WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do współpracy

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przyszłość” w Opolu zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą do współpracy w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania (w szczególności do nadzorowania) robotami w specjalnościach:

  1. konstrukcyjno-budowlanej,
  2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  4. inżynieryjnej drogowej.

Współpraca dotyczy realizowanych w zasobach OSM “Przyszłość” prac remontowo-inwestycyjnych branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej na terenie miasta Opola i Ozimka.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY – niezwłocznie po podpisaniu umowy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY NA ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Oferta winna zawierać:

  1. nazwę podmiotu,
  2. adres lub siedzibę zgłaszającego podmiotu, numer telefonu, adres e-mail,
  3. informację dotyczącą zakresu dotychczas realizowanych prac,
  4. kopie posiadanych uprawnień w odpowiedniej specjalności wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego,
  5. datę sporządzenia oferty,
  6. czytelny podpis.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@osm.opole.pl