Ogłoszenie

Osiedle Ozimek

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “Przyszłość” w Opolu informuje, że na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, zarządził podjęcie uchwał w spr.: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, zatwierdzenia naliczonych kwot odsetek od śr. ewidencjonowanych na funduszu remontowym nieruchomości, podziału wyniku finansowego, przez Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “Przyszłość” w Opolu w roku 2021 na piśmie.

Zaprasza uprawnionych członków Spółdzielni do uczestnictwa w głosowaniu, które odbędzie się w dniu 14-09-2021 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 w siedzibie Administracji Osiedla “Ozimek”, zgodnie z doręczonymi zawiadomieniami.

Przyjęcie pisemnego trybu podjęcia uchwał spowodowane jest obowiązywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz określonych ograniczeń w zakresie zwoływania walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych.

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “Przyszłość” w Opolu zarządzając podjęcie wyżej wymienionych uchwał na piśmie, zapewnił realizację obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa oraz ciągłość działania spółdzielni. Kierując się ochroną życia i zdrowia swoich członków zabezpieczył ich interesy gwarantując uczestniczenie w podziale nadwyżki bilansowej za 2020 r. oraz podziale odsetek od środków zgromadzonych na odpowiednich funduszach spółdzielni.