Uchwały Walnego Zgromadzenia – czerwiec 2014r.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia :

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu zgodnie z § 65 pkt 12 Statutu Spółdzielni

uchwala

Regulamin Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Obecnych – 499

Głosowało – 471

Za – 460

Przeciw – 5

Wstrzymało się – 6

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia:

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, zgodnie z § 65 pkt 9 Statutu Spółdzielni

uchwala

zmiany w Statucie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu.

W § 68 ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie: b) 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3,5 % członków – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu.

Obecnych -504

Głosowało – 431

Za – 405

Przeciw – 12

Wstrzymało się – 14

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia:

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu

zatwierdza

sprawozdanie Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu za 2013 r.

Obecnych – 257

Głosowało – 210

Za – 206

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 4

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia:

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu

zatwierdza

sprawozdanie Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu za rok 2013.

Obecnych – 260

Głosowało – 213

Za – 210

Przeciw – 3

Wstrzymało się – 0

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 23 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia:

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość’ w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z wynikami działalności zawartymi w sprawozdaniu finansowym

zatwierdza

Sprawozdanie finansowe Opolskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu za rok 2013.

Obecnych – 255

Głosowało – 219

Za – 216

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 2

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia:

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z materiałami sprawozdawczymi Spółdzielni za 2013 r.

 1. 1.Udziela absolutorium za 2013 r. mgr inż. Franciszkowi Dezorowi – Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

 1. 2.Udziela absolutorium za 2013 r. inż. Ryszardowi Klusie – Zastępcy Prezesa ds. Techniczno -Eksploatacyjnych.

 1. 3.Udziela absolutorium za 2013 r. mgr Celinie Walewskiej – Członkowi Zarządu – Głównemu Księgowemu.

1. 2. 3.

Obecnych – 268 Obecnych -268 Obecnych -268

Głosowało – 265 Głosowało-263 Głosowało- 263

Za – 229 Za- 199 Za- 222

Przeciw- 30 Przeciw – 54 Przeciw -31

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia:

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 6 Statutu Spółdzielni

oznacza

najwyższą sumę zobowiązań jaką Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu może zaciągnąć w okresie do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2015 r. w kwocie do

5.000.000,- zł.

(słownie: pięć milionów złotych)

obejmującej kredyty bankowe i pożyczki.

Obecnych – 259

Głosowało – 221

Za – 210

Przeciw – 3

Wstrzymało się – 8

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.


Opole, dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia :

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, zgodnie z § 65 pkt.4 Statutu Spółdzielni oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 9/2011

zatwierdza

naliczone kwoty odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości.

Odsetki w łącznej kwocie 213.050,00 zł wyłącza z podziału wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2013 i zasila nimi fundusze remontowe uprawnionych nieruchomości.

Załącznik do uchwały stanowi zestawienie kwot odsetek przypadających
poszczególnym nieruchomościom.

Obecnych – 251

Głosowało – 215

Za – 210

Przeciw – 2

Wstrzymało się – 3

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Załącznik do uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu z dnia 07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Nr

Adres

Stan środków f.remontowego (zł)

Odsetki (zł)

b.o.

30.06.2013

31.12.2013

N101

NYSY ŁUŻYCKIEJ 56-64

17 870,36

31 568,21

42 305,10

1 144

N102

OLESKA 37

65 546,07

-1 400,50

6 709,26

883

N103

GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 1A-B

23 135,70

30 709,83

24 137,79

972

N104

RYBACKA 2-8

72 475,76

111 672,67

158 196,90

4 268

N105

WARYŃ 23-41,SIENKIEW24-28,LUBOSZ.2

-46 987,75

79 384,47

89 950,37

1 525

N106

LUDWIKA WARYŃSKIEGO 7A

9 960,09

16 239,18

19 950,29

575

N107

JANA MATEJKI 5

30 118,47

44 486,58

65 119,07

1 742

N108

KATOWICK 81-85, KOŚNEGO 31AB,33-47

-27 795,29

-1 926,62

36 957,17

90

N109

AUGUSTYNA KOŚNEGO 66-68

21 983,52

38 093,48

60 170,23

1 499

N110

OZIMSKA 53

236 259,80

269 782,65

284 477,09

9 855

N111

1 MAJA 87-93

15 453,29

4 506,96

30 247,21

626

N112/1

PLAC TEATRALNY 1-2

56 971,21

98 461,48

135 561,52

3 628

N112/4

PLAC TEATRALNY 4-5

41 073,21

83 608,28

128 855,92

3 161

N112/6

PLAC TEATRALNY 6-7

26 500,17

60 065,15

94 759,78

2 261

N113/8

PLAC TEATRALNY 8-9

-129 551,07

-79 689,19

16 424,33

pożyczka

N113/10

PLAC TEATRALNY 10-11

-55 006,75

-16 965,51

25 093,44

-584

N114

AUGUSTYNA KOŚNEGO 14

7 657,85

10 699,61

16 237,50

431

N115

AUGUSTYNA KOŚNEGO 18-18A

-14 113,75

-8 959,84

-66,59

-288

N116

AUGUSTYNA KOŚNEGO 34-34A

4 703,69

9 391,05

18 567,01

407

N117

STANISŁAWA DUBOIS 39-47

13 317,15

18 004,81

30 659,86

773

N118

TADEUSZA KOŚCIUSZKI 3-11

-32 333,07

-49 731,83

-48 129,39

-1 623

N119

PASIECZNA 4A

9 136,25

-3 171,09

3 706,81

121

N120

PASIECZNA 6B

17 679,34

18 156,35

26 117,47

772

N121

KONSULARNA 3

-14 976,70

-9 087,26

-860,28

-311

N122

JANA KROPIDŁY 3-3A

17 975,72

24 395,39

31 500,18

921

N123

11 LISTOPADA 12

7 635,72

13 175,17

4 663,94

318

N124

11 LISTOPADA 7

1 276,08

11 967,83

20 296,04

418

N125

1 MAJA 10-12, STANISŁAWA DUBOIS 20

19 204,62

66 583,35

86 237,00

2 145

N126

1 MAJA 28A-E

-3 877,03

14 081,76

9 470,95

245

N127

GABRIELI ZAPOLSKIEJ 28-36

-19 757,33

-3 411,16

7 582,16

-194

N128

FABRYCZNA 2-14, RODZIEWICZ. 3-11

140 263,16

213 559,37

257 836,79

7 625

N129

ARMII K.ASNYKA,FABR.22-36,NORWIDA

225 323,57

296 997,66

210 017,78

9 130

N131

WAPIENNA 2-6

79 704,37

93 692,89

42 506,40

2 692

N133

OZIMSKA 62-68 JAKUBA KANI 3B-C

139 001,79

164 051,94

-17 496,10

3 560

N135

TELESFORA 4-22 + 24

88 825,61

130 697,37

106 525,09

4 065

N137

1 MAJA 52-56

16 067,96

31 848,05

39 136,69

1 085

1 060 721,79

1 811 538,54

2 063 424,78

63 937

N201

Wilsona 26-82

131 233,50

117 433,67

85 663,56

4 168

N202

Orzechowa, Wilsona

80 058,06

112 388,63

93 135,05

3 560

N203

Chabrów 10-50

-809 064,11

-494 854,82

-424 011,75

pożyczka

N204

Chabrów 60-72

-421 471,99

-357 466,38

-393 085,34

pożyczka

N205

Chabrów 94-100

86 201,22

162 483,60

51 844,71

3 747

N206

Chabrów 101-141

135 371,73

240 587,79

85 074,65

5 748

N207

Chabrów 145-197

-23 784,67

94 626,47

2 401,53

913

N212

Chabrów 33-63

95 349,74

172 543,59

121 958,25

4 860

N214

Tatrzańska 26-64

-39 313,74

36 899,82

72 477,69

873

N217

Luboszycka 10-12

-13 659,98

30 892,57

59 969,11

962

N218

Karpacka 6-34

157 600,03

99 957,16

56 566,57

3 916

-621 480,21

215 492,10

-188 005,97

28 747

N301

ZWYCIĘSTWA 2-4

39 251,69

116 133,92

153 417,69

3 850

N303

NIEMODLIŃSKA 72-76

59 634,91

90 860,48

99 226,85

3 113

N304

NIEMODLIŃSKA 66-70

-86 222,92

-31 575,01

-9 916,65

pożyczka

N306

NIEMODLIŃSKA 42-48

-60 823,12

-323 512,10

-269 146,20

pożyczka

N307

NIEM. 59-61.WOJ. POL. 2-4

15 568,96

150 666,48

187 461,78

4 409

N308

WOJSKA POLSKIEGO 1-11

-442 585,15

-217 209,96

-196 425,67

-10 674

N312

DAMBONIA 27-141

1 348 520,96

1 907 467,66

1 985 523,69

65 344

N313

DAMBONIA 155-163

-26 508,65

116 326,47

191 706,44

3 510

846 836,68

1 809 157,94

2 141 847,93

69 552

N401

PLAC WOLNOŚCI 2,4,6, DŁUSKIEGO 2

24 741,46

3 276,40

53 104,12

1 011

N402

DŁUSKIEGO 5 -7. 9.11

-8 504,44

-2 071,63

29 845,76

240

N403

8 MARCA 1.3.5.7

46 850,30

58 999,97

104 835,26

2 627

N404

DŁUSKIEGO 19.21.23

61 305,08

42 301,36

58 780,60

2 024

N405

JANUSZA KORCZAKA 2, 4, 6

37 526,29

24 934,63

43 798,35

1 325

N406

SIKORSKIEGO 33A-D, 35A-C

-85 282,40

-66 272,90

-61 650,97

pożyczka

N407

SIKORSKIEGO 8

22 819,98

26 573,07

56 484,42

1 320

N408

SIKORSKIEGO 19.21.23.25

-39 317,96

-14 638,62

15 466,63

pożyczka

N424

SIKORSKIEGO 6

-1 548,47

9 124,27

16 344,39

298

N425

SIKORSKIEGO 37. LEŚNA 5

26 272,18

11 282,39

-4 819,02

408

N426

LEŚNA 9

-29 132,15

-409,43

-87 551,42

-1 460

55 729,87

93 099,51

224 638,12

7 793

N501

KOSZYKA 42-44

-75 720,73

-49 497,28

-23 608,97

pożyczka

N502

KOSZYKA 2-30

-29 410,15

91 041,90

76 066,92

1 717

N504

KOSZYKA 25A-C.23A-B.19A-D

30 628,19

73 668,96

69 526,02

2 167

N506

PRÓSZKOWSKA 1-5

41 419,03

62 035,74

102 416,28

2 567

N508

SPYCHALSKIEGO 4A-D-6

18 115,72

29 308,23

30 216,01

968

N509

ŚĆ 9-13.WAN. 5.NIED. 6A-B

487 758,96

552 157,18

599 225,70

20 435

N510

PIŁSUDSKIEGO 5-6

29 520,20

33 010,72

37 641,52

1 249

N511

WROCŁAWSKA 2A-C.6A-C

115 268,75

208 686,75

292 097,22

7 680

N512

WROCŁAWSKA 16A-D.18A-D

-324 842,25

-246 688,62

-196 013,51

pożyczka

N518

PRÓSZKOWSKA 7-13

-113 337,12

-60 025,19

17 279,08

-1 946

N519

PRÓSZKOWSKA 15-21

12 066,25

66 541,23

130 019,75

2 601

N520

PRÓSZKOWSKA 23-29

-52 763,46

-8 894,99

48 605,59

-163

N521

PRÓSZKOWSKA 31-37

-33 703,85

18 744,68

68 632,13

669

N522

SPYCHALSKIEGO 8-18

54 642,96

88 931,15

117 461,42

3 254

N523

NIEDURNEGO 3-15

26 176,15

56 830,58

63 233,23

1 823

185 818,65

915 851,04

1 432 798,39

43 021

RAZEM

213 050

Opole, dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia”

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 4 Statutu Spółdzielni oraz regulaminem podziału zysków z czerwca 2012 r,

uchwala podział wyniku finansowego za 2013 r. dla członków spółdzielni zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

§1

Wynik finansowy z gospodarki lokalami użytkowymi oraz działalności operacyjnej i finansowej oraz zarządzania nieruchomościami nie będącymi własnością Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu uzyskany w 2013 roku w wysokości

2.737.897,90 zł.

Dzieli na członków w następujący sposób:

 1. I.Kwotę w wysokości 29.689,91 zł. na realizację uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 3/2004 z 17 stycznia 2004r.:

z tego:

– Nieruchomości Osiedla „Centrum” – 24.553,47 zł,

– Nieruchomości Osiedla „Zaodrze” – 5.136,44 zł,

Zestawienie nieruchomości w załączeniu

 1. II.Kwotę w wysokości 213.050,00 na realizację uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9/2011.

Zestawienie nieruchomości zawiera uchwała nr 8

 1. III.Kwotę w wysokości 188.892,00 zł na zasilenie funduszu zasobowego

 1. IV.Kwotę 2.306.265,99 zł. na poszczególne Osiedla wg rodzajów lokali

– Osiedle „Centrum” – 617.388,76 zł,

– Osiedle „Chabry” – 525.635,33zł,

– Osiedle „Dambonia” – 398.863,70 zł,

– Osiedle „Ozimek” – 255.905,82 zł,

– Osiedle „Zaodrze” – 508.472,38 zł,

z tego:

1. kwotę 225.000,00 zł na sfinansowanie działalności społeczno-kulturalnej

i oświatowej:

– Osiedle „Chabry” – 80.000,00 zł,

– Osiedle „Dambonia” – 90.000,00 zł,

– Osiedle „Ozimek” – 10.000,00 zł,

– Osiedle „Zaodrze” – 45.000,00 zł,

 1. 2.kwotę 1.995.011,63 zł na zasilenie lokali mieszkalnych w oparciu o regulamin tworzenia i podziału wyniku finansowego

– Osiedle „Centrum” – 597.967,04 zł,

– Osiedle „Chabry” – 421.003,01 zł,

– Osiedle „Dambonia” – 304.950,90 zł,

– Osiedle „Ozimek” – 244.334,80 zł,

– Osiedle „Zaodrze” – 426.755,88 zł,

 1. 3.kwotę w wysokości 61.577,30zł zasilenie lokali użytkowych własnościowych

– Osiedle „Centrum” – 15.441,48 zł,

– Osiedle „Chabry” – 15.866,00 zł,

– Osiedle „Dambonia” – 212,82 zł,

– Osiedle „Ozimek” – 558,94 zł,

– Osiedle „Zaodrze” – 29.498,06 zł,

4. kwotę w wysokości 24.677,06 zł zasilenie eksploatacji garaży, (fundusz rem.
garaży przy ul. Prószkowskiej)

– Osiedle „Centrum” – 3.980,24 zł,

– Osiedle „Chabry” – 8.766,32 zł,

– Osiedle „Dambonia” – 3.699,98 zł,

– Osiedle „Ozimek” – 1.012,08 zł,

– Osiedle „Zaodrze” – 7.218,44 zł,

§2

Podstawę do podziału wyniku określonego w §1 stanowi udział przychodów poszczególnych rodzajów lokali, będących w dyspozycji członków Spółdzielni (mieszkalne, użytkowe własnościowe, garaże) w łącznych przychodach gospodarki tego rodzaju lokalami, oraz powierzchnia użytkowa lokali członków spółdzielni.

Obecnych – 254

Głosowało – 212

Za – 210

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 1

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Załącznik do uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu z dnia 07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Zestawienie nieruchomości

(uchwała Zebrania Przedstawicieli nr 3/2004 z 17 stycznia 2004r.)

N112 Plac Teatralny 1-2, 4-5, 6-7 9.223,32 zł

N113 Plac Teatralny 8-9, 10-11 6.119,04 zł

N120 Pasieczna 6B 457,56 zł

N101 Nysy Łużyckiej 56-64 1.053,24 zł

N102 Oleska 37 435,41 zł

N108 Kośnego 31-47, Katowicka 81-85 3.264,56 zł

N110 Ozimska 53 3.237,90 zł

N118 Kościuszki 3-11 762,44 zł

Razem Osiedle Centrum 24.553,47 zł

N510 Plac Piłsudskiego 5-6 2.458,74 zł

N508 Spychalskiego 4a-d 1.537,46 zł

N509 Ściegiennego 9-11 1.140,24 zł

Razem Osiedle Zaodrze 5.136,44 zł

OGÓŁEM 29.689,91 zł

Opole, dnia 24 czerwca 2014r.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia:

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 1 Statutu Spółdzielni,

uchwala

Zmianę w treści załącznika do Uchwały nr 12/2013 z 27 czerwca 2013 r. poprzez dodanie punktu 7 – w brzmieniu:

7. Nabywanie działek gruntowych sąsiadujących z nieruchomościami Spółdzielni, celem poprawy warunków zamieszkiwania w Osiedlach

Obecnych – 250

Głosowało – 216

Za – 208

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 8

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„PRZYSZŁOŚĆ”

W LATACH 2013-2017

 1. Rozwój działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej w celu poprawy kultury współżycia społecznego oraz identyfikacji członków z działalnością Spółdzielni.
 1. Wprowadzenie nowych form samopomocy spółdzielczej obejmującej m.in. zwrotne (w oparciu o obowiązujące Regulaminy) wsparcie środkami finansowymi Spółdzielni prac realizowanych w poszczególnych nieruchomościach i budynkach mieszkalnych członków Spółdzielni.
 1. Podnoszenie standardu obiektów Spółdzielni poprzez wyposażenie ich w dodatkowe elementy architektoniczne (balkony, podjazdy dla niepełnosprawnych itp.), modernizację wyposażenia technicznego (dźwigi) oraz doprowadzenie nowych instalacji wewnętrznych ( ciepłej wody użytkowej, itp).
 1. Rozbudowa infrastruktury technicznej nieruchomości, mająca na celu poprawę warunków zamieszkiwania, obejmująca modernizację układów komunikacyjnych (drogi, chodniki), budowę nowych miejsc parkingowych, modernizację placów zabaw, rewitalizację terenów zielonych oraz budowę nowych obiektów małej architektury.
 1. Dostosowywanie posiadanego majątku rzeczowego do aktualnych potrzeb rynku.
 1. Wdrożenie elektronicznej obsługi użytkowników lokali w zakresie opłat za ich użytkowanie oraz technicznej obsługi.
 1. Nabywanie działek gruntowych sąsiadujących z nieruchomościami Spółdzielni, celem poprawy warunków zamieszkiwania w Osiedlach.

Opole, dnia 24 czerwca 2014r.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia:

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu zgodnie z § 65 pkt 4 Statutu Spółdzielni,

uchwala

zmiany w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 13/2012
z dnia 02 lipca 2012 r. w spr. wpłat na fundusz społeczno – kulturalno – oświatowy OSM „Przyszłość” tj.:

 1. 1.W § 2 w punkcie 1. po słowie „lokali” dodaje się wyraz „mieszkalnych”.

 1. 2.W § 2 w punkcie 2. po słowie „lokali” dodaje się wyraz „mieszkalnych”.

Obecnych – 256

Głosowało – 219

Za – 215

Przeciw -0

Wstrzymało się – 4

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 24 czerwca 2014r.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia:

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu zgodnie z § 65 pkt 15 Statutu Spółdzielni,

uchwala

„Fundusz celowy na podniesienie standardu technicznego i użytkowego nieruchomości”

Obecnych – 255

Głosowało – 221

Za – 209

Przeciw – 8

Wstrzymało się – 4

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 24 czerwca 2014r.

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia:

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Opolu, na podstawie § 65 pkt 8 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z aktami sprawy i wysłuchaniu zainteresowanego oraz członków Spółdzielni

uchyla

uchwałę nr 630/Cz/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. Rady Nadzorczej
o wykluczeniu

Pani Teresy P.

z Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu.

Obecnych –

Głosowało –

Za –

Przeciw –

Wstrzymało się –

W SKUTEK SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK POZOSTAŁ BEZPRZEDMIOTOWY

WALNE ZGROMADZENIE ODSTĄPIŁO OD GŁOSOWANIA POWYŻSZEJ UCHWAŁY

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 24 czerwca 2014r.

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia:

07 czerwca 2014r ; 09 czerwca 2014r ; 11 czerwca 2014r ; 14 czerwca 2014r; 17 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Opolu, na podstawie § 65 pkt 8 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z aktami sprawy i wysłuchaniu zainteresowanego oraz członków Spółdzielni

uchyla

uchwałę nr 628/Cz/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. Rady Nadzorczej
o wykluczeniu

Pani Iwony K.

z Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu.

Obecnych – 251

Głosowało – 217

Za – 0

Przeciw – 208

Wstrzymało się – 9

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Grażyna Walkiewicz JanCzeszkiewicz

Pod względem formalnoprawnym nie wnoszę uwag.