Dla Mieszkańca

Informacje dla lokatorów – tematy i pytania popularne wśród naszych mieszkańców. Ta sekcja jest poświęcona popularnym sprawom naszych lokatorów w formie skróconych najbardziej istotnych informacji. Będzie sukcesywnie rozwijana o nowe zagadnienia. Zachęcamy Państwa o pisanie do nas za pomocą wysuwanego z lewej strony komunikatora, jeśli mają Państwo jakieś pomysły i potrzeby na rozszerzenie tego działu o nowe zagadnienia lub poszerzenie istniejących sekcji. Najbardziej szczegółowych informacji udzielą Nasi Pracownicy.

Kliknij w interesujący Cię temat, aby wyświetlić dokładniejsze informacje:

Każdy remont lokalu powinien być zgłoszony do Administracji w celu otrzymania warunków jego przeprowadzenia w odniesieniu do instalacji w lokalach (elektryczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna itd.), zachowania czystości i wywozu materiałów poremontowych oraz godzinach jego przeprowadzania, aby był jak najmniej uciążliwy dla pozostałych mieszkańców nieruchomości. Zachęcamy do kontaktu z Naszymi Pracownikami, którzy udzielą szczegółowych informacji co pozwoli Państwu uniknąć problemów i niepotrzebnych wydatków związanych z remontami.

Dopuszcza się montaż klimatyzacji w lokalach mieszkalnych. 

Zasady montażu klimatyzatorów w lokalach w OSM “Przyszłość” w Opolu

W naszych zasobach, cześć miejsc do parkowania jest oddzielona od dróg publicznych szlabanami lub aby z nich korzystać jest konieczne wyrobienie winiety na pojazd. Brak winiety umieszczonej w widocznym miejscu w pojeździe lub wjazd bez posiadanego pilota lub zezwolenia, skutkuje wystawieniem mandatu na właściciela lub użytkującego pojazd.

Piloty oraz identyfikatory mogą otrzymać osoby spełniające poniższe warunki. W tym celu należy zgłosić się do swojej Administracji Osiedla (Dział Eksploatacji) z dowodem osobistym, dowodem rejestracyjnym pojazdu oraz potwierdzeniem wpłaty kaucji w wysokości 80,00 zł którą należy wpłacić na konto Spółdzielni.

Nr konta Spółdzielni: 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541 (dowód wpłaty należy okazać przy spisywaniu umowy na pilota lub winietę)

W przypadku otrzymania mandatu za brak winiety opłatę można uiścić na konto Spółdzielni. Jeśli wystawiono mandat na pojazd posiadający winietę (nie była widoczna z różnych przyczyn), dopuszczamy możliwość odwołania pisemnego. W tej sprawie prosimy o kontakt z działami eksploatacji poszczególnych administracji.

Warunki otrzymania pilotów:

Pilota mogą otrzymać osoby które spełniają łącznie trzy poniższe warunki:

  1. Posiadają tytuł prawny do lokalu położonego w danej nieruchomości.
  2. Zamieszkują w lokalu położonym w nieruchomości.
  3. Posiadają samochód (samochód może być zarejestrowany na innego członka rodziny zamieszkałego w lokalu położonym w nieruchomości).

Pliki do pobrania:

Zgodnie ze statutem Spółdzielni § 59 opłaty za używanie lokali powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie naliczane są za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe za opóźnienie. Przy zadłużeniu powyżej 1 m-ca wysyłane są sms-y oraz e-maile przypominające o uregulowaniu należności. W przypadku zadłużenia przekraczającego 2 miesięczny wymiar opłat dłużnik otrzymuje upomnienie, a przy zadłużeniu powyżej 3 m-cy przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeżeli zobowiązanie dalej pozostaje nieuregulowane, sprawa kierowana jest do sądu, a po uzyskaniu prawomocnego tytułu wykonawczego do komornika, co naraża dłużnika na dodatkowe wysokie koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

W przypadku problemów finansowych i powstania zadłużenia w opłatach za używanie mieszkania należy jak najszybciej skontaktować się z Działem Czynszów Administracji danego Osiedla, w celu wyjaśnienia sytuacji, określenia sposobu spłaty zadłużenia oraz zawarcia stosownego porozumienia na spłatę długu w ratach.

Administracja Osiedla „Centrum”Opole, ul. Kośnego 31btel. 695 741 162
Administracja Osiedla „Chabry”Opole, ul. Chabrów 50atel. 885 859 897
Administracja Osiedla „Dambonia”Opole, ul. Dambonia 16tel. 602 615 404
Administracja Osiedla „Ozimek”Ozimek, ul. ks. Kałuży 17tel. 531 055 218
Administracja Osiedla „Zaodrze”Opole, ul. Prószkowska 39btel. 885 859 899

Warto zaznaczyć, że realizacja warunków spłaty zawartych w porozumieniu wstrzymuje dalsze działania windykacyjne Spółdzielni oraz obniża koszty windykacyjne.

W przypadku gdy zadłużenie objęte jest sądowym nakazem zapłaty (wyrokiem) należy skontaktować się z Działem Windykacji Opole ul. Katowicka 23 tel. 885 253 503.

Przypominamy, że w naszej Spółdzielni istnieje możliwość uzyskania dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta (e-czynsze), co w znaczącym stopniu ułatwia bieżący monitoring wpłat i zaległości oraz pozwala uniknąć naliczania odsetek będących skutkiem dokonania wpłaty niepełnej kwoty należności lub też pominięcia bieżącej opłaty.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W nawiązaniu do informacji z dnia 09.10.2023r., dotyczącej rozliczania kosztów związanych z ogrzewaniem całego budynku z ‘’zerowym’’ lub niskim zużyciem ciepła, Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ‘’Przyszłość’’ w Opolu informuje, że Spółdzielnię do wyżej wskazanego  rozliczenia obligują  następujące akty prawne:

  1. Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2022. Poz.1385 z póź.zm.) z dnia 10 kwietnia 1997r.  – art. 45a,
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i środowiska z dnia 07 grudnia 2021r.  (Dz.U. 2021 poz. 2273 z dnia 09 grudnia 2021r.) w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości  i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach,
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75,poz.690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie § 134 pkt. 1,2  w którym czytamy, że minimalna temperatura, jaka powinna panować   w pomieszczeniach, wynosi 20 -22 st. C dla pokoi, kuchni, przedpokojów oraz 24 st. C dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi bez odzieży, czyli łazienek, sypialni,
  4. Regulamin rozliczeń finansowych Spółdzielni z użytkownikami lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ‘’Przyszłość’’ w Opolu – Rozdział III  Rozliczenie Kosztów Energii Cieplnej

Powyższe zasady obowiązują od sezonu grzewczego 2023/2024.

Zarząd OSM “Przyszłość”

Zarząd OSM ‘’Przyszłość’’ w Opolu informuje, że w dniach 27 i 28 listopada 2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGWWP decyzję zatwierdzającą nową Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Opola na okres 3 latDecyzja KWT.70.285.2023  z dnia 21 listopada 2023 r..

W związku z powyższym od dnia 05.12.2023r. ulega zmianie cena za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla miasta Opola, której wzrost wyniósł –  za dostawę wodę o 18%  a za odprowadzenie ścieków o 36%  i są to opłaty NIEZALEŻNE od Spółdzielni.

Powyższe zmiany cen uwzględnione zostaną w rozliczeniu zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków za II półrocze 2023r. natomiast do naliczeń nowe stawki opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków wprowadzone zostaną począwszy od  1 stycznia 2024r.

Zarząd OSM “Przyszłość”