INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 16.04.2024 r., na wykonanie usług kominiarskich w zasobach Administracji Osiedli ,,CENTRUM’’ , ,,CHABRY’’ i ,,OZIMEK’’ wybrano ofertę następującej firmy:

Zadanie 1 –,,CENTRUM ’’ : Zakład Usług Kominiarskich Jarosław Kłos ul. Zwycięstwa 31/5, 45-854 Opole

Zadanie 2 – ,,CHABRY’’ : Zakład Usług Kominiarskich Jarosław Kłos ul. Zwycięstwa 31/5, 45-854 Opole

Zadanie 3 – ,,OZIMEK’’: Zakład Usług Kominiarskich Jarosław Kłos ul. Zwycięstwa 31/5,45-854 Opole

Za cenę jednostkowa oferowanych usług kominiarskich zgodnie z poniższym cennikiem:

 • wykonanie okresowej kontroli i czyszczenie przewodów kominowych w terminie I i II uzgodnionym pisemnie
  z właściwą Administracją Osiedla:
  1. czyszczenie przewodów kominowych spalinowych w lokalu mieszkalnym lub użytkowym – 8,00 zł / przewód,
  2. czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych w lokalu mieszkalnym lub użytkowym – 8,00 zł / przewód,
  3. okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalu mieszkalny bez odprowadzenia spalin z piecyka gazowego – 45,00 zł / lokal,
  4. okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalu mieszkalny z odprowadzeniem spalin z piecyka gazowego – 50,00 zł/ lokal,
  5. okresowa kontrola przewodów kominowych spalinowych lub wentylacyjnych w lokalu użytkowym –
   12,00 zł / podłączenie.
 • za wykonanie dodatkowej okresowej kontroli przewodów kominowych w lokalu mieszkalny w III terminie wyznaczonym pisemnie przez właściwą Administrację Osiedla wynosi70,00 zł / lokal,
 • za wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w lokalu mieszkalny w kolejnym IV terminie, ustalonym indywidualnie, bezpośrednio z Zakładem Kominiarskim, Zleceniobiorca obciąży użytkownika lokalu w wysokości:100,00 zł / lokal,

 

Opłaty za dodatkowe usługi kominiarskie (usługi wykonywane na pisemne zlecenia właściwej Administracji Osiedla) wynoszą :

 

aa)

wykonanie opinii kominiarskiej i stwierdzenie prawidłowości funkcjonowania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

150,00 zł

bb)

wykonanie opinii kominiarskiej i stwierdzenie nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych wraz z inwentaryzacją przewodów kominowych oraz połączeń grzewczych i wentylacyjnych w całym pionie kominowym (dla potrzeb rozliczenia strony uznają, że w lokalu znajduje się 1 pion kominowy – rozliczenie nastąpi na podstawie ilości pionów)

     150,00 zł/pion

+

15,00 zł

za podłączenie

cc)

prześwietlenie przewodów kamerą inspekcyjną:

– do trzech przewodów

200,00 zł/przewód

– za każdy następny przewód (powyżej trzech)

100,00 zł/przewód

dd)

sprawdzanie drożności przewodów kominowych po remoncie głów kominowych (jeden przewód kominowy)

15,00 zł

ee)

udrożnienie przewodu kominowego przy użyciu bolca lub spirali
bez wykuwania otworów w ścianie kominowej

150,00 zł

ef)

za wydawanie zaświadczenia w celu uzyskania zaświadczenia
o samodzielności lokalu

130,00 zł /lokal