Praca

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administrator Twoich danychOpolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu
Dane kontaktoweZ Administratorem można się skontaktować:
 1. osobiście;
 2. telefonicznie: 77 453 86 01 do 03
 3. pisemnie: ul. Katowicka 23, 45-061 Opole lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@osm.opole.pl.
Inspektor Ochrony Danych W Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość w Opolu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@osm.opole.pl.
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danychDane będą przetwarzane przez Opolską Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Opolu do momentu zakończenia procesu rekrutacji w następujących celach:
 1. W zakresie danych wynikających z treści art. 221 ustawy z dni 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy w celu wypełnienia obowiązków prawnych Podanie danych w wyżej wymienionym zakresie jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował brakiem uczestnictwa w naborze. Dane kandydatów w przypadku zgłoszenia roszczenia będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat dotyczący upływu roszczeń kandydatów.
 2. W zakresie danych dodatkowych na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych w wyżej wymienionym zakresie jest dobrowolne.
Odbiorcy danychDane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.
Prawa osoby, której dane dotycząOsoby, których dane osobowe przetwarza Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Przyszłość” w Opolu mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.