Ogłoszenie

Informacja dla mieszkańców

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu (dostawca ciepła dla zasobów Spółdzielni na terenie miasta Opola), pismem z dnia 14.06.2022 r. poinformowała o obowiązującej od dnia 28.06.2022 r. kolejnej zmianie Taryfy dla ciepła 20/2021 (zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OWR.4210.27.2022.73.XX.DB z dnia 10.06.2022 r.), skutkującej kolejnym wzrostem opłat za ciepło o około 60%.