III Część protokołu Nr 8 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-02-2012r i 07-03-2012r

Opole, dnia 07-03-2012r.

III Część protokołu Nr 8

z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-02-2012r i 07-03-2012r

Protokół składa się z trzech części:

– I część; posiedzenie z dnia 29.02.2012 r. sprawy gospodarcze i organizacyjne,

– II część; posiedzenie z dnia 29.02.2012 r. sprawy członkowskie objęte ochroną

danych osobowych.

– III część; posiedzenie z dnia 07.03.2012 r. sprawy gospodarcze i organizacyjne.

Posiedzenie z dnia 07.03.2012 r. sprawy gospodarcze i organizacyjne.

Obecni :

Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na stan 14, obecnych 13. Nieobecna: Pani Maria Romaniuk

Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor i Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa.

Zaproszeniu Goście: Pan Zbigniew Krupiński

Radca Prawny Janusz Szot.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Jako gospodarz posiedzenie otworzył Pan Jan Mizera.

Na wstępie przywitał zaproszonego gościa Pana Zbigniewa Krupińskiego, Członków Zarządu: Pana Franciszka Dezora – Prezesa Zarządu, Pana Ryszarda Klusę – Z-cę Prezesa Zarządu, Radcę Prawnego Pana Janusza Szota.

Z okazji Dnia Kobiet, wręczając kwiaty złożył najserdeczniejsze życzenia obecnym Paniom, do życzeń dołączyli się pozostali Panowie.

Poinformował także, że na zakończenie posiedzenia zaplanował multimedialny pokaz obrazujący pracę i osiągnięcia Klubu Osiedlowego Feniks.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Mosiala.

Przewodniczący:

W dniu dzisiejszym został rozdany porządek obrad zawierający punkty niezrealizowane na posiedzeniu Rady w dniu 29-02-2012 r. Przypomniał, iż na poprzednim posiedzeniu zapadły ustalenia co do terminu dzisiejszego zebrania oraz jego tematyki.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie porządek obrad.

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 13, Przeciw – 0, Wstrzymało się 0.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie: powitanie

1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

3.1. Zmian w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami.

Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość w Opolu.

3.2. Aktualizacji regulaminu wynagradzania i premiowania Członków Zarządu.

3.3. Załatwiania skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni.

3.4. Uchwał Rad Osiedli.

3.5. Zmiana w planie pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2012 r.

4. Informacje o:

4.1. realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.

4.2. przetargach i udzielonych zamówieniach na 2012 rok.

4.3. przenoszeniu przez Spółdzielnię własności lokali.

5. Komitety Domowe skład osobowy, Rada Mieszkańców.

6. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

7. Interpelacje.

8. Sprawy różne.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Pan Piotr Kierzyk :

Zabrał głos informując, że przyjęcie protokołu z poprzedniej części posiedzenia będzie oznaczało, iż stanowiło ono odrębne posiedzenie, zatem należałoby zastanowić się czy zostały spełnione wymogi formalne ujęte w regulaminie Rady Nadzorczej, a odnoszące się do terminów doręczenia porządku obrad i projektów uchwał. Zaproponował, aby nie przyjmować dziś protokołu i potraktować go jako pierwszą część protokołu wspólnego z dnia 29-02-2012 i 07-03-2012.

Przewodniczący:

Przyznał, że nie ma przeszkód, by protokół składał się z dwóch części, a dzisiejsze zebranie stanowiło drugą część posiedzenia z dnia 29-02-2012.

Przypomniał, że w dniu 29-02-2012r. zapadły ustalenia, dotyczące terminu dzisiejszego posiedzenia i jego porządku obrad. Umówiono się także, że materiały nie będą przesyłane ponieważ wszystkie dokumenty oraz projekty uchwał zostały dostarczone członkom Rady wraz z zaproszeniem na poprzednie posiedzenie.

Pan Mieczysław Ekiert:

Był zdania, aby odstąpić w dniu dzisiejszym od wnoszenia ewentualnych uwag do pierwszej części protokołu, całość protokołu przyjąć na kolejnym posiedzeniu Rady i zapisać, że dzisiejszy porządek obrad w swojej treści zawiera punkty niezrealizowane na poprzednim zebraniu.

Przewodniczący:

Wskazał, iż w przyjętym porządku zawarty jest jeden dodatkowy punkt dotyczący zmiany
w planie pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2012 r.

Pan Jan Mizera:

Zmiana w planie pracy została zaproponowana przez Prezydium Rady, informacja o niej jest niezbędna, gdyż porządek kolejnego posiedzenia Rady będzie się różnił od przyjętego
w planie.

Ad.3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. Zmian w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość w Opolu.

Przewodniczący:

Oddał głos Prezesowi Zarządu.

Prezes Zarządu Pan Franciszek Dezor:

Przypomniał, że materiał będący przedmiotem dzisiejszych dyskusji został zawarty przy piśmie Zarządu z dnia 21-02-2012 r, l.dz. P/1077/2012 i był już rozpatrywany przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej. Omówił przedłożony materiał.

Wspomniał, iż różni się on w swojej treści od prezentowanego w miesiącu styczniu,
zapisami, które zostały zaznaczone w tekście. Dodał, że szeroka dyskusja na zebraniu Komisji dotyczyła zapisów § 12
1 pkt. 21-23 i definicji części wspólnej nieruchomości. Po dokonaniu stosownych uzgodnień, brzmią one jak w przedstawionej obecnie formie.

W swojej wypowiedzi szczególną uwagę zwrócił na zapisy § 64 pkt. 8 z których wynika, że część wspólna instalacji wewnętrznych w nieruchomości sięga zaworów odcinających, tablic bezpiecznikowych w poszczególnych lokalach i w chwili wymiany tych instalacji właściciele lokali w nieruchomości mogą podjąć decyzje o sfinansowaniu prac w części należącej do użytkownika lokalu, z funduszu remontowego nieruchomości.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość w Opolu.

Przewodniczący:

Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Ryszarda Góreckiego o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

Pan Ryszard Górecki:

Poinformował, że zgodnie z ustaleniami w imieniu Komisji temat ten zreferuje Pan Mieczysław Eliert.

Pan Mieczysław Ekiert:

W imieniu Komisji Rewizyjnej potwierdził, iż przedstawiony materiał stanowi wynik dyskusji nad zmianami w regulaminie rozliczeń. Ze swojej strony zgłosił wątpliwość
w kwestii zapisów § 64 pkt. 8, gdyż jego zdaniem jest on sprzeczny z postanowieniami § 61 obowiązującego regulaminu mówiącymi, iż .
Z funduszu na remonty nie finansuje sie napraw i remontów obciążających użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zaproponował, aby nie przyjmować dziś punktu 8 w § 64, powrócić do niego w miesiącu maju, gdy Zarząd przedstawi tekst jednolity powyższego regulaminu.

Poddał także inną propozycję, aby w zapisie tego punktu doprecyzować, że zgodę na sfinansowanie prac z funduszu remontowego musi wyrazić 100% użytkowników lub wyraźnie zaznaczyć, że osobom które dokonały wymiany instalacji w mieszkaniu ( w części należącej do części wspólnej nieruchomości) na własny koszt, należy się zwrot środków.

Prezes:

Był zdania, iż nie ma rozstrzygającej kolizji pomiędzy § 61 a § 64 i należy przyjąć punkt
8 § 64. Jego zapis, pozwala na rozstrzygnięcie wątpliwości w kwestii części wspólnych nieruchomości.

Pan Mieczysław Ekiert :

Postulował, aby w takiej sytuacji w § 61 był zapis mówiący o wyłączeniu przypadków objętych § 64, a także o ujęcie w punkcie 8 § 64 treści, która doprecyzuje jaką większością głosów właściciele lokali mogą podjąć decyzje o sfinansowaniu prac oraz w jaki sposób zostaną rozliczeni właściciele lokali, którzy wykonali prace na swój koszt.

Prezes:

Zaproponował, aby w § 61 dopisać wyrażenie – z zastrzeżeniem § 64.

Jan Mizera:

Poprosił o podjęcie dziś wiążących decyzji w tej kwestii. Przyjęcie § 64 pozwoli Radzie Osiedla Dambonia na kontynuowanie i zrealizowanie zaplanowanych robót, polegających na wymianie instalacji elektrycznych w budynkach.

Przypomniał, że § 2 projektu uchwały w spr. zmian w tym regulaminie zobowiązuje Zarząd do opracowania tekstu jednolitego regulaminu w terminie do 30-05-2012r.

Pan Jerzy Matwiejczuk

Podzielił się doświadczeniami Rady Osiedla Zaodrze, która przez 8 lat zmagała się
z problemem wymiany instalacji wodnej w lokalach przy ul. Prószkowskiej. Był zdania, iż uchwalenie tej zmiany regulaminu jest w pełni zasadne.

Pan Piotr Kierzyk

Apelował o wypracowanie kompromisu, który pozwoli mu zająć stosowne stanowisko,
w przeciwnym razie, będzie zmuszony wstrzymać się podczas głosowania.

Poprosił o doprecyzowanie zapisów.

Zauważył, że opracowanie tekstu jednolitego nie polega na ponownym jego analizowaniu ale na uporządkowaniu treści zmian dotychczas uchwalonych.

Zwrócił się z pytaniem do Prezesa, czy Zarząd będzie wnioskował o dokonanie niezbędnych zmian w innych zapisach tego regulaminu tj. w kwestiach nie omawianych w dniu dzisiejszym.

Pan Mieczysław Ekier:

Podsumował, swoją wypowiedzi proponując, aby:

– w § 61- dopisać wyrażenie …. za wyjątkiem postanowień określonych w § 64 pkt 8.

– w § 64 pkt.8 wykreślić ostatnie zdanie i dopisać – Sfinansowanie prac funduszu remontowego danej nieruchomości może nastąpić pod warunkiem rozliczenia( zwrotu) z właścicielami, którzy wcześniej wykonali ten zakres prac na własny koszt.

Pani Stanisława Siejko:

Poprosiła o doprecyzowanie wyrażenia wcześniej – określając tym samym czasookres
w jakim nastąpiła samodzielna wymiana np. instalacji przez lokatora.

Przewodniczący:

Zauważył, że obecny zapis punktu 8 § 64 jest czytelny i nie budzący wątpliwości.

Prezes:

Był zdania, że zmieniając zapisy punktu 8 należałoby zawrzeć w nim inne informacje mówiące o:

– konieczności uzgadniania ze Spółdzielnią technologii, sposobu i kosztów wymiany instalacji,

– określenia, że zwrot należny jest jedynie obecnemu użytkownikowi lokalu, który dokonał wymiany, lecz nie wcześniej niż np. przed pięciu laty.

Dodatkowe zapisy winny być przemyślane i doprecyzowanie, aby nie rodziły kolejnych roszczeń .

Przewodniczący

Zaproponował, aby zostawić obecne brzmienie § 64 pkt 8, natomiast w § 61 wprowadzić proponowaną zmianę.

Tym samym w projekcie uchwały należy dopisać, iż zmianie ulega także § 61.

Pan Tadeusz Ferdyn:

W imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla Dambonia, przekazał uwagi do zapisów
§ 12
1 pkt 21, był zdania, iż właściciel nie może ponosić odpowiedzialności za część instalacji do której sam nie ma dostępu.

Przewodniczący

Poddał pod głosowanie zmianę w § 61, polegającą na dopisaniu … z zastrzeżeniem postanowień § 64, pkt 8.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 11, przeciw- 0, wstrzymało się – 2.

Przewodniczący:

Zwrócił się do Pana Mieczysława Ekierta, czy w imieniu Komisji Rewizyjnej wnosi dodatkowe uwagi.

Pan Mieczysław Ekiert:

Osobiście, wnioskował za usunięciem z § 121 pkt 24 zapisów ostatniego zdania, mówiących o ponoszeniu przez użytkownika kosztów wymiany grzejników i umieszczeniu odpowiednich zmian w § 68 i § 69, tj.:

– w § 68 dopisać .oraz wymianę instalacji i grzejników centralnego ogrzewania

– w § 69 dopisać .oraz wymiana instalacji i grzejników centralnego ogrzewania .

Prezes:

Zauważył, że o zmianach w § 68 i 69, rozmawiał już z przedmówcą i informował, że zapisy
o ponadstandardowym wyposażeniu lokali zostaną usunięte z regulaminu gdyż są nieprzystające do sytuacji prawnej lokali w Spółdzielni, zatem niezasadnych jest zapisywanie
w nich kwestii dotyczącej finansowania przez użytkownika lokalu wymiany instalacji i grzejników c.o.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Poparł stanowisko Prezesa

Pan Mieczysław Ekiert;

Wycofał swój wniosek.

Pan Tadeusz Ferdyn:

Poproszony przez Przewodniczącego, ponownie wyraził wątpliwość co do zapisów § 121 pkt21.

Prezes:

Zaproponował treść zmiany w tym paragrafie, w brzmieniu: leżące w lokalu użytkowników, które przyłączają poszczególne lokale.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie zmianę w § 121 pkt 21, polegającą na dopisaniu leżące w lokalu użytkowników, które przyłączają poszczególne lokale.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się – 1.

Przewodniczący:

Poprosił Pana Mieczysława Ekierta o ponowne wyartykułowania zgłoszonego wcześniej wniosku

Pan Mieczysław Ekiert :

Proponował, aby nie uchwalać punktu 8 w § 64 w obecnym brzmieniu lub dopisać w nim treść mówiącą, żekażdy użytkownik, który wcześniej dokonał wymiany instalacji na własny koszt, zostanie rozliczony indywidualnie.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie propozycję, aby skreślić punkt 8 w § 64.

Wynik głosowania: głosowało 11 osób, za- 3, przeciw- 7, wstrzymało się – 1.

Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w regulaminie
Rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami i najemcami lokali mieszkalnych
i użytkowych OSM Przyszłość w Opolu wraz z dopiskiem § 61.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 11, przeciw- 0, wstrzymało się – 2.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 29/2012. w sprawie: wprowadzenia zmian

w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami Lokali

Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość w Opolu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

3.2. Aktualizacji regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 30/2012 w sprawie: regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu OSM Przyszłość.

Przewodniczący:

Oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu Ryszardowi Góreckiemu.

Pan Ryszard Górecki:

Poinformował, że zgodnie z ustaleniami w imieniu Komisji temat ten zreferuje Pani Ludmiła Franiczek.

Pani Ludmiła Franiczek:

Tytułem wprowadzenia, poinformowała, że projekt regulaminu został opracowany
a następnie przedstawiony Komisji Rewizyjnej. Po zmianach projekt regulaminu nr II
został przedłożony do zaopiniowania radcy prawnemu oraz pani kadrowej,
a obecnie będzie przedmiotem pracy i oceny Rady Nadzorczej.
Do projektu prócz propozycji i opinii radcy, Komisja wypracowała swoje wnioski i zmiany, które obecnie przedstawi i zreferuje:

– zastrzeżenia budzi zapis w § 5 pkt. 2 poza przypadkami określonymi w przepisach.

– w § 8 pkt1 po słowie lub dopisać wyrażenie co najmniej,

– § 9 pkt 1 usunąć słowo wypłaconych

– § 9 pkt 3 po słowie tym dopisać wyraz że, wyraz wyliczenia zastąpić słowem
naliczenia, wykreślić wyraz choroby w zamian dopisać wyrażenie niezdolności do pracy.

– w załączniku do regulaminu w § 5 wykreślić 50 dni i zapisać 60 dni.

Przewodniczący:

Poprosił o zgłaszanie uwag.

Pan Mirosław Wasilewski:

Przypomniał, że posiedzenia Rady odbywają się pod koniec każdego miesiąca w związku
z tym poddał pod rozwagę zapis mówiący o wypłacie premii nie później niż do 27 dnia następnego miesiąca.

Był zdania, że bezzasadnym jest przyznanie nagrody jubileuszowej za 5 lat pracy.

Przewodniczący:

Zaznaczył, że zapis mówi o przepracowaniu pięciu lat w Spółdzielni, a nie pięciu lat pracy ogółem.

Pan Ryszard Górecki:

W odpowiedzi Panu Wasilewskiemu powołał się na załączoną opinię radcy prawnego. Zwrócił się także do radcy prawnego z pytaniem o zgodność zapisów ustawy o spółdzielniach w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych.

Pan Tadeusz Ferdyn:

Opowiedział się za utrzymaniem zapisu ustępu 2 w § 5 omawianego projektu regulaminu.

zaproponował aby w § 9 w ustępie 1 po słowie sumy, dopisać wyrażenie wypłaconych temu członkowi

Pan Piotr Kierzyk:

Proponował:

– skreślić § 1, gdyż jego treść zawiera się w § 2.

– w § 4 skreślić słowo: w szczególności ,

– w § 5 wykreślić ustęp 2,

– należy zmodyfikować § 9 ust.2 uważa , że zapis dot. wypłaty premii nie później niż do 27 dnia odnosi się do pracowników Spółdzielni i wynika z Zakładowego układu zbiorowego pracy, a zasady wypłaty wynagrodzenia członkom Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Ponadto w dalszych zapisach regulaminu jest regulacja mówiąca, iż premia członków Zarządu może być potrącona za niekorzystne wyniki gospodarcze i ekonomiczno finansowe. Wyniki te są oceniane przez Radę po tym, jak Zarząd przedstawia informację
o wynikach ekonomiczno gospodarczych za poprzedni kwartał. Należy zauważyć, że informację tę Zarząd nie zdąży przedłożyć w terminie do 27 dnia miesiąca po kwartale,
a poza tym dokument ów musi zostać zbadany przez Komisję Rewizyjną, by następnie jej wnioski zostały przedłożone na posiedzeniu Rady,

– § 11 ust. 1- wykreślić zapis : z okazji rocznicy działalności Spółdzielni,

– § 2 ust. 2 w załączniku 2 do regulaminu – należy doprecyzować zapisy w kwestii zadań premiowych.

– w § 3 załącznika nr 2 do regulaminu-wykreślić zapis : lub co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.

– w załączniku nr 2 (stanowiącym odrębny dokument) należy wprowadzić wyrazy premia regulaminowa, wskaźnik premii i określić w nim dzień do którego winna być wypłacona premia.

Pani Maria Polewiak:

Zwróciła się do Radcy prawnego o ostateczne rozstrzygnięcie w kwestii tajemnicy wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

Proponowała:

– w § 9 ust. 3 wyraz choroby zastąpić wyrażeniem niezdolności do pracy.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Zwrócił uwagę zebranych na dokument przedstawiony przez panią kadrową i poprosił
o dostosowanie treści regulaminu do wymogów stawianych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Pan Mieczysław Ekiert:

Wyraził krytyczną ocenę opinii prawnej dotyczącej niniejszego regulaminu.

Przytoczył wypowiedź umieszoną na stronie internetowej GIODO w kwestii uprawnień członka Spółdzielni do otrzymania kopii uchwały RN dot. wysokości wynagrodzenia Zarządu
i członków Rady Nadzorczej, z której wynika, że zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkom Spółdzielni przysługuje takie prawo. Odczytał właściwe zapisy ustawy. Wnioskował, aby z regulaminu wykreślić zapisy mówiące o tajemnicy wynagrodzenia członków Zarządu. W dalszej części wypowiedzi, zwrócił uwagę na § 36 Regulaminu pracy Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość, który mówi, że zasady wynagradzania członków Zarządu określa odrębny regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, zatem zapis o wypłacie premii kwartalnej nie później niż do 27 dnia następnego miesiąca jest bezzasadny.

Wnioskował, aby w regulaminie zawrzeć zapis, iż premia winna zostać wypłacona nie później niż do końca drugiego miesiąca po kwartale.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Zauważył, że członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali zgodnie z zapewnieniem, wyciągów protokołów kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Prezes:

Stwierdził, że nie zna ustaleń o których mówił przedmówca. Dodał, że wszelkie wniesione uwagi do opinii prawnej przekaże Pani Halinie Korusiewicz.

Był zdania, że członek Spółdzielni ma prawo zaznajamiania się z treścią uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą w kwestii wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, co nie jest równoznaczne z jej publikacją w internecie.

Radca Prawny Pan Janusz Szot:

Poparł, wniosek Pana Mieczysława Ekierta dot. określenia terminu wypłaty premii kwartalnej Zarządu. Był zdania, że Rada Nadzorcza w podjętych uchwałach określa wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, natomiast uchwały te są jawne dla członków Sp-ni.

Przewodniczący:

Podziękował za dyskusję, zaproponował głosowanie nad poszczególnymi paragrafami
regulaminu. Poinformował, że w projekcie uchwały, jako jedną z podstaw prawnych jej podjęcia należy dopisać – art. 77 Kodeksu Pracy Dz. ust. z 1998 roku.

Poddał pod głosowanie następujące zmiany w projekcie Regulaminu wynagradzania członków Zarządu OSM Przyszłość:

– wykreślić § 1.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

– w § 4 wykreślić wyraz w szczególności

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

– w § 5 ust. 1 wykreślić wyraz poszczególne

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

– w § 5 ust. 2 wykreślić cały zapis.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

– w § 9 ust. 1- po słowie wypłaconych dopisać wyrażenie: danemu członkowi

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

– w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Premia kwartalna jest wypłacana nie później niż do końca drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

– w § 9 ust.3 wyraz wyliczenia zastąpić słowem naliczenia

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

– w § 11 ust. 1: wykreślić wyrażenie: z okazji rocznicy działalności Spółdzielni, a także

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

– załącznik nr 2 do regulaminu otrzymuje nazwę :Zasady premiowania członków Zarządu

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

– w załączniku nr 2 – § 2 ust.2 dopisać : określając jednocześnie jaką część premii uzależnia od wykonania dodatkowego zadania.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

– w załączniku nr 2 – § 3 wykreślić wyrażenie: lub co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

– w załączniku nr 2 – § 5 liczbę 50 zastąpić liczbą 60

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w Regulaminie
wynagradzania członków Zarządu OSM Przyszłość w Opolu, wraz z przyjętymi poprawkami.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 30/2012. w sprawie: Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.3. Załatwiania skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni.

Przewodniczący:

Poinformował, że z oświadczeń sekretarza Rady pani Marii Romaniuk oraz pani Izabeli Oliwy, które analizowały korespondencję wynika, iż do Rady Nadzorczej nie wpłynęły skargi
i zażalenia na działalność organów Spółdzielni.

Prezes:

Dodał, iż do Zarządu Spółdzielni wpłynęło pismo ze Związku Rewizyjnego w którym poinformowano o skardze na organ Spółdzielni, jednak z treści pisma nie wynika na jaki organ i czego dotyczyła skarga.

Ad 3.4. Uchwał Rad Osiedli.

Pan Jan Mizera Z-ca Przewodniczącego: poinformował, że:

Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Pan Jan Mizera:

Zaproponował, aby protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

Ad 3.5. Zmiana w planie pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2012 r.

Przewodniczący:

Poinformował, że Prezydium Rady zaakceptowało zmianę w planie pracy Rady Nadzorczej polegającą na ujęciu w porządku obrad posiedzenia planowanego na dzień 28 marca 2012r., punktu dotyczącego oceny wyników ekonomiczno finansowych OSM Przyszłość oraz propozycję przeniesienia na miesiąc kwiecień tematu dot. analizy kosztów w wybranych nieruchomościach oraz punkt pt. liczba zamieszkujących a opłaty.

Prezes:

Zaznaczył, że analiza kosztów w wybranych nieruchomościach oraz temat: liczba zamieszkujących a opłaty, zostały zaproponowane przez pana Feliksa Śmietańskiego w związku z problemem z jakim boryka się Osiedle Centrum, w kwestii podziału kosztów zużycia wody w odniesieniu do ilości zamieszkujących osób.

Przewodniczący:

Wobec braku sprzeciwu przyjmuje się, że propozycja zmiany w planie pracy została zaakceptowana przez członków Rady Nadzorczej.

Pan Ryszard Górecki:

Przypomniał członkom Komisji Rewizyjnej o terminie posiedzenia Komisji, którego tematami będą zagadnienia związane z zarządzaniem nieruchomościami obcymi oraz opinia w kwestii wyników finansowych Spółdzielni.

Ad 4. Informacje o:

4.1. realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący:

Przypomniał, że informację w powyższym temacie wszyscy otrzymali, zwrócił się do zebranych o wniesienie ewentualnych uwag do przygotowanego materiału.

Pan Tadeusz Ferdyn:

Prosił, aby przygotować materiał, zawierający informację o stopniu realizacji wniosków
z poprzednich lat, które w chwili przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu były jeszcze
w trakcie realizacji.

Prezes:

Oznajmił, ze zgodnie z ustaleniami poczynionymi na Komisji Rewizyjnej, Zarząd opracuje taki materiał w oparciu o wnioski z ostatnich trzech lat.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie informacji Zarządu o realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Informację uważa się za przyjętą.

Ad 4.2. przetargach i udzielonych zamówieniach na 2012 rok.

Przewodniczący:

Poprosił Z-cę Prezesa o zabranie głosu w tej sprawie.

Pan Ryszard Klusa Z-ca Prezesa:

Zreferował materiał, poinformował, że w chwili obecnej zostały rozpisane, przygotowane
i ogłoszone 22 przetargi. W analogicznym okresie roku ubiegłego w tej fazie zaawansowania pozostawały jedynie 4 przetargi. Podpisano umowy na wykonanie prac na ogólną kwotę ponad 4 miliony. Do końca miesiąca marca zostaną przygotowane i rozpisane przetargi na wszystkie zaplanowane zasadnicze prace. Po sfinalizowaniu przetargów i wyłonieniu wykonawców Zarząd szczegółowo rozpisze fundusz remontowy w układzie Administracji
i całej Spółdzielni w rozbiciu na kwartały.

Pan Jan Czeszkiewicz Przewodniczący Komisji ds. techniczno eksploatacyjnych:

W imieniu Komisji ds. techniczno eksploatacyjnych przekazał trzy informacje:

– dotyczącą wprowadzenia nowej taryfy ciepła średni wzrost opłat około 5 %,

– dotyczącą obniżenia kosztów wywozu nieczystości,

– dotyczącą uwłaszczenia domków jednorodzinnych przy ul. Akacjowej i Leszczynowej.

W dalszej części wypowiedzi odniósł się do wysokiego stopnia zaawansowania procedur przetargowych i wykonania planów, zauważył, że głównym powodem tak dobrej sytuacji jest fakt uchwaleni już w grudniu 2011 roku – planu remontów Spółdzielni na rok 2012.

Docenił aktywność i zaangażowanie pana Ryszarda Klusy w realizację założonych planów .

Poprosił o informację w kwestii wyłonienia inspektorów nadzoru.

Pan Ryszard Klusa:

Potwierdził, iż wyłonieni zostali branżowi inspektorzy nadzoru w zakresie prac drogowych, elektrycznych i instalacyjnych, w chwili obecnej doprecyzowane są umowy.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Powrócił do przetargu na opracowanie techniczne analizy ekonomicznej zużycia energii cieplnej wraz z wyliczeniem mocy zamówionej na potrzeby c.o.. Nadmienił, że w porównaniu z rokiem poprzednim oferenci złożyli zdecydowanie droższe propozycje. Zastanawiał się nad gwarancją rzetelności wykonania opracowań, które będą stanowiły znaczące obciążenie finansowe dla nieruchomości. Proponował, aby opracowanie sporządzone przez wykonawcę było zweryfikowane przez innego specjalistę.

Pan Ryszard Klusa:

Oznajmił, że oferenci legitymują się właściwymi uprawnieniami, są zrzeszeni
w odpowiednich izbach, posiadają doświadczenie w swoich pracach. Za wykonane przez siebie opracowania ponoszą odpowiedzialność zawodowa i finansową.

Prezes:

Wyraził pogląd o konieczności weryfikacji mocy zamówionej i współczynników Rm.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Podzielił się spostrzeżeniami z przetargów w których uczestniczył i procedur postępowania przetargowego. Pozytywnie ocenił podejmowane działania.

Przewodniczący:

Wobec braku innych głosów, poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie informacji
o przetargach i udzielonych zamówieniach 2012 rok.

Wynik głosowa rok.: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Informację uważa się za przyjętą.

Ad 4.3. przenoszeniu przez Spółdzielnię własności lokali.

Przewodniczący:

Przypomniał, że zebrani otrzymali materiał w powyższym temacie. Poprosił o zadawanie ewentualnych pytań do członków Zarządu w tej sprawie. Pytań nikt nie zgłosił.

Następnie, poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie informacji o przebiegu procesu ustanawiania własności odrębnych w OSM Przyszłość.

Wynik głosowa rok.: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Informację uważa się za przyjętą.

Ad 5. Komitety Domowe skład osobowy, Rada Mieszkańców.

Przewodniczący:

Udzielił głosu autorowi koncepcji powoływania Rady Mieszkańców

Pan Piotr Kierzyk:

Na wstępie poprosił zebranych o rozstrzygniecie kwestii związanych z powoływaniem Rady Mieszkańców. Odczytał pismo opracowane przez Komisję Społeczno Samorządową, zawierające przesłanki do powoływania Rady Mieszkańców, m.in.:

– zasady opłat na fundusze o których mowa w ustawie o spółdzielczości są identyczne dla wszystkich właścicieli lokali oznacza to, że posiadają oni identyczne uprawnienia
i obowiązki w zakresie swojej nieruchomości, właściciele nie posiadający statusu członka nie biorą udziału w podziale wyniku finansowego Spółdzielni i nie mają praw wyborczych.

– Komitety Domowe nie posiadają praw decyzyjnych i nie stanowią prawa mogą jedynie zgłaszać wnioski i przedstawiać opinie .

– członkowie Komitetu Domowego nie otrzymują wynagrodzenia, a ich praca jest w pełnym wymiarze społeczna.

– rażąco niska frekwencja udziału członków Spółdzielni na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach zwoływanych celem wyboru Komitetu Domowego i niechęć do kandydowania na członka tego organu.

– znaczna ilość nieruchomości nie posiada Komitetu lub Komitet nie pracuje w pełnym składzie, a w wielu Komitetach Domowych działają osoby nie będące członkami Spółdzielni,

Przedstawił wnioski Komisji wypracowane w tym temacie:

– w nieruchomościach, w których trudno jest dokonać wyboru Komitetu Domowego tylko spośród członków Spółdzielni, dopuścić możliwość powołania innego organu pozastatutowego w skład którego wchodziliby właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni. Podkreślił, że z uwagi na trudności wyboru Komitetów Domowych w ponad 50 budynkach, Osiedle Centrum oczekuje wprowadzenia regulaminu Rady Mieszkańców.

Przyznał, że projekt regulaminu Rady Mieszkańców w 90 % jest spójny z regulaminem Komitetów Domowych i został wypracowany wspólnie przez Prezesa Zarządu i Komisję Społeczno Samorządową.

Odniósł się do opinii radcy prawnego sporządzonej pod kątem wprowadzenia wspomnianego regulaminu. Oświadczył, że Rada mieszkańców wybierana byłaby tylko wtedy gdyby zaistniały poważne problemy z powołaniem Komitetu Domowego.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Jako osoba doświadczona w procedurach powoływania Komitetu Domowego, przyznał rację przedmówcy podkreślając trudności jakie towarzyszą wyborom tego organu Spółdzielni. Zaznaczył, że w regulaminie winien być określony zapis, który ograniczy działalność Rady Mieszkańców do chwili powstania Komitetu Domowego. Zwrócił się do Radcy prawnego
o rozstrzygnięcie wątpliwości czy Rada Nadzorcza może narzucić zapisy regulaminowe innym pozastatutowym organom.

Pan Ryszard Górecki:

Podzielił wątpliwości pani Haliny Korusiewicz co do podstaw na jakich Rada Nadzorcza miałaby uchwalić wspominany regulamin. Uważa, że regulamin ten nadaje organowi pozastatutowemu uprawnienia organu statutowego co jest niezgodne prawem.

Pan Jan Mizera:

Wyraził sprzeciw wobec uchwalania tego regulaminu przez Radę Nadzorczą, uważa, że rozwiązania takie winny zostać po stronie Rad Osiedli. Miał wątpliwość co do możliwości egzekwowania stosowania regulaminu przez Rady Mieszkańców choćby w przedmiocie ustąpienia w chwili powołania Komitetu Domowego. Stwierdził, że będzie głosował przeciw uchwaleniu tego regulaminu. Poparł opinię radcy prawnego w tej kwestii.

Prezes:

Przypomniał, że w nieruchomościach, w których nie istnieją Komitety Domowe przeprowadzenie prac remontowych konsultowane jest z mieszkańcami przy pomocy ankiet. 50 % poparcie właścicieli lokali w nieruchomości obliguje Rady Osiedli do przeprowadzenia tych prac. Dodał, że Komitety Domowe same nie decydują o remontach lub innych pracach, gdyż decyzje te zawsze wymagają poparcia właścicieli lokali. Był zdania, że powołanie Rady Mieszkańców to próba nawiązania współpracy z osobami które z jakiś względów nie chcą pozostać członkami Spółdzielni ale wyrażają chęć działania na rzecz nieruchomości.

Pan Piotr Kierzyk:

Poprosił o przedstawienie dokumentu, który stwierdziłby jednoznacznie, że Rada Nadzorcza nie ma uprawnień do uchwalenia regulaminu Rady Mieszkańców. Uważa, że Rada może uchwalić regulaminy o ile dotyczą działalności Spółdzielni, nie są zastrzeżone dla innych jej organów lub zawierają rozwiązania sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi
w Spółdzielni.

Pan Mieczysław Ekiert:

Poparł koncepcję pana Kierzyka, wspomniał o problemach Rady Osiedla przy ustalaniu planu remontów szczególnie w nieruchomościach gdzie brak jest Komitetu Domowego, dodał,
że w Osiedlu Centrum niezbędne jest wyłonienie reprezentacji właścicieli lokali
w nieruchomości celem przeprowadzenia ustaleń lub innych czynności.

Widział konieczność wniesienia do tego regulaminu zapisu, który precyzowałby, że Rada Mieszkańców działa do chwili powstania Komitetu Domowego bez konieczności odwoływania jej oraz zmianę niektórych wyrażeń jak np.: ustalenia zakresu prac lub
żądania.

Pani Ludmiła Franiczek:

Stwierdziła, że Osiedle Zaodrze nie ma problemów z powoływaniem Komitetów Domowych, zatem należałoby się zastanowić czy Osiedle Centrum w ramach własnych nieruchomości, nie może samodzielnie ustanowić swojego rozwiązania.

Pan Ryszard Górecki:

Poprosił o zamknięcie dyskusji w tym temacie, poprawienie zapisów w regulaminie zgodnie
z tym co mówił Pan Ekiert i przejście do głosowania. Wspomniał, że w Osiedlu Chabry działa tzw. Komitet Garażowy którego nie powołał żaden organ i nikt nie ustanawiał regulaminu w ramach którego działa.

Przewodniczący:

Zwrócił się do Radcy prawnego z pytaniem czy Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę wprowadzającą w życie dyskutowany regulamin i czy jest władna powołać taki organ. Poparł samą inicjatywę, proponował:

– zmianę nazwy na Przedstawicielstwo konsultacyjne rady mieszkańców

– usunięcie z regulaminu wszystkich decyzyjnych zapisów, zastąpieniem ich przez pojęcia: konsultacje i wnioskowanie,

Uważa, że Rady Osiedli, samodzielnie mogłyby propagować powoływanie takich przedstawicielstw, szczególnie wśród nieruchomości które nie posiadają własnych Komitetów Domowych.

Prezes:

Nie miał wątpliwości, że właściciele lokali mieszkalnych mają prawo żądania dokumentów na mocy których zostały rozliczone ich lokale. Był zdania, że należy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców nieruchomości i podejmować z nimi współpracę mającą na celu sprawne zarządzanie nieruchomościami.

Od tego momentu posiedzenia Rada Nadzorcza obraduje w 12 osobowym składzie, gdyż salę opuścił Pan Mirosław Wasilewski

Pan Janusz Szot:

Przypomniał, że wśród regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą są także takie które dotyczą nie tylko członków Spółdzielni ale wszystkich mieszkańców np. Regulamin wydawania pilotów do szlabanów lub Regulamin porządku domowego. Był zdania, że regulamin ten nie narusza obowiązujących w Spółdzielni reguł, a uchwalenie go mieści się
w kompetencji Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Stwierdził, że dziś nie mogą zapaść wiążące decyzję, gdyż Rada nie jest przygotowana na taką okoliczność i nie otrzymała (w stosownym terminie) projektu uchwały w tym temacie.

Zaproponował, aby temat ten został rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Rady o ile
z regulaminu (
zgodnie z sugestią członków Rady) zostaną zmienione lub wyprowadzone niektóre zapisy.

Następnie poddał pod głosowanie wyrażoną przez siebie propozycję.

Wynik głosowa rok.: głosowało 10 osób, za- 6, przeciw- 1, wstrzymało się – 3.

Ad 6. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Pan Jan Mizera – Zastępca Przewodniczącego:

Przedstawił kolejno pisma skierowane do Rady Nadzorczej:

 1. Pismo Zarządu Sp-ni w sprawie wniesienia zmian w Regulaminie Organizacyjnym OSM Przyszłość polegających na zwiększeniu etatyzacji pracowników umysłowych w Administracji Osiedla Chabry i Zaodrze o pół etatu w każdym przypadku na działalność społeczno wychowawczą i skorygowaniu tym samym planu na 2012 rok

Pan Jan Mizera:

Zaproponował, aby temat przeanalizowała Komisja Rewizyjna.

Prezes:

Poinformował, że wnioski w tej sprawie zostały skierowane do Rad Osiedli, właściwe zajęcie się tym tematem będzie możliwe po uzyskaniu opinii tych Rad.

 1. Pismo Zarządu z dnia 7-02-2012 w sprawie uregulowania ewidencji kosztów ponoszonych na zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni.

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej oznajmili, iż treść tego dokumentu jest w chwili obecnej analizowana przez Komisję.

 1. Pismo Zarządu z dnia 28 -02-2012r. , przy którym została przesłana kserokopia pisma Urzędu Miasta, informującego o przyjętej uchwale w sprawie zadań ujętych do budżetu miasta na rok 2012.

Pan Jan Mizera:

Odczytał treść pisma Prezydenta Miasta Opola w sprawie przyjęcia lub częściowego uwzględnienia wniosków Spółdzielni w części dotyczącej prac wykonywanych na terenach OSM Przyszłość.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Zaproponował, aby informacja ta została powielona i dostarczona wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Poinformował, iż zostanie przekazana wszystkim zebranym.

 1. Pismo Zarządu Spółdzielni z dnia 9-02-2012, przedstawiające analizę za zaległości
  z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych , domków jednorodzinnych i garaży oraz lokali użytkowych powyżej 4 m-cy.

Pan Jan Mizera:

Poinformował, że wszyscy członkowie Rady otrzymali ten materiał , zapytał czy ktoś wnosi w tym temacie ewentualne uwagi.

Pan Jan Mizera:

Wobec braku uwag, Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości przedłożony materiał.

 1. Pisemna informacja Zarządu dotycząca stanu opomiarowania lokali
  mieszkalnych w liczniki zużycia wody wg stanu na dzień 31-01-2012r.

Pan Jan Mizera:

Poinformował, że wszyscy członkowie Rady otrzymali ten materiał.

 1. Pismo Rady Osiedla Chabry w spr. działań podejmowanych przez Radę w celu utrzymania porządku na Osiedlu przez posiadaczy zwierząt.

 1. Pismo Pana Adama Rutkowskiego z dnia 02-02-2012 r. w spr. podwyższenia stawki eksploatacji za garaże przy ul. Luboszyckiej.

Pan Jan Mizera:

Oznajmił, że Rada Nadzorcza odpowie zainteresowanemu po uzyskaniu stosownych

informacji ze strony Rady Osiedla Chabry.

 1. Odpowiedź na pismo Pana Czesława Mysony z dnia 2 lutego 2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli wydatkowanych kosztów na fundusz remontowy nieruchomości 201 Wilsona.26-82 za 2010 rok.

Pan Jan Mizera:

Poinformował o korespondencji ponownie nadesłanej przez Pana Bogdana Iżyckiego
w sprawie wentylacji w lokalu przy ul. Fabrycznej, odczytał także jej treść. Przypomniał także, odpowiedź jaka została przesłana na poprzednie pismo zainteresowanego z dnia
22-12-2011 tematycznie związanego treścią z pism z dnia 1-11-2011 i 19-11-2011roku.

Pan Jan Mizera:

Poinformował, że Prezydium Rady przekazało Komisji Technicznej korespondencję nadesłaną przez mieszkańców nieruchomości przy ul. Niedurnego w sprawie miejsc parkingowych, poprosił Przewodniczącego wspomnianej Komisji o zreferowanie tematu.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Odczytał stanowisko Komisji Techniczno Eksploatacyjnej, która przeprowadzała wizję lokalną nieruchomości przy ul. Spychalskiego i Niedurnego, przeprowadziła rozmowy
z Przewodniczącym Rady Osiedla i Kierownikiem Administracji Zadorze i zapoznała się
z dokumentacją będącą w posiadaniu Administracji Osiedla Zaodrze w kwestii poruszanej przez mieszkańców tych nieruchomości. Zdaniem Komisji to Zarząd Sp-ni ma prawo
i obowiązek zająć stanowisko w tej sprawie i swoje stanowisko przekazać pisemnie zainteresowanym. Natomiast Rada Nadzorcza mogłaby zabrać głos ale w trybie odwoławczym. Przypomniał zebranym o wcześniejszej opinii Komisji w sprawie. Wspomniał o piśmie mieszkańców z dnia 16 lutego br., które jest interwencją na brak odpowiedzi Zarządu na korespondencję z października 2011 roku. Oznajmił, że Komisją czeka na stanowisko Zarządu.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Zabrał głos jako Przewodniczący Rady Osiedla Zaodrze, wyjaśnił zebranym, że problem mieszkańców stanowią miejsca postojowe. Oznajmił, że Rada Osiedla próbowała mediacji
z lokatorami. Obecnie utworzony został Komitet Domowy na jednej z nieruchomości, zatem istnieje szansa na rozwiązanie konfliktu.

Przewodniczący:

Zwrócił się do przedmówcy z pytaniem, czy w obecnej sytuacji Rada Osiedla przejmie temat
i będzie pilotowała dalszy jego ciąg.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Oznajmił, że Rada wciąż zajmuje się tym tematem.

Przewodniczący:

Poinformował, że do Komisji Rewizyjnej zostały skierowane do zaopiniowania dwa regulaminy tj. tworzenia i gospodarowania funduszami OSM Przyszłość oraz tworzenia
i podziału wyniku finansowego OSM Przyszłość.

Dodał, że Regulamin dobudowy balkonów także zostaje skierowany do tej Komisji.

Ad 7. Interpelacje.

Nikt nie zgłosił interpelacji.

Ad 8. Sprawy różne.

Przewodniczący:

Złożył gratulacja na ręce członków Zarządu za zajęcie I miejsca w województwie opolskim
w konkursie Dobra Spółdzielnia 2012 roku .

Pani Stanisława Siejko:

Oficjalnie wyraziła gotowość do współpracy w zakresie przygotowywania odpowiedzi na skargi i interwencje wpływające do Rady Nadzorczej.

Pani Ludmiła Franiczek:

Złożyła rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Wyraziła chęć uczestniczenia
w pracach Komisji Społeczno Samorządowej.

Przewodniczący:

Poinformował, że na kolejnym posiedzeniu zapadną rozstrzygnięcia w kwestii składu osobowego Komisji stałych Rady Nadzorczej.

Piotr Kierzyk:

Wystąpił z wnioskiem o przekazywanie projektów protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej do Administracji Osiedli.

Przewodniczący:

Oświadczył, że protokoły zostaną rozesłane do poszczególnych Administracji Osiedli celem umożliwienia członkom Rady Nadzorczej swobodnego dostępu do ich treści, jeszcze przed terminem kolejnego zebrania.

Pan Tadeusz Ferdyn:

Zauważył, że z formalnego punktu widzenia wynika, iż rezygnacja z członkostwa w Komisji winna zostać złożona na piśmie.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Wniósł pod rozwagę Zarządu, kwestię identyfikowania osób, które na zlecenia Spółdzielni udają się do mieszkań lokatorów dokonując różnych czynności m.in. odczytów liczników.

Uważa także, ze pracownicy Administracji udający się na obchód Osiedla. także winni nosić plakietki identyfikujące.

Prezes:

Stwierdził, że kwestia ta została już rozstrzygnięta, osoby udające się do mieszkań na zlecenie Spółdzielni, posiadają imiennie wydane upoważnienia.

Przewodniczący:

Zakończył dzisiejszą część posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym III część protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej zakończono, stron 18.

Z-ca Przewodniczącego Przewodniczący

Jan Mizera Stanisław Mosiala