Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie)
informujemy, że:

Administratorem Państwa danych jest Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” ul. Katowicka 23, 45-061 Opole nr tel.: 77 453 86 01 do 03, adres email: sekretariat@osm.opole.pl.

W Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski, z którym można się kontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@osm.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółdzielni: ul. Katowicka 23, 45-061 Opole, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) realizacji działalności statutowej Spółdzielni tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań statutowych przez Opolską Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Opolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;

b) realizacji zawartych umów lub w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;

c) realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomości w tym: realizacji szybkiego i sprawnego kontaktu w sprawach wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców, realizacji właściwego obiegu korespondencji i informacji zgłaszanych przez mieszkańców, dochodzenia roszczeń, nabywania uprawnień wynikających z obowiązujących w Spółdzielni regulaminów. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie pierwszym celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

4. Dane osobowe zebrane przez Opolską Spółdzielnię Mieszkaniową “Przyszłość” w Opolu nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdej chwili macie Państwo prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

6. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych Spółdzielni. Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody, ma na celu zawarcie umowy lub realizację czynności statutowych Spółdzielni.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności statutowych Spółdzielni lub niemożliwość zawarcia umowy.

9. Państwa dane nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.

Zarząd OSM
„Przyszłość”