Uchwały Walnego Zgromadzenia – czerwiec 2015r

Opole, dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia 11;13;15;17; 20 czerwca 2015r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu zgodnie z § 65 pkt 12 Statutu Spółdzielni

uchwala

Regulamin Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Obecnych -234

Głosowało -200

Za – 199

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 1

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Piotr Kierzyk

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 14 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie

Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Przyszłość” w Opolu

Wniosek Zarządu nr 1

Zarząd Spółdzielni, na podstawie wniosku Komisji Statutowej powołanej przez Radę Nadzorczą Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, wnosi o przyjęcie zmian do Statutu OSM „Przyszłość” w następującym brzmieniu:

 1. 1.W § 68 ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie: b) 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3,5 % członków – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu.

 1. 2.Do § 57 ust. 16 dodaje się zdanie: Zasady odpłatności dzieci i młodzieży do lat 18 za korzystanie z działalności prowadzonej przez Spółdzielnię ustala Rada Nadzorcza na podstawie uchwał właściwych Rad Osiedli.

Zarząd Spółdzielni

Opole, dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia 11;13;15;17; 20 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, zgodnie z § 65 pkt 9 Statutu Spółdzielni

uchwala

zmiany w Statucie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu.

 1. 1.W § 68 ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie: b) 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3,5 % członków – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu.

 1. 2.Do § 57 ust. 16 dodaje się zdanie: Zasady odpłatności dzieci i młodzieży do lat 18 za korzystanie z działalności prowadzonej przez Spółdzielnię ustala Rada Nadzorcza na podstawie uchwał właściwych Rad Osiedli.

Obecnych -228

Głosowało – 194

Za – 188

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 6

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Piotr Kierzyk

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia 11;13;15;17; 20 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu

zatwierdza

sprawozdanie Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu za 2014 r.

Obecnych – 226

Głosowało – 187

Za – 185

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 1

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Piotr Kierzyk

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia 11;13;15;17; 20 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu

zatwierdza

sprawozdanie Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu za rok 2014.

Obecnych – 226

Głosowało – 188

Za – 187

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 1

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Piotr Kierzyk

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia 11;13;15;17; 20 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość’ w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z wynikami działalności zawartymi w sprawozdaniu finansowym

zatwierdza

Sprawozdanie finansowe Opolskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu za rok 2014.

Obecnych – 226

Głosowało – 189

Za – 188

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 1

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Piotr Kierzyk

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia 11;13;15;17; 20 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z materiałami sprawozdawczymi Spółdzielni za 2014 r.

 1. 1.Udziela absolutorium za 2014 r. mgr inż. Franciszkowi Dezorowi – Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

 1. 2.Udziela absolutorium za 2014 r. inż. Ryszardowi Klusie – Zastępcy Prezesa ds. Techniczno -Eksploatacyjnych.

 1. 3.Udziela absolutorium za 2014 r. mgr Celinie Walewskiej – Członkowi Zarządu – Głównemu Księgowemu.

1. 2. 3.

Obecnych – 251 Obecnych- 251 Obecnych – 251

Głosowało – 237 Głosowało – 237 Głosowało – 237

Za – 198 Za – 190 Za – 194

Przeciw – 35 Przeciw – 41 Przeciw – 37

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Piotr Kierzyk

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Opole, dnia 14 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie

Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Przyszłość” w Opolu

Wniosek Zarządu nr 2

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu stosownie do § 65 pkt 6 Statutu Spółdzielni wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie do następnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego
w 2016 r.

Zarząd wnosi o oznaczenie tej kwoty do 5.000.000,- zł (słownie pięć milionów), obejmującej kredyty bankowe i pożyczki.

Zarząd Spółdzielni

Opole, dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia 11;13;15;17; 20 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 6 Statutu Spółdzielni

oznacza

najwyższą sumę zobowiązań jaką Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu może zaciągnąć w okresie do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2016 r. w kwocie do

5.000.000,- zł.

(słownie: pięć milionów złotych)

obejmującej kredyty bankowe i pożyczki.

Obecnych – 220

Głosowało – 191

Za – 187

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 4

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Piotr Kierzyk

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.


Opole, dnia 14 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie

Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Przyszłość” w Opolu

Wniosek Zarządu nr 3

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu stosownie do § 65 Statutu Spółdzielni wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie naliczania odsetek od środków zgromadzonych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości.

Szczegółowe uregulowania zawiera przedkładany projekt Uchwały

Zarząd Spółdzielni


Opole, dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia 11;13;15;17; 20 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, zgodnie z § 65 pkt.4 Statutu Spółdzielni oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 9/2011

zatwierdza

naliczone kwoty odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości.

Odsetki w łącznej kwocie 218.011,00 zł wyłącza z podziału wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2014 i zasila nimi fundusze remontowe uprawnionych nieruchomości.

Załącznik do uchwały stanowi zestawienie kwot odsetek przypadających
poszczególnym nieruchomościom.

Obecnych – 219

Głosowało – 186

Za – 186

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Piotr Kierzyk

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Załącznik do uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu z dnia czerwca 2014 r.

Nr

Adres

Stan środków f. remontowego (zł)

Odsetki (zł)

b.o.

30.06.2014

31.12.2014

N101

NYSY ŁUŻYCKIEJ 56-64

42 305,10

45 349,89

55 119,28

1 561

N102

OLESKA 37

6 709,26

11 599,15

20 508,13

424

N103

GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 1A-B

24 137,79

19 119,15

22 535,49

719

N104

RYBACKA 2-8

158 196,90

29 569,25

-239 595,27

-567

P

N105

WARYŃ 23-41,SIENK.24-28,LUBOSZ.2

89 950,37

114 314,77

251 955,90

4 988

N106

LUDWIKA WARYŃSKIEGO 7A

19 950,29

18 673,73

23 833,26

683

N107

JANA MATEJKI 5

65 119,07

92 703,07

116 411,21

2 998

N108

KATOW. 81-85, KOŚNEGO 31AB,33-47

36 957,17

69 010,57

2 805,78

1 189

N109

AUGUSTYNA KOŚNEGO 66-68

60 170,23

71 708,53

47 540,97

1 962

N110

OZIMSKA 53

284 477,09

310 065,96

363 582,14

10 476

N111

1 MAJA 87-93

30 247,21

54 134,59

36 417,50

1 321

N112/1

PLAC TEATRALNY 1-2

135 561,52

171 183,17

220 329,20

5 763

N112/4

PLAC TEATRALNY 4-5

128 855,92

161 606,92

196 561,34

5 325

N112/6

PLAC TEATRALNY 6-7

94 759,78

131 267,31

171 678,35

4 348

N113/8

PLAC TEATRALNY 8-9

16 424,33

48 914,43

109 513,25

1 912

N113/10

PLAC TEATRALNY 10-11

25 093,44

53 020,52

91 922,55

1 859

N114

AUGUSTYNA KOŚNEGO 14

16 237,50

19 584,07

23 371,31

647

N115

AUGUSTYNA KOŚNEGO 18-18A

-66,59

4 962,73

12 121,16

186

N116

AUGUSTYNA KOŚNEGO 34-34A

18 567,01

25 125,23

35 700,88

868

N117

STANISŁAWA DUBOIS 39-47

30 659,86

-8 971,73

13 658,30

386

N118

TADEUSZA KOŚCIUSZKI 3-11

-48 129,39

-26 286,42

63 548,90

-119

N119

PASIECZNA 4A

3 706,81

-2 937,21

8 330,95

99

N120

PASIECZNA 6B

26 117,47

31 644,07

36 937,68

1 035

N121

KONSULARNA 3

-860,28

5 463,20

11 467,58

176

N122

JANA KROPIDŁY 3-3A

31 500,18

36 641,93

45 016,15

1 237

N123

11 LISTOPADA 12

4 663,94

10 765,10

13 336,26

314

N124

11 LISTOPADA 7

20 296,04

2 571,56

3 852,92

292

N125

1 MAJA 10-12, ST. DUBOIS 20

86 237,00

127 193,70

154 845,58

4 026

N126

1 MAJA 28A-E

9 470,95

29 333,74

946,05

435

N127

GABRIELI ZAPOLSKIEJ 28-36

7 582,16

19 401,17

45 800,23

796

N128

FABRYCZNA 2-14, RODZIEWICZ. 3-11

257 836,79

317 532,88

321 336,07

9 804

N129

ARMII K.ASNYKA,FABR.22-36,NORW.

210 017,78

267 157,39

172 407,05

7 102

N131

WAPIENNA 2-6

42 506,40

56 040,16

73 459,46

1 881

N133

OZIMSKA 62-68 JAKUBA KANI 3B-C

-17 496,10

-4 020,72

-11 064,84

-356

N135

TELESFORA 4-22 + 24

106 525,09

106 557,24

169 482,50

4 183

N137

1 MAJA 52-56

39 136,69

49 815,37

-28 250,44

664

2 063 424,78

2 469 814,47

2 657 422,83

78 617

N201

WILSONA 26-82

85 663,56

122 338,24

153 190,63

3 949

N202

ORZECHOWA, WILSONA

93 135,05

98 252,29

124 857,97

3 458

N203

CHABRÓW 10-50

-424 011,75

-198 873,39

-160 383,61

-8 564

N204

CHABRÓW 60-72

-393 085,34

-353 633,65

-317 381,33

-11 634

P

N205

CHABRÓW 94-100

51 844,71

113 974,25

137 011,03

3 311

N206

CHABRÓW 101-141

85 074,65

-4 657,73

101 883,40

1 993

N207

CHABRÓW 145-197

2 401,53

7 419,04

-81 258,34

-781

N212

CHABRÓW 33-63

121 958,25

183 853,19

76 250,25

4 177

N214

TATRZAŃSKA 26-64

72 477,69

19 022,42

71 300,80

1 780

N217

LUBOSZYCKA 10-12

59 969,11

33 093,03

17 718,92

1 211

N218

KARPACKA 6-34

56 566,57

101 938,39

159 171,87

3 473

-188 005,97

122 726,08

282 361,59

2 373

N301

ZWYCIĘSTWA 2-4

153 417,69

148 040,89

66 370,26

4 022

N303

NIEMODLIŃSKA 72-76

99 226,85

112 184,99

117 841,30

3 600

N304

NIEMODLIŃSKA 66-70

-9 916,65

18 505,59

50 161,21

642

P

N306

NIEMODLIŃSKA 42-48

-269 146,20

-205 877,49

-150 915,64

-6 844

P

N307

NIEM. 59-61.WOJ. POL. 2-4

187 461,78

263 436,98

236 626,71

7 517

N308

WOJSKA POLSKIEGO 1-11

-196 425,67

-39 485,74

-188 948,45

-4 645

N312

DAMBONIA 27-141

1 985 523,69

1 910 542,87

1 980 682,97

64 252

N313

DAMBONIA 155-163

191 706,44

78 602,19

221 557,84

5 378

2 141 847,93

2 285 950,28

2 333 376,20

73 922

N401

PLAC WOLN. 2,4,6, DŁUSKIEGO 2

53 104,12

82 077,19

38 985,52

1 904

N402

DŁUSKIEGO 5 -7. 9.11

29 845,76

54 017,65

30 032,73

1 245

N403

8 MARCA 1.3.5.7

104 835,26

118 781,33

-24 044,06

2 182

N404

DŁUSKIEGO 19.21.23

58 780,60

72 761,84

50 779,93

1 993

N405

JANUSZA KORCZAKA 2, 4, 6

43 798,35

55 319,57

-39 608,48

651

N406

SIKORSKIEGO 33A-D, 35A-C

-61 650,97

-18 809,89

-7 238,30

-959

P

N407

SIKORSKIEGO 8

56 484,42

83 058,90

2 860,59

1 557

N408

SIKORSKIEGO 19.21.23.25

15 466,63

26 464,91

44 257,35

942

N424

SIKORSKIEGO 6

16 344,39

11 652,64

23 097,00

559

N425

SIKORSKIEGO 37. LEŚNA 5

-4 819,02

-52 612,96

-16 232,03

-805

N426

LEŚNA 9

-87 551,42

-63 350,92

-70 390,85

-2 419

224 638,12

369 360,26

32 499,40

6 850

N501

KOSZYKA 42-44

-23 608,97

1 568,24

14 523,89

-82

P

N502

KOSZYKA 2-30

76 066,92

60 590,75

-16 849,17

1 310

N504

KOSZYKA 25A-C.23A-B.19A-D

69 526,02

54 466,89

96 839,66

2 414

N506

PRÓSZKOWSKA 1-5

102 416,28

109 121,60

150 151,92

3 954

N508

SPYCHALSKIEGO 4A-D-6

30 216,01

60 805,49

67 770,50

1 736

N509

ŚCIEG. 9-13.WAN. 5.NIED. 6A-B

599 225,70

703 742,49

687 996,04

21 768

N510

PIŁSUDSKIEGO 5-6

37 641,52

54 100,30

68 715,39

1 754

N511

WROCŁAWSKA 2A-C.6A-C

292 097,22

345 350,31

62 569,96

7 654

N512

WROCŁAWSKA 16A-D.18A-D

-196 013,51

-65 887,78

901,69

-2 854

P

N518

PRÓSZKOWSKA 7-13

17 279,08

60 049,55

101 110,41

1 951

N519

PRÓSZKOWSKA 15-21

130 019,75

182 205,84

101 931,02

4 528

N520

PRÓSZKOWSKA 23-29

48 605,59

84 126,55

-10 682,00

1 334

N521

PRÓSZKOWSKA 31-37

68 632,13

37 467,32

65 229,95

1 873

N522

SPYCHALSKIEGO 8-18

117 461,42

170 031,90

203 061,35

5 363

N523

NIEDURNEGO 3-15

63 233,23

107 656,89

153 463,78

3 546

1 432 798,39

1 965 396,34

1 746 734,39

56 249

P – pożyczka wewnętrzna

RAZEM

218 011

Opole, dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu z dnia 11;13;15;17; 20 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 4 Statutu Spółdzielni oraz regulaminem podziału zysków z czerwca 2012 r,

uchwala podział wyniku finansowego za 2014 r. dla członków spółdzielni zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

§1

Wynik finansowy z gospodarki lokalami użytkowymi oraz działalności operacyjnej i finansowej oraz zarządzania nieruchomościami nie będącymi własnością Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu uzyskany w 2014 roku w wysokości

2.901.911,08 zł

Dzieli na członków w następujący sposób:

 1. I.Kwotę w wysokości 29.689,91 zł. na realizację uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 3/2004 z 17 stycznia 2004r.:

z tego:

– Nieruchomości Osiedla „Centrum” – 24.553,47 zł

– Nieruchomości Osiedla „Zaodrze” – 5.136,44 zł

Zestawienie nieruchomości w załączeniu

 1. II.Kwotę w wysokości 218.011,00 na realizację uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9/2011.

Zestawienie nieruchomości zawiera uchwała nr 8

 1. III.Kwotę w wysokości 99.716,00 zł na zasilenie funduszu zasobowego

 1. IV.Kwotę 2.554.494,17 zł. na poszczególne Osiedla wg rodzajów lokali

– Osiedle „Centrum” – 690.589,01 zł

– Osiedle „Chabry” – 579.811,04 zł

– Osiedle „Dambonia” – 439.078,92 zł

– Osiedle „Ozimek” – 282.674,40 zł

– Osiedle „Zaodrze” – 562.340,80 zł

z tego:

1. kwotę 265.000,00 zł na sfinansowanie działalności społeczno-kulturalnej

i oświatowej:

– Osiedle „Chabry” – 80.000,00 zł

– Osiedle „Dambonia” – 115.000,00 zł

– Osiedle „Ozimek” – 10.000,00 zł

– Osiedle „Zaodrze” – 60.000,00 zł

 1. 2.kwotę 2.188.847,08 zł na zasilenie lokali mieszkalnych w oparciu o regulamin tworzenia i podziału wyniku finansowego

– Osiedle „Centrum” – 664.395,24 zł

– Osiedle „Chabry” – 473.273,30 zł

– Osiedle „Dambonia” – 319.056,32 zł

– Osiedle „Ozimek” – 270.565,86 zł

– Osiedle „Zaodrze” – 461.556,36 zł

 1. 3.kwotę w wysokości 68.971,35 zł na zasilenie lokali użytkowych własnościowych

– Osiedle „Centrum” – 21.054,74 zł

– Osiedle „Chabry” – 15.310,44 zł

– Osiedle „Dambonia” – 277,85 zł

– Osiedle „Ozimek” – 804,60 zł

– Osiedle „Zaodrze” – 31.523,72 zł

4. kwotę w wysokości 31.675,74 zł zasilenie eksploatacji garaży

– Osiedle „Centrum” – 5.139,03 zł

– Osiedle „Chabry” – 11.277,30 zł

– Osiedle „Dambonia” – 4.744,75 zł

– Osiedle „Ozimek” – 1.303,94 zł

– Osiedle „Zaodrze” – 9.260,72 zł

§2

Podstawę do podziału wyniku określonego w §1 stanowi udział przychodów poszczególnych rodzajów lokali, będących w dyspozycji członków Spółdzielni (mieszkalne, użytkowe własnościowe, garaże) w łącznych przychodach gospodarki tego rodzaju lokalami, oraz powierzchnia użytkowa lokali członków spółdzielni.

Obecnych – 220

Głosowało – 186

Za – 185

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 0

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Piotr Kierzyk

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.

Załącznik do uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu z dnia czerwca 2015 r.

Zestawienie nieruchomości

(uchwała Zebrania Przedstawicieli nr 3/2004 z 17 stycznia 2004r.)

N112 Plac Teatralny 1-2, 4-5, 6-7 9.223,32 zł

N113 Plac Teatralny 8-9, 10-11 6.119,04 zł

N120 Pasieczna 6B 457,56 zł

N101 Nysy Łużyckiej 56-64 1.053,24 zł

N102 Oleska 37 435,41 zł

N108 Kośnego 31-47, Katowicka 81-85 3.264,56 zł

N110 Ozimska 53 3.237,90 zł

N118 Kościuszki 3-11 762,44 zł

Razem Osiedle Centrum 24.553,47 zł

N510 Plac Piłsudskiego 5-6 2.458,74 zł

N508 Spychalskiego 4a-d 1.537,46 zł

N509 Ściegiennego 9-11 1.140,24 zł

Razem Osiedle Zaodrze 5.136,44 zł

OGÓŁEM 29.689,91 zł

Opole, dnia 14 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie

Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

w Opolu

Wniosek Zarządu nr 4

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe, a dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Opolu przy ul. Chabrów 72.

Spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w dniu 30 grudnia 1989 r. przez Spółdzielnię na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe, a obciążającego osoby, które uzyskały przydział na lokal mieszkalny, regulują przepisy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 763). Ustawa ta daje możliwość preferencyjnej spłaty zadłużenia z tytułu ww. kredytu. Spłata preferencyjna jest jednak możliwa tylko na pisemny wniosek osób posiadających prawo do lokalu bądź na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia wyrażającego zgodę na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię (art. 12b ust. 1 ustawy o pomocy państwa).

Aktualnie, tylko 1 mieszkanie obciążone jest spłatą kredytu podlegającego ww. ustawie. Po odprowadzeniu do banku należnego normatywu za II kwartał 2015 r. stan zadłużenia
na lokalu z tytułu kredytu-normatywu będzie wynosić 38.752,81 zł. Preferencyjna spłata wymaga odprowadzenia do banku 15% z ww. kwoty, tj. 5.812,92 zł. Pozostałą część zadłużenia bank umarza.

Po dokonaniu spłaty – zgodnie z przepisami ww. ustawy – Spółdzielnia ma prawo żądać od członka posiadającego tytuł prawny do lokalu zwrotu środków finansowych stanowiących równowartość dokonanej spłaty (art. 12b ust. 2 ustawy). Ponadto:

 1. 1.Spółdzielnia zakończy czynności związane z rozliczeniem zadań inwestycyjnych
  z bankiem kredytującym: kwartalne odprowadzanie należnego normatywu, sprawozdania kwartalne i roczne, kontrole bankowe;
 2. 2.bank zwolni zabezpieczenie spłaty przedmiotowego kredytu mieszkaniowego stanowiące zablokowanie środków pieniężnych w kwocie 370.000,00 zł.

Zarząd Spółdzielni

Opole, dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Opolu z dnia
11;13;15;17; 20 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na podstawie art. 12b ust. 1 Ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 763)

wyraża zgodę

na jednorazową całkowitą spłatę (w wysokości nie wyższej niż 5.812,92 zł) na preferencyjnych warunkach – określonych w ww. ustawie – zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe, a obciążającego lokal mieszkalny nr 1 położony w Opolu przy ul. Chabrów 72.

Obecnych – 220

Głosowało- 188

Za- 183

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 4

Sekretarz Zespołu Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Sajdak Piotr Kierzyk

Pod względem formalnoprawnym

nie wnoszę uwag.