Ogłoszenie

Informacja dla mieszkańców

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu (dostawca ciepła dla zasobów Spółdzielni na terenie miasta Opola), pismem z dnia 06.12.2021r. poinformowała o obowiązującej od dnia 22.12.2021r. drugiej zmiany Taryfy dla ciepła 20/2021 (zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OWR.4210.47.2021.73.XX.DB z dnia 02.12.2021r.), skutkującej kolejnym wzrostem opłat za ciepło o około 3%.