Ogłoszenie

Informacja dla mieszkańców

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu (dostawca ciepła dla zasobów Spółdzielni na terenie miasta Opola), pismem z dnia 14.02.2022r. poinformowała o obowiązującej od dnia 01.03.2022r. kolejnej zmianie Taryfy dla ciepła 20/2021 (zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OWR.4210.4.2022.73.XX.DB z dnia 11.02.2022r.), skutkującej kolejnym wzrostem opłat za ciepło o około 11%.