zasady z wyjątkiem tych, o których mowa w Rozdziale III pkt 21, którym nadaje się moc obowiązującą od dnia uchwalenia.

Obecnych – 213

Głosowało 184

Za- 178

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 6

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013r.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu zgodnie z § 65 pkt 4 Statutu Spółdzielni,

uchwala

zmiany w Regulaminie Tworzenia i Podziału wyniku Finansowego
w Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

W rozdziale III – Podział i przeznaczenie wyniku – dodaje się pkt 21 , o następującej treści:

Inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia, o których mowa w Rozdziale III pkt 2, ppkt f) stanowią środki o których mowa :

– W uchwale nr 3 Zebrania Przedstawicieli OSM Przyszłość z dnia 17-01-2004r.
W sprawie przeznaczenia środków pochodzących z wyniku finansowego uzyskanego
w ramach prowadzonej gospodarki lokalami użytkowymi należącymi do Spółdzielni przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, w których prowadzona jest uciążliwa działalność usługowa.

– W uchwale nr 2 Walnego Zgromadzenia OSM Przyszłość z czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu podziału wyniku finansowego.

– W uchwale nr 9 Walnego Zgromadzenia OSM Przyszłość z czerwca 2011 r w sprawie
Uchwalenia zasad naliczania i przekazywania odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości i ich wyłączania z wyniku z działalności gospodarczej Spółdzielni .

W rozdziale IV – Postanowienia końcowe pkt. 2 otrzymuje następującą treść:

Z dniem wejścia w życie Regulaminu uchyla się dotychczas obowiązujące zasady za wyjątkiem tych, o których mowa w Rozdziale III pkt. 21, którym nadaje się moc obowiązującą od dnia uchwalenia.

Obecnych – 210

Głosowało – 177

Za- 173

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 4

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Poprawka do projektu uchwały nr 11

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu zgodnie z § 65 pkt 4 Statutu Spółdzielni

przyjmuje

poprawkę do projektu Uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość z dnia czerwca 2013

 1. 1.W rozdziale IV pkt 1 zmniejsza się kwotę przeznaczoną na sfinansowanie działalności społeczno-kulturalnej w Osiedlu Centrum o 15.000,- zł.

 1. 2.W rozdziale IV pkt 2 zwiększa się kwotę przeznaczoną na zasilenie lokali mieszkalnych (w oparciu o Regulamin tworzenia i podziału zysku)
  w Osiedlu Centrum o 15.000,- zł. tj. do kwoty 592.992,73

Obecnych – 217

Głosowało – 186

Za- 175

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 11

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 11

Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia czerwca 2013 r. – (Nazwa Osiedla)

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 4 Statutu Spółdzielni oraz regulaminem podziału zysków z czerwca 2012 r,

uchwala

podział wyniku finansowego za 2012 r. dla członków spółdzielni zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

§1

Wynik finansowy z gospodarki lokalami użytkowymi oraz działalności operacyjnej i finansowej oraz zarządzania nieruchomościami nie będącymi własnością Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu uzyskany w 2012 roku w wysokości

2.667.100,97 zł.

Dzieli na członków w następujący sposób:

 1. I.Kwotę w wysokości 29.689,91 zł. na realizację uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 3/2004 z 17 stycznia 2004r.:

z tego:

– Nieruchomości Osiedla Centrum 24.553,47 zł,

– Nieruchomości Osiedla Zaodrze 5.136,44 zł,

Zestawienie nieruchomości w załączeniu

 1. II.Kwotę w wysokości 261.023,00 zł na realizację uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9/2011.

Zestawienie nieruchomości zawiera uchwała nr 9

 1. III.Kwotę w wysokości 75.146,13 zł na zasilenie funduszu zasobowego

 1. IV.Kwotę 2.301.241,93 zł. na poszczególne Osiedla wg rodzajów lokali

– Osiedle Centrum 611.988,93 zł,

– Osiedle Chabry 537.248,06 zł,

– Osiedle Dambonia 394.071,05 zł,

– Osiedle Ozimek 254.142,04 zł,

– Osiedle Zaodrze 503.791,85 zł,

z tego:

 1. 1.kwotę 165.000,00 zł na sfinansowanie działalności społeczno- kulturalnej:

– Osiedle Chabry 80.000,00 zł,

– Osiedle Dambonia 65.000,00 zł,

– Osiedle Ozimek 10.000,00 zł,

– Osiedle Zaodrze 10.000,00 zł,

 1. 2.kwotę 2.049.715,23 zł na zasilenie lokali mieszkalnych w oparciu o regulamin tworzenia i podziału wyniku finansowego

– Osiedle Centrum 592.992,73 zł,

– Osiedle Chabry 432.365,08 zł,

– Osiedle Dambonia 325.267,65 zł,

– Osiedle Ozimek 242.574,32 zł,

– Osiedle Zaodrze 456.515,45 zł,

 1. 3.kwotę w wysokości 62.363,66zł zasilenie lokali użytkowych własnościowych

– Osiedle Centrum 15.089,56 zł,

– Osiedle Chabry 16.257,91 zł,

– Osiedle Dambonia 216,73 zł,

– Osiedle Ozimek 572,75 zł,

– Osiedle Zaodrze 30.226,71 zł,

4. kwotę w wysokości 24.163,04 zł zasilenie eksploatacji garaży, (fundusz rem.
garaży przy ul. Prószkowskiej)

– Osiedle Centrum 3.906,64 zł,

– Osiedle Chabry 8.625,07 zł,

– Osiedle Dambonia 3.586,67 zł,

– Osiedle Ozimek 994,97 zł,

– Osiedle Zaodrze 7.049,69 zł,

§2

Podstawę do podziału wyniku określonego w §1 stanowi udział przychodów poszczególnych rodzajów lokali, będących w dyspozycji członków Spółdzielni (mieszkalne, użytkowe własnościowe, garaże) w łącznych przychodach gospodarki tego rodzaju lokalami, oraz powierzchnia użytkowa lokali członków spółdzielni.

Obecnych 215

Głosowało – 184

Za – 181

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 2

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Załącznik do uchwały nr 11

Zestawienie nieruchomości ( uchwała Zebrania Przedstawicieli nr 3/2004

z 17 stycznia 2004r.)

N112 Plac Teatralny 1-2, 4-5, 6-7 9.223,32 zł

N113 Plac Teatralny 8-9, 10-11 6.119,04 zł

N120 Pasieczna 6B 457,56 zł

N101 Nysy Łużyckiej 56-64 1.053,24 zł

N102 Oleska 37 435,41 zł

N108 Kośnego 31-47, Katowicka 81-85 3.264,56 zł

N110 Ozimska 53 3.237,90 zł

N118 Kościuszki 3-11 762,44 zł

Razem Osiedle Centrum 24.553,47 zł

N510 Plac Piłsudskiego 5-6 2.458,74 zł

N508 Spychalskiego 4a-d 1.537,46 zł

N509 Ściegiennego 9-11 1.140,24 zł

Razem Osiedle Zaodrze 5.136,44 zł

OGÓŁEM 29.689,91 zł

Opole, dnia 27 czerwca 2013r.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 1 Statutu Spółdzielni,

uchwala

główne kierunki działania Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przyszłość w Opolu na lata 2013-2017

( Zgodnie z przedstawionym materiałem).

Obecnych – 215

Głosowało – 180

Za – 175

Przeciw – 0

Wstrzymało się 5

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PRZYSZŁOŚĆ

W LATACH 2013-2017

 1. Rozwój działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej w celu poprawy kultury współżycia społecznego oraz identyfikacji członków z działalnością Spółdzielni.

 1. Wprowadzenie nowych form samopomocy spółdzielczej obejmującej m.in. zwrotne (w oparciu o obowiązujące Regulaminy) wsparcie środkami finansowymi Spółdzielni prac realizowanych w poszczególnych nieruchomościach i budynkach mieszkalnych członków Spółdzielni.
 1. Podnoszenie standardu obiektów Spółdzielni poprzez wyposażenie ich w dodatkowe elementy architektoniczne (balkony, podjazdy dla niepełnosprawnych itp.), modernizację wyposażenia technicznego (dźwigi) oraz doprowadzenie nowych instalacji wewnętrznych ( ciepłej wody użytkowej, itp).
 1. Rozbudowa infrastruktury technicznej nieruchomości, mająca na celu poprawę warunków zamieszkiwania, obejmująca modernizację układów komunikacyjnych (drogi, chodniki), budowę nowych miejsc parkingowych, modernizację placów zabaw, rewitalizację terenów zielonych oraz budowę nowych obiektów małej architektury.
 1. Dostosowywanie posiadanego majątku rzeczowego do aktualnych potrzeb rynku.
 1. Wdrożenie elektronicznej obsługi użytkowników lokali w zakresie opłat za ich użytkowanie oraz technicznej obsługi.

Opole, dnia 27 czerwca 2013r.

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość
w Opolu, na podstawie § 65 pkt 8 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z aktami sprawy i wysłuchaniu zainteresowanego oraz członków Spółdzielni

uchyla

uchwałę nr 263/Cz/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Rady Nadzorczej
o wykluczeniu

Pani Mieczysławy Berskiej

z Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

Obecnych – 237

Głosowało – 219

Za – 39

Przeciw – 135

Wstrzymało się 45

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013r.

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość
w Opolu, na podstawie § 65 pkt 8 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z aktami sprawy i wysłuchaniu zainteresowanego oraz członków Spółdzielni

uchyla

uchwałę nr 457/Cz/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. Rady Nadzorczej
o wykreśleniu

Pani Marii Słomiańskiej

z Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

Obecnych – 241

Głosowało – 210

Za – 5

Przeciw- 178

Wstrzymało się- 27

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013r.

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu zgodnie z § 65 pkt 4 Statutu Spółdzielni,

uchyla

uchwałę Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przyszłość w Opolu, nr 262/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.

sprawie zmian do regulaminu rozliczeń finansowych.

Obecnych 243

Głosowało – 218

Za- 1

Przeciw- 199

Wstrzymało się- 18

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański

Opole, dnia 27 czerwca 2013r.

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia:

12 czerwca 2013r ; 15 czerwca 2013r ; 17 czerwca 2013r; 20 czerwca 2013r ; 22 czerwca 2013r.

Część Walnego Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu zgodnie z § 87 pkt 1 ppkt 5 Statutu Spółdzielni,

odwołuje

Pana Antoniego Majewskiego

ze składu Rady Osiedla Zaodrze

Obecnych – 66

Wydano kart do głosowania – 66

Zwrócono kart do głosowania – 66

Oddano głosów nieważnych – 5

Za odwołaniem – 25

Przeciw odwołaniu – 36

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Antoni Majewski Feliks Śmietański