Ochrona Danych Osobowych

 

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Państwa danych jest Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” ul. Katowicka 23, 45-061 Opole nr tel.: 77 453 86 01 do 03, adres email: sekretariat@osm.opole.pl.W sprawach związanych z danymi osobowymi możecie Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: biuro@elitpartner.pl.

 1. Państwadane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej Spółdzielnitj.:wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań statutowych przez Opolską Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Opoluna podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwadane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Państwadanych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Państwadane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 1 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdej chwili macie Państwo prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 5. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody(tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych Spółdzielni. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności statutowych Spółdzielni lub niemożliwość zawarcia umowy.
 8. Państwa dane nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.

 

Zarząd OSM
„Przyszłość”