Walne Zgromadzenie 2015

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu

zwołuje

Walne Zgromadzenie (podzielone na części) które odbędzie się w dniach:

11 czerwca 2015r. o godz. 1700 – Dom Kultury, ul. Ostapa Dłuskiego 4 – „Ozimek

13 czerwca 2015r. o godz. 9 00 – Szkoła Podst. nr 11,ul. Chabrów 65- „Chabry

15 czerwca 2015r. o godz. 1700 – Publiczne Gimnazjum nr 8, ul. Lelewela 9- „Dambonia

17 czerwca 2015r. o godz. 1700 – Ogródki Działk. „ Odra”, Pl. Różyckiego – „Zaodrze

20 czerwca 2015r. o godz. 900 – aula Uniwersytetu Opolskiego Pl. Kopernika 11- „Centrum

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – wybór Prezydium Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji problemowych: mandatowo – skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybory członków i zastępców członków Rady Osiedla (tylko część Centrum)
 6. Zmiany w Statucie Spółdzielni (dot. większości kwalifikowanej do zmian Statutu oraz odpłatności za korzystanie z funduszu na działalność społeczną, oświatową i kulturalną).
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 r. oraz przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego.
 8. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji Osiedla.
 11. Wniosek Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 12. Uchwała w sprawie naliczania odsetek od środków ewidencjonowanych na funduszu remontowym.
 13. Uchwała w sprawie podziału wyniku finansowego.
 14. Uchwała w sprawie spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.
 15. Wniosek mieszkańców o dofinansowanie remontu budynku przy ul. Andersa 1A-B.
 16. Rozpatrzenie odwołań do Walnego Zgromadzenia i podjęcie stosownych uchwał.
 17. Dyskusja.
 18. Podjęcie uchwał w przedstawianych sprawach: zmianach w Statucie, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, naliczania odsetek, podziału wyniku finansowego, spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

Roczne sprawozdanie łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta, protokoły
z WZ i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu od 27 maja 2015 r. w Administracjach Osiedli oraz siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Katowicka 23 pok. 21 w godz.800-1500.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad
w terminie do 26 maja 2015 r. Projekty uchwał winny być kierowane do Zarządu Spółdzielni i muszą być poparte przez
co najmniej 10 członków. Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z materiałami na Walne Zgromadzenie.
Z materiałami na Walne Zgromadzenie można się również zapoznać na stronie internetowej Spółdzielni ( www.osm.opole.pl).