WSPÓŁPRACA

Zaproszenie do współpracy

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu prowadzi rozeznanie rynku dotyczące podjęcia współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania (w szczególności do nadzorowania) robotami w specjalnościach:

  1. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Współpraca będzie dotyczyć realizowanych w zasobach OSM „Przyszłość” prac remontowo-inwestycyjnych branży sanitarnej na terenie miasta Opola i Ozimka.

Warunki ewentualnej współpracy, zostaną określone w ramach przeprowadzanych z wybranymi oferentami negocjacji, zgodnie z przepisem art. 72 kodeksu cywilnego.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY – niezwłocznie po podpisaniu umowy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Odpowiedź winna zawierać:

  • ofertę współpracy z informacją dotyczącą zakresu zrealizowanych i będących w trakcie realizacji prac o podobnym charakterze,
  • kopie posiadanych uprawnień w odpowiedniej specjalności wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego,

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE:
Odpowiedź na zaproszenie do współpracy należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@osm.opole.pl najpóźniej do dnia 23.01.2023 r. do godziny 14:00.