INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 11.06.2024 r., na przeprowadzenie
w zasobach Zamawiającego, zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art.62 ust.1 pkt.2) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji
z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:
1.okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych
i użytkowych,
2.okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej obwodów administracyjnych,
3. okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji piorunochronnej budynków,
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w zasobach Administracji Osiedla :
Zadanie nr 1 – ,,CENTRUM”
Zadanie nr 2 -,,CHABRY’’
Zadanie nr 3 – ,,OZIMEK’’
Zadanie nr 4 – ,,ZAODRZE’’

Ograniczono zakres prac objętych zamówieniem do realizacji Zadania nr 1,2,3
i wybrano ofertę firmy COMPLEX Rafał Gajda ul. Kwiska 158 , 54-210 Wrocław za cenę netto:
Zadanie nr 1 – ADMINISTRACJA OSIEDLA „CENTRUM”
a) za wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w pierwszym, drugim i trzecim terminie od jednego lokalu mieszkalnego / użytkowego – 27,00 zł netto
b) łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zasobach Administracji CENTRUM za cenę 90.315,00 zł netto

Zadanie nr 2 – ADMINISTRACJA OSIEDLA „CHABRY”
a) za wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w pierwszym, drugim i trzecim terminie od jednego lokalu mieszkalnego / użytkowego – 27,00 zł netto
b) łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zasobach Administracji CENTRUM za cenę 70.034,00 zł netto

Zadanie nr 3 – ADMINISTRACJA OSIEDLA „OZIMEK”
a) za wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w pierwszym, drugim i trzecim terminie od jednego lokalu mieszkalnego / użytkowego – 30,00 zł netto
b) łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zasobach Administracji CENTRUM za cenę 7500,00 zł netto